Posts Tagged ‘podłogi drewniane’

Druga grupa

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

Druga grupa, do której należą Oomycetales, bardzo przypomina zielone Siphonales (stąd „grzyby glonowe”!) swymi rurowatymi plechaxni z błonnika, zreEumycetes.
Worki (asci) i podstawki (basidia) są zwykle zgrupowane w szczególnych o w o c n i k a c h, które zbudowane Są z pseudoparenchymy (plektenchymy, ryc. 46). Us t a wio ne równo l e gl e, tworzą one w nich, zwykle w połączeniu z płonnymi nićmi, wstawkami (p ar a p h y – Jako przykład niżej uorganizowanego workowca wybierzemy Dipodascus albidus (rodz. Dipodascaceae; rząd Dipodascales) znaj dawanego w śluzowatych wyciekach z drzew. Jego strzępki mają przegrody poprzeczne i są złożone z wielojądrowych komórek, podobnie jak u wyższych Zygomvcetales; tworzą one dzióbkowate, wielojądrowe rozgałęzienia kopulacyjne, których szczyty zlewają się ze sobą (ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘podłogi drewniane’

Druga grupa

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

Centralizacja kapitału bankowego dokonu- je się nadal w XX w. Monopole bankowe zawierają porozu- mienia, dzieląc świat na swoje strefy wpływów. Nie tylko uzależniają od siebie setki mniejszych banków, ale i dyspo- nują ogromnymi kapitałami przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych transportowych itd. Monpole bankowe zbierają również oszczędności szerokich mas. Monopole w dziedzinie bankowości, podobnie jak w innych dziedzinach, osiągają zysk monopolowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘podłogi drewniane’

Druga grupa

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

Uwzględnianie tych wskazań pozwoli na to, aby każdy system cen spełniał pod- stawową funkcję – prowadził do racjonalnej alokacji po- siadanych zasobów. RACHUNEK EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOSCI WYBORU TECHNIKI PRODUKCJI l. Rola i rodzaje rachunku ekonomicznego W procesie gospodarowania podmioty gospodarcze – produ- cenci, konsumenci lub przedsiębiorstwa jako wyodrębnione jednostki gospodarcze – muszą podejmować różnorodne de- cyzje. Decyzje mogą dotyczyć celu. działalności gospodarczej, a także zastosowania odpowiednich środków i metod jego re- alizacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘podłogi drewniane’

Druga grupa

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

Suma kilkuletnich czy nawet rocznych nakładów może przewyższać wartość środków inwestycyjnych (zależy bowiem od tego, jakiej wartości środ- ki obrotowe stosuje się w procesie produkcji), ale to wcale nie znaczy, że uzyskany efekt produkcyjny o określonej wartoś- ci jest zwrotem poniesionych nakładów inwestycyjnych. Nie można też okresu zwrotu utożsamiać z amortyzacją, ponie- waż amortyzacja odzwierciedla stopień wartościowego zuży- wania się środków trwałych w całym okresie eksploatacji, fundusz amortyzacji jest źródłem odtworzenia środków trwa- łych po ich zużyciu, a odpisy amortyzacyjne są wliczane do kosztów własnych produkcji w danym przedsiębiorstwie. Prawidłowa interpretacja okresu zwrotu wiąże się z sub- stytucją jednych nakładów przez drugie. W jednym z alter- natywnych procesów technicznych wzrost nakładów na uzbrojenie pracy daje – zgodnie z prawem substytucji – spadek nakładów pracy żywej w czasie eksploatacji obiek- tów (gdyby takie zjawisko nie wystąpiło, mielibyśmy do czy- nienia z procesem technicznym niesprawnym, który trzeba by odrzucić zgodnie ź zasadą racjonalności). Źródłem zwrotu dodatkowych nakładów inwestycyjnych jest więc obniżka kosztów eksploatacji. Koszty eksploatacji sprowadzamy do nakładów pracy żywej, surowców i materiałów, nie wchodzi natomiast w ich skład amortyzacja. Jeśli więc rozpatrywano np. dwie z wielu możliwych tech- nik zapewniających wytworzenie produktu o żądanej ilości i jakości spełniające wymagania co do czasu i miejsca, ale to odrębne problemy, które tu pomijamy, to wstępna analiza sprowadza się do porównania nakładów I i rocznych kosztów eksploatacji Z. Oba rozwiązania mają identyczne okresy eks- ploatacji n i równą co do rozmiarów i rodzaju roczną produk- cję P. Zestawione porównywalne wielkości charakteryzujące oba rozwiązania techniczne projektowanych inwestycji będą się przedstawiać następująco: Kryterium wyboru El pędzie w. tym przypadku wymaga- nie, aby np. El ‘E2′ co sprowadza się do porównania różnic między II i 12 oraz ZI i Z2′ Zgodnie z prawem substytucji i de- finicją techniki sprawnej, jeśli II > 12, to ZI < z; [hasła pokrewne: , cegła na ścianę, sala szkoleniowa, podłogi drewniane ]

Comments Off

« Previous Entries