Posts Tagged ‘prace dekarskie’

Kapitalizm wolnokonkurencyjny Z chwila pelnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2018

Kapitalizm wolnokonkurencyjny Z chwilą pełnego ekonomicznego i politycznego zwycięstwa burżuazji nad feudałami i umocnienia się kapitalistycznego sposobu produkcji burżuazja nie potrzebowała już kurateli państwa, w sprawach gospodarczych. Ingerencja państwa w sprawy gospodarcze musiałaby oznaczać naruszanie interesów określonych grup samej burżuazji. Dlatego ingerencja w spra- wy gospodarcze (poza polityką celną i rozwojem infrastruk- tury) została znacznie ograniczona. Zaczęto traktować pań- stwo, zarówno w teorii, jak i w praktyce, jako “stróża noc- nego”. Motywem i celem działania w kapitalizmie staje się zysk. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘prace dekarskie’

Kapitalizm wolnokonkurencyjny Z chwila pelnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2018

Koncernem – podobnie jak trustem kieruje, wspólny zarząd. Konglomerat to naj nowsza forma monopolu, która pojawiła się (szczególnie w USA) po-H wojnie światowej. Konglomerat jest wyra- zem dalszej centralizacji produkcji i monopolizacji życia gospodarcze- go; polega na przyłączaniu do już istniejącego monopolu nie zmonopo- lizowanych przedsiębiorstw działających w różnych dziedzinach pro- dukcji. Górna granica opanowania określonej dziedziny produkcj i, zbytu czy usług przez dany typ monopolu nie przekracza na ogół 79 – 90%. Rzadko się zdarza sytuacja tzw. monopolu peł- nego, gdy jeden monopol zdobywa w określonej dziedzinie działalności gospodarczej pełną wyłączność. Jeśli nawet sytu- acja taka – wyjątkowo – ma miejsce, to monopol musi i tak liczyć się z konkurencją firm produkujących substytuty, tj. dobra zastępcze. Sytuacja monopolu pełnego jest możliwa raczej w przypad- ku monopolu państwowego lub tzw. monopolu naturalnego. Monopol naturalny wynika z ograniczoności zasobów ziemi, zasobów energetycznych wody, danego bogactwa naturalnego itp. Monopol taki, z punktu widzenia wyłączności dysponowa- nia ograniczonymi zasobami, może mieć uzasadnienie, gdyż pozwala na ich racjonalne wykorzystanie. . Duopol ma miejsce wtedy, kiedy określona dziedzina dzia- łalności gospodarczej została opanowana przez dwa monopole. Sytuacja taka istnieje rzadko; wyklucza ona w zasadzie kon- kurencję za pomocą ceny. Oligopol to taka sytuacja, gdy/określona dziedzina działal- ności gospodarczej jest opanowana przez kilka czy więcej mo- nopoli. Zdobycie przez monopole decydującej roli w produkcji, w usługach i na rynku’ oznacza, że w dziedzinach zmonopolizo- wanych przestała istnieć wolna konkurencja. Nie oznacza to jednak likwidacji konkurencji w ogóle, lecz tylko zmianę jej formy. Gdy dominują monopole, konkurencja – ze względu na ich siłę ekonomiczną – staje się bardziej zacięta. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, prace dekarskie, identyfikacja wizualna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prace dekarskie’

Kapitalizm wolnokonkurencyjny Z chwila pelnego

Posted in Uncategorized  by admin
July 15th, 2018

Natomiast najpowszechniejsze za- stosowanie znalazła zasada trzecia (podział według pracy), która w większym stopniu niż pozostałe umożliwia łączenie stosunków podziału ze stosunkami produkcji za pośred- nictwem materialnego zainteresowania ludzi wynikami ich pracy. Odpowiada ona warunkom gospodarki socjalistycznej, w której nie występuje jeszcze dostateczna ilość powszech- nie dostępnych dóbr, uwzględnia strukturę społeczeństwa i skłonności jednostek. Człowiek potrzebuje satysfakcji moralnej i materialnej, uznania jego zdolności, kwalifikacji, wysiłku wydatkowa- nego. w czasie pracy itp. Gdy przy ustalaniu poziomu płacy nie weźmie się tego pod uwagę, najprawdopodobniej na- stąpi spadek wydajności pracy. Jeżeli zasada jednakowej płacy za jednakową pracę nie- będzie realizowana powszech- nie, wystąpi zjawisko płynności siły roboczej. Pamiętajmy jednak, że płaca pełni funkcję narzędzia kierowania ludź- mi w procesie produkcji zgodnie z wymaganiami tego pro- cesu i decyzjami ośrodka ustalającego zadania. Mogą zatem następować odchylenia od prawa podziału według pracy. bę- dące wynikiem oddziaływania preferencji społecznych co do wyższej. rangi pewnych branż, przedsiębiorstw, zawo- dów. Odchylenia te są 1ednak czasowe i wynikają ze szcze- gólnych warunków gospodarczych. W miarę wyrównywania ,J się poziomu rozwoju sił wytwórczych w poszczególnych dziedzinach wytwórczości będzie zanikała potrzeba specjal- nego traktowania pewnych branż, przedsiębiorstw czy za- wodów. Prawo podziału według ilości i jakości pracy nie zakłada, że płaca stanowi całkowity ekwiwalent wydatkowanej pra- cy żywej, a zakłada jedynie konieczność zachowania odpo- wiednich proporcji między wkładem pracy i płacą, proporcji, które trzeba uwzględnić w ogólnym funduszu płac. ł Ogólny fundusz płac w skali całego kraju stanowi część i dochodu narodowego i obejmuje wszelkie wynagrodzenia z’ tytułu pracy. Jak wiadomo, dochód narodowy dzieli się na fundusz spożycia i fundusz’ akumulacji: Relacja między nimi w znacznym stopniu zależy od bieżącej struktury pro- dukcji oraz aktualnej skali potrzeb konsumpcyjnych społe- czeństwa. [przypisy: , wyposażenie łazienki, prace dekarskie, regały metalowe ]

Comments Off