Posts Tagged ‘podłoga drewniana’

Poszczególne procesy techniczne w macierzy

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Poszczególne procesy techniczne w macierzy technik produkcji zapisano jako kolumny (wektory ‘pionowe), których produkcji składowymi są techniczne współczynniki produkcji. Ponie- waż wyróżniono n rodzajów nakładów (n technicznych współ- czynników produkcji), to zbiór tych wszystkich punktów w n-wymiarowej przestrzeni o współrzędnych al, a2, … , am dla których wartość produkcji jest stała, tworzy izokwantę. Można też określić, że izokwanta produkcji powstaje z rzutu na, jedną ze ścian układu hiperpowierzchni wyznaczonej w n-wymiarowej przestrzeni przez wierzchołki wektorów o n -1 technicznych współczynnikach produkcji. Izokwanta jest więc tworem geometrycznym o takiej właściwości, że każda kombinacja nakładów odpowiadająca punktom leżą- cym na izokwancie daje tę samą wielkość produkcji P. Izo- kwanta może więc być zbiorem alternatyw wybranych spo- śród możliwych proporcji między pracą żywą i pracą uprzed- miotowioną (nakładami inwestycyjnymi). Cechą charaktery- styczną tego zbioru jest to, że każde alternatywne rozwiązanie zapewnia osiągnięcie tego samego rozmiaru produkcji. Wy- chodząc z powyższego określenia otrzymujemy taki kształt izokwanty jak na rys. 26 4. Makroekonomiczna analiza wyboru technik efektywnych Analizę wyboru techniki produkcji rozpoczynamy na wy- śokim stopniu abstrakcji, ‘ponieważ chodzi o interpretację za- sady wyboru technik produkcji z ogólnogospodarczego punktu widzenia. Rachunek ekonomiczny w gospodarce socjalistycz- nej, jak już wspomniano, ma charakter hiei-archtczny, – co oznacza, że gdy jest dokonywany na niższych szczeblach podej- mowania decyzji gospodarczych, musi uwzględniać parametry – wyprowadzone na szczeblach wyższych. W analizie dotyczącej szczebla centralnego konieczne jest określenie dopuszczalne- go stopnia kapitałochłonności techniki produkcji z punktu widzenia globalnych interesów rozwoju gospodarczego i celów ogólnogospodarczych. Ośrodki podejmujące decyzje na wszystkich możliwych szczeblach mogą dokonywać wyboru spośród różnorodnych wariantów technicznych dotyczących zarówno nowych inwe- stycji, jak i modernizacji. Oczywiście wszystkie one będą dą- żyć do maksymalnej wydajności pracy” ale to pociągnie za so- bą wzrost nakładów na uzbrojenie pracy ludzkiej. [przypisy: , regały magazynowe, beton dekoracyjny, podłoga drewniana ]

Comments Off

Posts Tagged ‘podłoga drewniana’

Poszczególne procesy techniczne w macierzy

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

W miarę przechodzenia od technik typu A w kierunku tech- nik typu B praca żywa jest zastępowana pracą uprzedmio- towioną, tj. maleje zatrudnienie, a rośnie ilość maszyn i urzą- dzeń pochodzących z nakładów inwestycyjnych. Kształt krzy- wej określają warunki substytucji. Ekonomiczna efektywność wyboru techriiki produkcji Warunki substytucji określają też czas zwrotu dodatko- wycłi’ nakładów inwestycyjnych, LlIl i LlI2, w wyniku osiąga- nych mi skutek tych nakładów obniżek kcsztów eksploatacji LlZl i LlZ2 Trygonometryczną miarą czasu zwrotu jest, tan- gens kąta bl i 62, Z faktu, że stopa substytucji rośnie w miarę przechodzenia od technik typu A do technik typu B, wynikają ważne wnios- ki dla analizy ekonomicznej dotyczącej wyboru techniki pro- dukcji. Stosowanie technik bardziej kapitałochłonnych i pra- cooszczędnych może prowadzić do takiej sytuacji, że. nowe obiekty będą reprezentowały wysoki stopień mechanizacji i automatyzacji przy jednoczesnym występowaniu bezrobocia i eksploatacji przestarzałych zakładów produkcyjnych. Za- kładów takich ze względu na niezbędny poziom produktu glo- balnego ani nie można wycofać, ani zastąpić nowymi z po- wodu braku środków inwestycyjnych. Aby do takjej sy- tuacji nie doszło, konieczne jest wyznaczenie normatywnej stopy substytucji w skali makroekoriomicznej w postaci gra- nicznego okresu zwrotu lub stopy oprocentowania kredytów na inwestycje, modernizację lub inne zamierzenia rozwojowe i wyznaczenie tym samym obszaru dopuszczalnej kapitało- chłonności w projektowanych technikach. Sens i. rolę takie- go postępowania można wykazać na przykładzie wyboru tech- .nik w poniższej analizie makroekonomicznej. Zadania planowe na dany okres przewidują wytworzenie w pro- jektowanych obiektach produkcyjnych’ dochodu narodowego w okre- ślonej wielkości (.!ID) i określonej strukturze rzeczowej. Znając bilans siły roboczej (Z) oraz ustalony w ostatecznym podziale dochodu naro- dowego nieprzekraczalny fundusz Inwestycji produkcyjnych (I’) zapro- ponowano taką przeciętną agregatową metodę wytwarzania (punkt A na rys. 27), przy której zbilansowane zostały czynniki produkcji, tj. za- soby siły roboczej równe odcinkowi OZl i środki inwestycyjne równe odcinkowi Olt. (Zaproponowana technika nie uwzględnia wszystkich kryteriów analizy.) [podobne: , drzwi wewnętrzne, łóżka drewniane, podłoga drewniana ]

Comments Off

« Previous Entries