Posts Tagged ‘prace dekarskie’

Kapitalizm wolnokonkurencyjny Z chwila pelnego

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Kapitalizm wolnokonkurencyjny Z chwilą pełnego ekonomicznego i politycznego zwycięstwa burżuazji nad feudałami i umocnienia się kapitalistycznego sposobu produkcji burżuazja nie potrzebowała już kurateli państwa, w sprawach gospodarczych. Ingerencja państwa w sprawy gospodarcze musiałaby oznaczać naruszanie interesów określonych grup samej burżuazji. Dlatego ingerencja w spra- wy gospodarcze (poza polityką celną i rozwojem infrastruk- tury) została znacznie ograniczona. Zaczęto traktować pań- stwo, zarówno w teorii, jak i w praktyce, jako “stróża noc- nego”. Motywem i celem działania w kapitalizmie staje się zysk. W poprzednich sposobach produkcji podstawowym celem kla- sy właścicieli niewolników czy feudałów było uzyskiwanie określonych wartości użytkowych lub gromadzenie skarbu. działania W okresie powstawania i w początkach rozwoju kapitalizmu osiąganie, zysku było związane z aktywną działalnością pań- stwa stosującego różne formy przymusu pozaekonomicznego wobec powstającego proletariatu. przymus pozaekonomiczny był uzupełnieniem przymusu ekonomicznego. Gdy jednak ka- pitalizm umocnił się i odniósł pełne zwycięstwo nad feualiz- mem, przymus pozaekonomiczny zanikł, a zysk osiągano bez ingerencji państwa. Było to jedną z .przyczyn powstania, wol- nej konkurencji z państwem w roli “stróża nocnego”. Kapitalista, aby zrealizować cel swojej działalności, jakim jest zysk, musi mieć swobodę-manewrowania wysokością płac i cen. Osiąganie zysku stało się obiektywną koniecznością. Ka- pitalista. który by nie osiągał określonej wielkości zysku, tra- ciłby pozycje na rzecz kohkurentów; kapitalista, który by nie osiągał zysku w ogóle, przestałby być kapitalistą. Zgodnie za- tem z potrzebami burżuazji państwo przestało ingerować w życie gospodarcze, Dzięki temu, przy upowszechnianiu się produkcji towarowej; powstały warunki nieograniczonej. [hasła pokrewne: , Tanie przesyłki kurierskie, prace dekarskie, bezpieczeństwo rzeczy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prace dekarskie’

Kapitalizm wolnokonkurencyjny Z chwila pelnego

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

Koncernem – podobnie jak trustem kieruje, wspólny zarząd. Konglomerat to naj nowsza forma monopolu, która pojawiła się (szczególnie w USA) po-H wojnie światowej. Konglomerat jest wyra- zem dalszej centralizacji produkcji i monopolizacji życia gospodarcze- go; polega na przyłączaniu do już istniejącego monopolu nie zmonopo- lizowanych przedsiębiorstw działających w różnych dziedzinach pro- dukcji. Górna granica opanowania określonej dziedziny produkcj i, zbytu czy usług przez dany typ monopolu nie przekracza na ogół 79 – 90%. Rzadko się zdarza sytuacja tzw. monopolu peł- nego, gdy jeden monopol zdobywa w określonej dziedzinie działalności gospodarczej pełną wyłączność. Jeśli nawet sytu- acja taka – wyjątkowo – ma miejsce, to monopol musi i tak liczyć się z konkurencją firm produkujących substytuty, tj. dobra zastępcze. Sytuacja monopolu pełnego jest możliwa raczej w przypad- ku monopolu państwowego lub tzw. monopolu naturalnego. Monopol naturalny wynika z ograniczoności zasobów ziemi, zasobów energetycznych wody, danego bogactwa naturalnego itp. Monopol taki, z punktu widzenia wyłączności dysponowa- nia ograniczonymi zasobami, może mieć uzasadnienie, gdyż pozwala na ich racjonalne wykorzystanie. . Duopol ma miejsce wtedy, kiedy określona dziedzina dzia- łalności gospodarczej została opanowana przez dwa monopole. Sytuacja taka istnieje rzadko; wyklucza ona w zasadzie kon- kurencję za pomocą ceny. Oligopol to taka sytuacja, gdy/określona dziedzina działal- ności gospodarczej jest opanowana przez kilka czy więcej mo- nopoli. Zdobycie przez monopole decydującej roli w produkcji, w usługach i na rynku’ oznacza, że w dziedzinach zmonopolizo- wanych przestała istnieć wolna konkurencja. Nie oznacza to jednak likwidacji konkurencji w ogóle, lecz tylko zmianę jej formy. Gdy dominują monopole, konkurencja – ze względu na ich siłę ekonomiczną – staje się bardziej zacięta. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, prace dekarskie, identyfikacja wizualna ]

Comments Off

« Previous Entries