Posts Tagged ‘parapety granitowe’

6. Rola cen w gospodarce

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

6. Rola cen w gospodarce narodowej Ceny odgrywają aktywną rolę w życiu społecznym. W ra- mach określonego systemu podziału są one istotnym ele- mentem kształtowania struktury produkcji i konsumpcji, wpływają równocześnie na strukturę podziału dochodu na- rodowego. Ceny spełniają w życiu społeczno-ekonomicznym wiele funkcji. Do najważniejszych funkcji zaliczamy infor- macyjną oraz’ redystrybucyjną. Doskonalenie procesu planowania, zarządzania i kierowania gospodarką narodową. Ceny powinny informować dostawców i odbiorców o wa- runkach, w jakich mogą realizować w sposób optymalny zamierzone zadania (swoje cele), Cena powinna informować producenta-dostawcę o nasileniu popytu na jego towary ze strony odbiorców; tzn. -innych producentów, inwestorów, konsumentów i handlu zagranicznego. Równocześnie cena musi informować odbiorcę o możliwości zaspokojenia jego potrzeb przy danej wielkości podaży i danych dochodach (możliwościach finansowych). Cena towaru może być wspólna dla dostawców i odbiór- ców. Mamy wówczas do czynienia z jednopoziomowym- sy- sternem cen. Zmiana ceny oddziałuje wówczas w dwóch kie- runkach: wzrost ceny danego towaru informuje producen- tów o potrzebie i celowości zwiększenia produkcji, a odbior- ców o konieczności ograniczenia popytu na ten towar. O ile jednak zmiana ceny staje się z reguły bodźcem dla konsu- menta, o tyle w stosunku do producentów muszą być speł- nione pewne dodatkowe warunki. Producent musi być wraś-’ liwy na poziom i zmianę cen oraz mieć .swobodę działania’ w określonych granicach ustalonych przez prawo. Producent : jest wrażliwy na zmianę ceny wówczas, gdy ocena przed- siębiorstwa ma charakter jakościowy (np. ustala się ją za pomocą stopy zysku lub rentowności), a- nie tylko ilościo- wy, gdy ma prawo samodzielnie podejmować decyzje wpły- wające na efektywność gospodarowania i poziom korzyści materialnych załogi oraz prawo zmiany struktury produk- cji. [hasła pokrewne: , regały półkowe, parapety granitowe, pufy dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘parapety granitowe’

6. Rola cen w gospodarce

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

Zmiany w warunkach pracy zjednoczeń i przedsiębiorstw powinny w konsekwencji doprowadzić do faktycznej. zmiany roli ministerstw i innych jednostek wyższych szczebli. Bez takich zmian wprowadzana reforma byłaby skazana na nie- powodzenie, jak już było w latach ubiegłych. Zasadnicza zmiana pozycji ministerstw będzie polegała na tym, że sta- ną się one reprezentantami pańshwa W stosunku do organi- zacji gospodarczych, a bezpośrednie funkcje zarządzania przemysłem w zakresie działań’ operatywnych i rozwojowych będą należeć do kompetencji podukładu nazwanego “zarzą- dem gospodarczym” Sformułowanie celu działalności gospodarczej socjalistycz- nego przedsiębiorstwawyrnaga uwzględnienia, z jednej stro- ny, przesłanek ustrojowych, a z drugiej – zharmonizowanej z nimi zasady gospodarności. Całe socjalistyczne gospodar- stwo społeczne -działa na podstawie planu ogólnego, który określa cele, środki i metody realizacji zadań ogólnogospodar- czych. Dlatego, w pierwszym przybliżeniu, cel przedsiębior- stwa można zdefiniować następująco: mając udział w środ- kach, stosując się do określonych w planie metod działalności gospodarcze]. wykonuje cząstkę zadania przypadającą mu z planu ogólnego. Podobnie jak cała gospodarka’ przedsiębiorstwo działa w oparciu o plan. Buduje swój. plan określając swoje możli- wości wytwórcze w odniesieniu do skali zadań planu ogólne go W danej dziedzinie. Rolę przedsiębiorstwa w ustalaniu za- dań planu trzeba ujmować dwojako. Po pierwsze, chodzi o to, jaki ma ono wpływ na ustalanie własnych zadań. W litera- turze najczęściej nazywa się to zakresem samodzielności przedsiębiorstwa. Jednocześnie jednak w ramach ogólnych warunków gospodarowania to, co dla jednego przedsiębior- stwa. jest celem, dla innego będzie warunkiem czy środkiem wykonania jego zadań. Dlatego, po drugie, przedsiębiorstwo musi być zainteresowane w ustalaniu zadań innych przed- siębiorstw: tj. w formułowaniu zadań planu ogólnego. Jego samodzielność wyboru ekonomicznego jest uwarunkowana jego działaniem w ramach całej gospodarki narodowej. Za- kres samodzielności przedsiębiorstwa socjalistycznego nie może być kształtowany dowolnie. [hasła pokrewne: , odzież robocza, Domy z drewna, parapety granitowe ]

Comments Off