Posts Tagged ‘pompy ciepła’

Porównanie róznicy w przyroscie nakladu

Posted in Uncategorized  by admin
July 5th, 2018

Porównanie różnicy w przyroście nakładu inwestycyjnego w technice A (I) w stosunku do nakładów w technice B(1z) przy tym samym identycznym co do ilości i jakości efekcie p z różnicą w kosztach eksploatacji techniki A(ZI) i techniki B(Z2) da nam w wyniku indywidualny okres zwrotu. Jest to w istocie okres, w którym zwrócone, zostaną dodatkowe na- kłady początkowe poniesione na podwyższenie wydajności (obniżkę. kosztów eksploatacji – zgodnie z zasadami racjo- nalności jest to druga strona tego samego zjawiska). Źródłem zwrotu jest obniżka kosztów eksploatacji: Z2-21= 1Z=tzRead the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła’

Porównanie róznicy w przyroscie nakladu

Posted in Uncategorized  by admin
July 5th, 2018

Przy dokładnej analizie -również z pozycji indywidualnego pod- miotu gospodarczego (producenta lub konsumenta) można wykazać nieekonomiczność postępowania zmierzającego do. maksymalnego obniżenia kosztów eksploatacji i windowania ,poziomu techniki. Na przykład przedsiębiorstwo A może zakupić maszyny MI i M2 oidentycznych walorach użytkowych, lecz różniące się kosztami eks- ploatacji: Różnicę w kosztach eksploatacji powoduje zainstalowanie serwomechanizmu sterującego. Koszt serwomechanizmu wynosi i = 10000 zł. Roczna oszczędność w wyniku niższych kosztów eksplo- atacji wynosi Z = 500 zł. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła’

Porównanie róznicy w przyroscie nakladu

Posted in Uncategorized  by admin
July 5th, 2018

Stosuje się również takie metody oceny pracy, w których mie- rzy się zmęczenie, jakie ona wywołuje. Wszystkie tego rozdaj u metody mogą spełniać najwyżej rolę po- mocniczą przy całościowej ocenie wkładu pracy. W drugiej grupie metod stosuje się różnego rodzaju podejścia do oceny przede wszystkim samej pracy z uwzględnieniem wymagań stawianych pracownikowi. Problem sprowadza się do wyboru i okreś- lenia cech pracy pozwalających określić łączny wkład pracy. Ocenia ‘się np. jednocześnie warunki pracy i cechy pracownika: l – a) wy- kształcenie zawodowe, b) dokładność pracy, c) wysiłek fizyczny, d) otoczenie, e) odpowiedzialność. 2 – a) sprawność i kwalifikację, b) za- kres odpowiedzialności, c) wysiłek, d) warunki pracy. W naszej polityce płacowej zaleca się wartościowanie pracy m.in. w oparciu o następujące cechy: – złożoność pracy wymagająca od wykonawcy osiągnięcia okreś- lonego poziomu kwalifikacji; – uciążliwość pracy określona przez wysiłek i obciążenie mięśni; – odpowiedzialność w pracy związana z koniecznością szczególnej koncentracji uwagi i odpowiedniej staranności w wykonywaniu pracy, pozwalającej na uniknięcie powstania strat materialnych, nieszczęśli- wych wypadków itp. Kolejnym celem organizacji płac jelit powiązanie oceny pracy i wy- sokością płacy. Celowi temu służą dwa systemy: taryfowy i punktowy. W skład systemu taryfowego wchodzą: taryfikator płac, siatka ta- ryf, wyjściowa stawka płac. W systemie tym kwalifikator prac stanowi narzędzie oceny prac w oparciu o z góry ustalone kryteria wyni- kające z, przyjętej koncepcji mierzenia pracy. Kwalifikator zawiera opis wszystkich prac występujących w danej branży. Opis ten wyjaś- nia, dla poszczególnych przypadków prac, co pracownik powinien wie- dzieć, co powinien umieć zrobić oraz za co i w jakim zakresie odpo- wiada. Poza tym kwalifikator zawiera określenie zawodu lub specjal- ności i grupę zaszeregowania. Poszczególne grupy zaszeregowania, są powiązane z odpowiednią stawką płac. Kwalifikatory stanowią pod- stawę kształtowania struktury płac. [hasła pokrewne: , grzejniki dekoracyjne, Automatyka przemysłowa, pompy ciepła ]

Comments Off