Posts Tagged ‘Opakowania kartonowe’

W tym procesie niecala plazma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W tym procesie niecała plazma zostaje zużyta na wytworzenie spor, tak że spory leżą pogrążone w pozostałej peryplazmie, Po otwarciu się worka na szczycie askospory zostają wyrzucane na cdległoś& kilku centymetrów wskutek rozpływania się peryplazmy i kurczenia elastycznej błony komórkowej; następnie są rozsiewane przez prądy po- wietrza i wyrastają w nowe rośliny. W międzyczasie komórka hacvzyka zespoliła się z komórką trzoneczka i przelała do niej swe jądro (D) albo też jądro komórki trzoneczka wwędrowało do komórki haczyka; ten sposób powstała znów kom ó rk a o jądrach sprzężonych, która teraz może tak samo, po wytworzeniu haczyka, rozwinąć się w zawiązek worka. Przez powtarzanie tego procesu powstają całe pęki worków na każdym końcu odgałęzień strzępek workotwórczych. Organy płciowe już podczas kopulacji zostają osnute luźną warstwą haploidalnych strzępek otulających. Strzępki te rosną równocześnie ze strzępkami workotwórczymi (ryc. 430) i tworzą owocnik. Wypuszczają one płonne nici, w Sta w ki (paraphysae, ryc. 456 p), które razem z workami tworzą powierzchniową warstwę, hymenium (ryc. 476). Charakterystyczne w tym zjawisku jest to, że po kopulacji gametangiów nie od razu następuje zespalanie się jąder, lecz że z e s p a— lan ie s ię plazmy (plazmogamia) i ze- spalanie się jąder (kariogamia) są od— d al one od siebie w czasie i prze— s trze ni oraz oddzielone przez stadium jąder sprzęż ony Ch. Zwyczajne więc występowanie obok siebie dwu jąder różnych pod wzglę— dem płciowym nie wystarcza tu jeszcze do wywołania kariogamii. Nie wiadomo jeszcze zupełnie, jakie warunki ją w końcu wywołują. Jądra, które wreszcie łączą się, nie są już oczywiście jądrami płciowyini, lecz dalekim ich potomstwem. Zatem w konsekwencji j e d ne j plazmogamii następują liczne kariogamie. Zamiast opisanego zapłodnienia mogą występować procesy będące różnymi upr os zc ze niami lub z astępstwami aż do zupełnego braku orga— nów płciowych Oraz kopulacji tylko dwóch wegetatywnych kornÓrek strzępki. [hasła pokrewne: , Opakowania kartonowe, wynajem busów, agencja interaktywna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Opakowania kartonowe’

W tym procesie niecala plazma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Naukę interesują jednak nie- pojedyncze związki przyczy- nowo-skutkowe (typu: A jest przyczyną B), lecz prawidłowości, tj. takie obiektywnie stale powtarzające się związki zdarzeń, stanów, rzeczy i procesów, które oznaczać będą, że ilekroć występuje zdarzenie (stan, rzecz, proces) rodzaju A, to po nim nastąpi zdarzenie (stan, rzecz, proces) rodzaju B. Klasyfikując odpowiednio rodzaje tych Związków będziemy mogli ustalić prawidłowości przyczynowe, gdy po pewnym określonym zdarzeniu wcześniejszym (przyczyna) zawsze na- stępuje określone zdarzenie późniejsze (skutek), prawidłowoś- Ci strukturalne, jeśli dwa lub więcej zdarzeń występuje łącz- nie tworząc pewne oddziałujące na siebie nawzajem struktu- ry, prawidłowości funkcjonalne – jeśli związek występuje między zdarzeniami dającymi się określić ilościowo. Większość związków przyczynowo-skutkowych występują- cych w świecie przyrody ma charakter deterministyczny, to znaczy, występują one jako związki konieczne z bezwzględ- nym następstwem, ze stałą powtarzalnością (n p: prawo sta- łych proporcji w chemii). W świecie zjawisk, zdarzeń i procesów społecznych ze względU na występowanie ubocznych przypadkowych zdarzeń ma- my do czynienia z stochastycznym charakterem prawidło- wości. Prawidłowość stochastyczna, zwana także statystyczną, występuje.w procesach przyrodniczych i społecznych o cha: rakterze masowym. We wszystkich przypadkach składających się na masowy charakter procesu działa ten sam ogólny splot przyczyn, a oprócz tego w każdym pojedynczym przypadku oprócz przyczyn głównych działają szczególne przyczyny do- datkowe, zwane ubocznymi. Na przykład konsumenci o tych samych dochodach zareagują na wzrost ceny jakiegoś towaru zmniejszeniem zakupów i w ten sposób ujawni się ogólna zależność między ceną a popytem, ale w poszczególnych przy- padkach na ograniczenie zakupów’ mogą wpłynąć uboczne przyczyny: choroba, wyjazd, zgubienie pieniędzy, nadzieja na szybki powrót do starej ceny. W związku z tym może się ujawnić druga przyczyna ogólna – jeśli mianowicie konsu- menci dostateczną ilość razy zaobserwowali szybki powrót ceny do dawnego poziomu, może masowo wystąpić zjawisko przeczekiwania, co wpłynie na .obniżenie popytu i może zwrot- nie wpłynąć na spadek ceny. [przypisy: , Budowa domu, Opakowania kartonowe, płyta warstwowa ]

Comments Off

« Previous Entries