Posts Tagged ‘płyta warstwowa’

Nauke interesuja jednak nie- pojedyncze

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2018

Naukę interesują jednak nie- pojedyncze związki przyczy- nowo-skutkowe (typu: A jest przyczyną B), lecz prawidłowości, tj. takie obiektywnie stale powtarzające się związki zdarzeń, stanów, rzeczy i procesów, które oznaczać będą, że ilekroć występuje zdarzenie (stan, rzecz, proces) rodzaju A, to po nim nastąpi zdarzenie (stan, rzecz, proces) rodzaju B. Klasyfikując odpowiednio rodzaje tych Związków będziemy mogli ustalić prawidłowości przyczynowe, gdy po pewnym określonym zdarzeniu wcześniejszym (przyczyna) zawsze na- stępuje określone zdarzenie późniejsze (skutek), prawidłowoś- Ci strukturalne, jeśli dwa lub więcej zdarzeń występuje łącz- nie tworząc pewne oddziałujące na siebie nawzajem struktu- ry, prawidłowości funkcjonalne – jeśli związek występuje między zdarzeniami dającymi się określić ilościowo. Większość związków przyczynowo-skutkowych występują- cych w świecie przyrody ma charakter deterministyczny, to znaczy, występują one jako związki konieczne z bezwzględ- nym następstwem, ze stałą powtarzalnością (n p: prawo sta- łych proporcji w chemii). W świecie zjawisk, zdarzeń i procesów społecznych ze względU na występowanie ubocznych przypadkowych zdarzeń ma- my do czynienia z stochastycznym charakterem prawidło- wości. Prawidłowość stochastyczna, zwana także statystyczną, występuje.w procesach przyrodniczych i społecznych o cha: rakterze masowym. We wszystkich przypadkach składających się na masowy charakter procesu działa ten sam ogólny splot przyczyn, a oprócz tego w każdym pojedynczym przypadku oprócz przyczyn głównych działają szczególne przyczyny do- datkowe, zwane ubocznymi. Na przykład konsumenci o tych samych dochodach zareagują na wzrost ceny jakiegoś towaru zmniejszeniem zakupów i w ten sposób ujawni się ogólna zależność między ceną a popytem, ale w poszczególnych przy- padkach na ograniczenie zakupów’ mogą wpłynąć uboczne przyczyny: choroba, wyjazd, zgubienie pieniędzy, nadzieja na szybki powrót do starej ceny. W związku z tym może się ujawnić druga przyczyna ogólna – jeśli mianowicie konsu- menci dostateczną ilość razy zaobserwowali szybki powrót ceny do dawnego poziomu, może masowo wystąpić zjawisko przeczekiwania, co wpłynie na .obniżenie popytu i może zwrot- nie wpłynąć na spadek ceny. [przypisy: , Budowa domu, Opakowania kartonowe, płyta warstwowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyta warstwowa’

Nauke interesuja jednak nie- pojedyncze

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2018

Nakłady na bada- nia naukowe stały się najbardziej rentowną inwestycją . Wraz ze wzrostem i rozprzestrzenianiem się postępu tech- nicznego nasilają się jednak dysproporcje w poziomie tech- nicznym między poszczególnymi krajami i gałęziami produk- cji. W niektórych gałęziach stosuje się jeszcze pracę ręczną, a w innych automatyczny system maszyn. Jest tak nawet w najwyżej rozwiniętych krajach kapitalistycznych. Szczegól- nie ostre dysproporcje występują jednak między najwyżej rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi a krajami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘płyta warstwowa’

