Posts Tagged ‘prawo jazdy kat a Lublin’

Najistotniejsze konsekwencje spoleczne rozwoju produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2018

Najistotniejsze konsekwencje społeczne rozwoju produkcji maszynowej to dalsze uspołecznienie procesu produkcji, wzrost ogólnych kwalifikacji w społeczeństwie kapitalistycznym, szybko doko- nujący się wraz Z uprzemysłowieniem proces urbanizacji kra- jów kapitalistycznych, zmiany w społeczriym podziale pracy, zapoczątkowanie rozwoju usług materialnych i niematerial- nych. Wszystkie te procesy, zarówno ekonomiczne, jak i spo- łeczne, dokonywały się żywiołowo, wywołując przy tym zao- strzenie się sprzeczności, między burżuazją a proletariatem, prowadząc do wzrostu bezrobocia, nasilając walkę klasową. Przechodzenie od manufaktury do produkcji maszynowej stało się podstawą technicznego i społecznego przewrotu w produkcji, rewolucji przemysłowej, która miała miejsce w Wielkiej Brytanii w latach 1780 – 1830, a w innych krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Północnej w• XIX w. Pierwsza rewolucja przemysłowa dokonana została w wyniku: 1) zastosowania i rozwoju maszyny narzędziowej jako środ- ka pracy zastępującego rękę ludzką; 2) zastosowania nowych źródeł energii (zastąpienie siły mięśni ludzkich, zwierzęcych i takich sił przyrody, jak wiAtr czy woda, energią pary wodnej i energią elektryczną; 3) zastosowania nowych przedmiotów pracy, takich jak ru- da żelaza, węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa; te przedmioty pracy były już oczywiście znane przedtem, lecz me odgrywały istotnej roli w produkcji. Rewolucja przemysłowa w Wielkiej Brytanii na przełomie wieku XVIII i XIX oznaczała zwycięstwo burżuazyjnego spo- sobu produkcji jako systemu gospodarczego. Read the rest of this entry »

Comments Off