Posts Tagged ‘piec do sauny’

Wykazalismy juz wyzej, ze metody

Posted in Uncategorized  by admin
July 6th, 2018

Wykazaliśmy już wyżej, że metody produkcji różnią się proporcjami jednostkowych nakładów. Szczególnie ważna jest analiza zmian w proporcjach nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej. Stosunek przyrostu wartości jednostko- wego nakładu jednego czynnika na jednostkę ubytku jed- nostkowego nakładu drugiego czynnika nazwiemy stopą sub- stytucji. Tak więc przyrost jednostkowego nakładu pracy uprzedmiotowionej na jednostkę ubytku jednostkowego na- kładu ‘pracy żywej określi stopę substytucji pracy żywej przez pracę uprzedmiotowioną. Analizując zależność między pracą żywą i uprzedmiotowio- ną a ilością otrzymanego produktu możemy wyprowa- dzić funkcję produkcji. Wyraża ona zależność między nakła- dami pracy żywej i uprzedmiotowionej a ilością otrzymane- go produktu: p = f(I,Z). Funkcja produkcji może dotyczyć zespołu produkcyjnego, przedsiębiorstwa, zjednoczenia lub całej gałęzi gospodarki narodowej. Sposób definiowania zmiennych występujących w tej funkcji wynika ze szczebla agregacji. Na wyższym szczeblu agregacji produkcję można ujmować naturalnie i wartościowo, nakłady pracy żywej (przy założeniu ich jed- norodności) W roboczogodzinach, a nakłady pracy uprzed- miotowionej traktować jako strumienie i liczyć ich zużycie jako zużycie strumieni. Na niższych szczeblach agregacji moż- na nakłady pracy żywej liczyć w kilku klasach (praca fizycz- na, praca umysłowa), a środki trwałe rozpatrywać odrębnie w grupach: maszyny, urządzenia i budynki. Jeśli. rozpatru- jemy zależności dla całej gospodarki i dokonujemy wyboru techniki produkcji w skali mikroekonomicznej, uwzględniamy zasadniczo dwa zmienne nakłady – pracy żywej i uprzed- miotowionej (nakłady inwestycyjne lub wartość majątku produkcyjnego). Jak już wyjaśniliśmy, w procesie produkcji może następo- wać połączenie czynników osobowych i rzeczowych w róż- nych relacjach ilościowych zależnie od danej techniki wy- twarzania, proces substytucji jest bowiem immanentną ce- chą produkcji. Znaczy to, że tę samą ilość produkcji można otrzymać stosując poszczególne czynniki w różnych propor- cjach, jednakże stopień swobody w tym zakresie jest dla poszczególnych przypadków ograniczony i dopiero dla odpo- wiednio dużych zbiorów możliwości jest większy. [hasła pokrewne: , tanie odbitki, wyposażenie biur, piec do sauny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘piec do sauny’

Wykazalismy juz wyzej, ze metody

Posted in Uncategorized  by admin
July 6th, 2018

Okres obliczeniowy m jest sumą: 1) okresu realizacji dane- go zamierzenia rozwojowego (b), 2) okresu eksploatacji. (n). Okres eksploatacji wyznacza się w latach, przy czym jako rok pierwszy (t – 1) przyjmuje się: a) w przypadku inwesty- cji przewidywany pierwszy rok cyklu realizacji, b) w przy- padku prac naukowo-badawczych przewidywany rok rozpo- częcia prac rozwojowych, c) w pozostałych przypadkach – przewidywany rok rozpoczęcia prac wdrożeniowych. W niektórych przypadkach stosuje się różnicową formułę wskaźnika efektywności, określoną wzorem: E = ai(Pt-Kt-Nt), gdzie oznaczenia są takie jak w podstawowej formule rozwi- niętej. Minimalne wymaganie efektywności jest spełnione, gdy: E ~ o. Read the rest of this entry »

Comments Off