Nauke interesuja jednak nie- pojedyncze

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2018

Prowadziło to do redystrybucji produktu dodatkowego wytworzonego w przedsiębiorstwach produ- kujących środki produkcji do przedsiębiorstw wytwarzają- cych środki konsumpcji, przy czym nie miało to na celu za- pewnienia szybkiego rozwoju gałęzi wytwarzających. środki konsumpcji. Nadwyżkę realizowaną w dziale II wykorzysty- wano wówczas głównie w celu szybkiego rozwoju działu l. Owczesny układ cen był przejawem biernej roli pieniądza i cen w nadmiernie scentralizowanej gospodarce narodo- wej. W gospodarce socjalistycznej, w której przedsiębiorstwa oceniane są za pomocą wskaźników jakościowych – zysku i rentowności – system cen, powodując określoną redystry- bucję nadwyżki (zysku), informuje producentów oraz. cen- tralne kierownictwo gospodarcze o konieczności zmian w strukturze wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych- lub o celowości przesunięcia środków inwestycyjnych do gałęzi wytwarzających produkty, na które popyt efektyw- ny nie jest zaspokojóny. Racjonalne gospodarowanie wymaga, aby dochody wy- twórców były zależne nie tylko od cen wyrobów gotowych, lecz- i cen środków produkcji. Zaniżone ceny środków pro- dukcji nie zawsze sprzyjają Postępowi technicznemu, często prowadzą do nadmiernego zużycia tych środków (szczególnie przedmiotów pracy) utrudniając lub wręcz uniemożliwifl- jąc efektywne gospodarowanie. Gdy ceny środków produk- cji kształtują się zgodnie ze społecznie niezbędnymi nakła- dami -pracy, wysoka cena danego środka produkcji skłania do szukania’ nowych. rozwiązań, stosowania substytutów, wdrażania postępu technicznego. Koncepcja niskich cen środków produkcji jako warunku’ szybkiego – postępu tech- nicznego nie sprawdziła się w praktyce (poza nielicznymi wyjątkami). Dlatego na początku lat sżeśćdziesiątych przy- stąpiono w krajach socjalistycznych do porządkowania sy- stemu cen środków produkcji kształtując ceny tych dóbr na poziomie zbliżonym do ich wartości. Ceny środków konsumpcji przy danych dochodach nom i- nalnych określają• poziom dochodów realnych ludności. Wzrost cen przy innych czynnikach nie- zmienionych prowa- dzi do spadku dochodów realnych, obniżanie się cen nato- miast- do ich wzrostu. Gdy cena danego dobra czy usługi wzrasta, zmniejsza się ich spożycie, a konsumenci, przerzu- cają się na inne ,dobra lub usługi, poszukują ich substytu- tów. W rezultacie zmienia się struktura wydatków i popytu efektywnego. [patrz też: , płyta warstwowa, rusztowania warszawa, aranżacje wnętrz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘płyta warstwowa’

Nauke interesuja jednak nie- pojedyncze

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2018

Na ukształtowanie się jej wpływa również to, jaki model konsumpcji chcemy osiągnąć w przyszłości. Społeczny fundusz spożycia obejmuje nie tylko dobra materialne, ale również usługi nieprodukcyjne, pozwalające na pełniejsze zaspokojenie potrzeb w dziedzinie dóbr kon- sumpcyjnych. Społeczny fundusz spożycia podlega dalszemu podziałowi na fundusz spożycia zbiorowego i fundusz spoży- cia indywidualnego. . Wewnętrznego podziału funduszu spożycia zbiorowego dokonuje się w oparciu o określone preferencje społeczne i określone’ kryteria zaspokajania potrzeb. Z tego funduszu przeznacza się określone środki na’ zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury, oświaty, zdrowia, wypoczynku, które w znacznym stopniu mają charakter konsumpcji zbiorowej. Fundusz spożycia zbiorowego nie wiąże się bezpośrednio z możliwością stosowania zindywidualizowanych bodźców materialnego zainteresowania i jego wpływ na bieżące po- stawy pracowników jest niewielki. Natomiast fundusz spoży- cia indywidualnego powinien być wystarczająco duży, aby istniała realna możliwość skutecznego wykorzy-stania bodź- cowej funkcji płac. Fundusz spożycia indywidualnego jest źródłem funduszu płac, który jest wielkością planowaną z uwzględnieniem pre- ferencji społecznych, potrzeb wzrostu gospodarczego i sytua- . cji politycznej. Ogólny fundusz płac obejmuje płace pracow- ników sfery produkcyjnej i nieprodukcyjnej. Wielkość tego’ funduszu musi być zharmonizowana ze strukturą rzeczową dochodu narodowego, siłą nabywczą pieniądza, masą towa- rów na rynku oraz strukturą popytu. Ogólny fundusz płac dzieli się następnie między poszczególne gałęzie, branże i wreszcie przedsiębiorstwa. Fundusz płac w ,przedsiębiorstwie nie stanowi wielkości statycznej. Jego wielkość wiąże się z dynamiką kształtowania się innych- wielkości ekonomicz- nych w przedsiębiorstwie. Aby można było dostosowywać płace do tych zmieniających się wielkości, powinno się zakła- dać odpowiednią rezerwę funduszu płac. Na wielkość funduszu płac w przedsiębiorstwie wpływa- ją następujące czynniki: 1) rozmiary produkcji; 2) czas nie- litwie zbędny do wytworzenia jednostki wyrobu; 3) struktura za- trudnienia pracowników; 4) zasady wynagradzania, tj. sy- stem płac. [hasła pokrewne: , blacha trapezowa, wyposażenie łazienki, płyta warstwowa ]

Comments Off