Posts Tagged ‘płyta warstwowa’

Nauke interesuja jednak nie- pojedyncze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Naukę interesują jednak nie- pojedyncze związki przyczy- nowo-skutkowe (typu: A jest przyczyną B), lecz prawidłowości, tj. takie obiektywnie stale powtarzające się związki zdarzeń, stanów, rzeczy i procesów, które oznaczać będą, że ilekroć występuje zdarzenie (stan, rzecz, proces) rodzaju A, to po nim nastąpi zdarzenie (stan, rzecz, proces) rodzaju B. Klasyfikując odpowiednio rodzaje tych Związków będziemy mogli ustalić prawidłowości przyczynowe, gdy po pewnym określonym zdarzeniu wcześniejszym (przyczyna) zawsze na- stępuje określone zdarzenie późniejsze (skutek), prawidłowoś- Ci strukturalne, jeśli dwa lub więcej zdarzeń występuje łącz- nie tworząc pewne oddziałujące na siebie nawzajem struktu- ry, prawidłowości funkcjonalne – jeśli związek występuje między zdarzeniami dającymi się określić ilościowo. Większość związków przyczynowo-skutkowych występują- cych w świecie przyrody ma charakter deterministyczny, to znaczy, występują one jako związki konieczne z bezwzględ- nym następstwem, ze stałą powtarzalnością (n p: prawo sta- łych proporcji w chemii). W świecie zjawisk, zdarzeń i procesów społecznych ze względU na występowanie ubocznych przypadkowych zdarzeń ma- my do czynienia z stochastycznym charakterem prawidło- wości. Prawidłowość stochastyczna, zwana także statystyczną, występuje.w procesach przyrodniczych i społecznych o cha: rakterze masowym. We wszystkich przypadkach składających się na masowy charakter procesu działa ten sam ogólny splot przyczyn, a oprócz tego w każdym pojedynczym przypadku oprócz przyczyn głównych działają szczególne przyczyny do- datkowe, zwane ubocznymi. Na przykład konsumenci o tych samych dochodach zareagują na wzrost ceny jakiegoś towaru zmniejszeniem zakupów i w ten sposób ujawni się ogólna zależność między ceną a popytem, ale w poszczególnych przy- padkach na ograniczenie zakupów’ mogą wpłynąć uboczne przyczyny: choroba, wyjazd, zgubienie pieniędzy, nadzieja na szybki powrót do starej ceny. W związku z tym może się ujawnić druga przyczyna ogólna – jeśli mianowicie konsu- menci dostateczną ilość razy zaobserwowali szybki powrót ceny do dawnego poziomu, może masowo wystąpić zjawisko przeczekiwania, co wpłynie na .obniżenie popytu i może zwrot- nie wpłynąć na spadek ceny. [przypisy: , Budowa domu, Opakowania kartonowe, płyta warstwowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyta warstwowa’

Nauke interesuja jednak nie- pojedyncze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nakłady na bada- nia naukowe stały się najbardziej rentowną inwestycją . Wraz ze wzrostem i rozprzestrzenianiem się postępu tech- nicznego nasilają się jednak dysproporcje w poziomie tech- nicznym między poszczególnymi krajami i gałęziami produk- cji. W niektórych gałęziach stosuje się jeszcze pracę ręczną, a w innych automatyczny system maszyn. Jest tak nawet w najwyżej rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Szczegól- nie ostre dysproporcje występują jednak między najwyżej rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi a krajami. rozwija- jącymi się. W wyniku szybkiego postępu technicznego występuje nie- zgodnosc w czasie między ekonomicznym a tzycznym zuzyciem maszyn i urządzeń. Jednym z efektów postępu technicz- nego jest możliwość przedłużania czasu eksploatacji maszyn przez zwiększenie ich żywotności fizycznej dzięki nowoczes- ności konstrukcji, ulepszeniom technologii, wymianie wielu podzespołów, oprzyrządowania, ulepszonym metodom konser- wacji i zmechanizowaniu oraz skróceniu czasu remontów. Obecnie, w wyniku szybkiego postępu technicznego, zużycie ekonomiczne maszyn następuje dużo wcześniej niż ich zuży- cie fizyczne. Powszechnie notuje się wzrost stopy akumulacji i stopy in- westycji. Równocześnie jednak szybciej niż stopa inwestycji ogółem w przemyśle rośnie względny udział inwestycji w przemyśle maszynowym. Zjawisko to występuje na całym świecie, przy czym najwyższy względny udział w przemyśle maszynowym mają najwyżej rozwinięte kraje kapitalistyczne, a najniższy kraje słabo rozwinięte. Współcześnie nakłady na badania naukowe w krajach wysoko rozwiniętych osiągają 2 – 4% wytworzonego dochodu narodowego, w krajach średnio rozwiniętych 1% dochodu narodowego. Jedynie w krajach słabo rozwiniętych nie osiągają dochodu narodowego. Kapitalistyczny sposób produkcji We współczesnym świecie, zarówno w najbardziej rozwinię- tych krajach kapitalistycznych, jak i w krajach socjalistycz- nych, a sporadycznie i w niektórych krajach słabo rozwinię- tych, obserwuje się jakościowe zmiany w postępie technicz- nym. Towarzyszy im postęp organizacyjny oraz doskonalenie technologii i szybkie podnoszenie kwalifikacji pracowników. [przypisy: , naprawa aparatów cyfrowych, osuszacze powietrza, płyta warstwowa ]

Comments Off

« Previous Entries