Posts Tagged ‘podesty ruchome’

Przy danej wiedzy technicznej dysponuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 3rd, 2018

Przy danej wiedzy technicznej dysponuje się pewnym wachlarzem technik wytwarzania, które można uszeregować według zasady maksymalnej wydajności lub zasady oszczęd- ności środków. Tak więc przy danym poziomie wiedzy mamy dany zasób techniki wytwarzania i dokonując wyboru przesuwamy się po tej samej krzywej wydajności.. Taki proces zmiany relacji w nakładach czynników, Z i I na korzyść 1 nazwiemy postępem technicznym substytucyjnym albo zależnym. Istota postępu technicznego Rozwój wiedzy technicznej prowadzi do wdrożenia takich metod wytwarzania, które zmieniają nie tylko relacje między L1D oraz Z, ale i stosunek Z + l co będzie oznaczać przechodzę-
nie na inne krzywe wydajności, położone dalej od początku układu. W powyższym procesie wystąpić mogą następujące tendencje-Irys. 30): 1. Prze jście z punktu P l do P 2 oznacza pozostanie przy kie-. runku zmian proporcjonalnych. Nowa metoda wytwarzania odznacza się proporcjonalnymi zmianami zarówno w uzbro- jeniu pracy, jak i w wydajności; taki typ postępu technicz- nego nazywamy postępem neutralnym (stały, w.spółczynnik kapitałochłonności). 2. Przejście z punktu P I do punktu P 2 oznacza obranie kie- runku rosnących zmian w wydajności. W tym przypadku wy- dajność pracy wzrasta szybciej niż uzbrojenie pracy i taki typ postępu technicznego określa się jako postęp kapitałoosz- czędny. 3. Przejście z punktu PI do punktu p. oznacza przestawie- nie się na metody o uzbrojeniu pracyrosnącym szybciej niż wydajność. Taki typ postępu określa się jako kapitałochlon- ny. Postęp techniczny, w którym przechodzi się na kolejne funkcje agregatowej wydajności położone dalej od początku układu, określa się jako postęp autonomiczny (niezależny) w odróżnieniu od postępu zależnego albo substytucyjnego, który określają relacje wyrażone przez tę samą krzywą wydajności. Ilościowym wyrazem postępu technicznego może być m.in. stopień uzbrojenia ‘pracy ludzkiej, wzrost wydajności, zwięk- szenie zasobów naturalnych przez wzrost .ich wykorzystania, wzrost niezawodności i operatywności urządzeń (takiej ioh sprawności, aby jak najrzadziej się psuły i deformowały oraz wymagały jak najmniej” zabiegów regulujących). [podobne: , Meble na wymiar, podesty ruchome, pokoje zagadek ]

Comments Off

Posts Tagged ‘podesty ruchome’

Przy danej wiedzy technicznej dysponuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 3rd, 2018

Pracownik, któ- ry nie czuje się w pełni współwłaścicielem przedsiębiorstwa, nie interesuje się kategorią kosztu w tym stopniu co -kate- ‘gorią dochodu. Koszty robocizny można obniżać albo stosując oszczędności w samych nakładach pracy, albo obniżając pła- ce. W gospodarce socjalistycznej można zaakceptować tylko tę pierwszą metodę obniżania nakładów pracy. Oszczędności w nakładach pracy można uzyskać dostosowując wielkość zatrudnienia do. rozmiarów wynikających z potrzeb procesu technologicznego. Żródłem oszczędności nakładów pracy jest wzrost jej wydajności oraz różnego. rodzaju zabiegi ergani- . zacyjne zmierzające do. uzyskania optymalnej intensywności pracy. Racjonalizacja zatrudnienia może napotykać trudności wówczas, gdy okaże się, iż konieczne są zwolnienia z pracy, przy czym zwolnienia te nie są uzasadnione wówczas, gdy istnieją warunki i potrzeba zwiększenia programu produkcji, Oszczędność pracy żywej pozwala zwiększać wydajność pra- cy. W wyniku postępu technicznego. maleją nakłady pracy ży- wej, a rosną nakłady pracy uprzedmiotowione], co może rów- nież być źródłem podwyżek płac, zwłaszcza przy zmniejsza- niu się jednostkowych kosztów całkowitych produkcji. W innych warunkach podwyżki płac prowadzą do. zwięk- szenia kosztów produkcji i do pogorszenia mierników oceny pracy przedsiębiorstw. Dlatego. podwyżki płac powinny być w jakimś, stopniu związane z rekompensowaniem zwiększa- nych kosztów pracy przez obniżkę innych składników kosz- tów. Płaca jako element kosztów produkcji powinna być po- równywana z rzeczowymi składnikami tych kosztów, Struktura plac to. – w szerokim znaczeniu – zróżnicowa- nie płac między gałęziami produkcji, branżami, przedsię- biorstwami, regionami, zawodami. Również sama płaca ma swoją strukturę wewnętrzną wynikającą z jej elementów składowych. Struktura płac w gospodarce socjalistycznej kształtuje się głównie pod wpływem działania prawa pedzia- łu według pracy. [hasła pokrewne: , podesty ruchome, taśma samoprzylepna, wynajem samochodów ]

Comments Off