Posts Tagged ‘pokrycia dachowe’

W’ socjalizmie prawo wartosci ‘,dziala

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

W’ socjalizmie prawo wartości ‘,działa nadal. Jednakże sfera jego działania jest jeszcze węższa niż w kapitalizmie monopolistycznym. W warunkach gospodarki socjalistycznej nie istnieje swoboda przepływu kapitału i pracy’ z jednej dziedziny produkcji do drugiej. Ograniczona jest też możli- wość zmiany proporcji: produkcyjnych w już istniejących przedsiębiorstwach. Dotyczy to zwłaszcza produkcji środ- ków produkcji, ił w mniejszym stopniu środków konsumpcji, w przypadku których przedsiębiorstwa mogą same decydo- wać o zmianie proporcji produkcyjnych dostosowując je do intensywności popytu. Również wszystkie ceny (lub ich większość) na dobra ekonomiczne i usługi ustalane są przez państwo. Rola i zakres działania prawa wartości Rozdział środków inwestycyjnych, a także w znacznej mierze sposób wykorzystania istniejących mocy produkcyj- nych, odbywa się w socjalizmie w sposób celowy i świado- my. tzn. planowo. Oznacza to jednak, że proporcje produk- cyjne ustala się zgodnie z potrzebami . społeczeństwa trakto- wanymi długookresowo, a nie tylko z punktu widzenia ich zgodności z krótkookresowymi preferencjami konsumentów. Prawo wartości jest prawem ekonomicznym regulującym ex post optymalny rozdział czasu społecznego zgodnie z aktu- . alnie ujawniającymi się potrzebami społecznymi. Nie może więc ono regulować proporcji długookresowych, tzn. roz- działu środków na inwestycje, w wyniku których nastąpi- łyby zasadnicze zmiany strukturalne w gospodarce i spo- łeczeństwie. Jeżeli plan gospodarczy jest budowany zgod- nie z wymaganiami podstawowego prawa ekonomicznego so- . cjalizmu, ma tę wyższość nad prawem wartości jako regu- latorem proporcji, że może ustalać je uwzględniając już istniej~ce potrzeby społeczne oraz przewidywany kierunek ich zmian. Opierając się jedynie na wymaganiach prawa wartości nie można prawidłowo kształtować przyszłych pro- porcji gospodarczych. Z drugiej jednak strony, planowanie bieżących proporcji produkcji, a także proporcji przyszłych, nie może być ode- rwane od wyrnagań prawa wartości. [hasła pokrewne: , pokrycia dachowe, dmuchańce, dom opieki ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pokrycia dachowe’

W’ socjalizmie prawo wartosci ‘,dziala

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Zakres regulującej roli prawa wartości ogranicza się więc do ustalenia bieżących proporcji wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych w celu dostosowania ich do aktualne- go popytu. Wpływa to również w pewnej mierze na przy- szłe proporcje produkcyjne, ale nie w sposób decydujący. Prawo wartości wpływa też na ograniczenie lub zwiększe- nie ilości środków na inwestycje perspektywiczne. Nato- miast przyszła struktura mocy produkcyjnych kształtowana jest świadomie w oderwaniu od wymagań prawa wartości. W celu zapewnienia pożądanej struktury gospodarkiw przy- szłości wykorzystuje się mechanizm nakazowego planowa- nia centralnego . Read the rest of this entry »

Comments Off