Posts Tagged ‘okapy kuchenne’

Jak kazda nauka empiryczna, ekonomia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jak każda nauka empiryczna, ekonomia – w oparciu o teo- retyczne i metodologiczne dyrektywy – ustala, które spo- śród zbioru obserwowanych faktów są faktami naukowymi, tj. takimi, których istnienie udowodniono dostępnymi meto- dami naukowymi. Opisanie, klasyfikacja i interpretacja fak- tów to stadium empiryczne nauki. Następne stadium – teo- retyczne – to poznawanie istoty faktów i procesów oraz wy- krywanie rządzących nimi prawidłowości. Zadaniem ekono- mii jest więc formułowanie teorii ekonomicznych, tj. uprosz- czonych abstrakcyjnych modeli funkcjonowania obiektywnej rzeczywistości, ujętych w system pojęć i twierdzeń teoretycz- nych. Teorie ekonomiczne wykrywające treść procesów eko- nomicznych pozwalają, w określonych warunkach, przy okre- ślonym stopniu poznania naukowego, na świadome kierowanie społecznymi procesami gospodarowania. Zadania ekonomii politycznej w ujęciu marksistowskim są różne w odniesieniu do systemu ekonomicznego kapitalizmu i systemu socjalistycznego. Zadaniem ekonomii politycznej kapitalizmu jest wykrywanie prawidłowości rządzących po- wstawaniem i rozwojem systemu ekonomicznego kapitalizmu ze szczególnym uwzględnieniem istoty kapitału jako podstawy antagonizmu klasowego tego systemu. Najpełniejsze podsta- wy teoretyczne otrzymała ekonomia polityczna kapitalizmu w Kapitale K. Marksa oraz w pracach F. Engelsa i W.!. Leni- na. Opierając się na bogatym materiale faktograficznym i na dorobku k)asyków ekonomii politycznej Smitha, Ricarda i innych – K. Marks sformułował prawa rozwoju społeczne- go. Marksistowska ekonomia polityczna kapitalizmu stała się od początku swojego istnienia narzędziem walki (klasowej i podstawą strategii ruchu robotniczego. Zupełnie odmiennie określają przedmiot ekonomii pelitycz- nej i jej zadania ekonomiści burżuazyjni. Na przykład ekono- miści reprezentujący kierunek subiektywistyczny, określając w ujęciu burtuazyjnym przedmiot ekonomii politycznej, w centrum analizy stawiają podmiot ekonomiczny – producenta lub konsumenta, a zwła- szcza jego stosunek o rzeczy. Ich zdaniem, ekonomia ma ba- dać postępowanie, cele i motywacje takiego podmiotu działa- jącego w warunkach ograniczoności środków i wielości ce- lów, a tym samym jej rola sprowadza się do analizy .wyboru różnych alternatyw. Podkreślając przede wszystkim rolę su- biektywnych doznań konsumenta, przedstawiciele szkoły su- biektywnej wskazują, że w miarę wzrostu zaspokojenia po- trzeb zainteresowanie podmiotu gospodarczego danym dob- rem maleje i przyrosty użyteczności mają tendencję maleją- cą. W takim ujęciu fakty i procesy ekonomiczne są pozbawio- ne treści społecznych. [przypisy: , kurs prawa jazdy, okapy kuchenne, kostka granitowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okapy kuchenne’

Jak kazda nauka empiryczna, ekonomia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

2. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Podobnie jak w przyrodzie, tak i w świecie społecznym wy- stępują określone prawidłowości niezależne od woli poszcze- gólnych jednostek ludzkich. I w przyrodzie, i w społeczeń- stwie zdarzenia i procesy nie są bowiem nagromadzone przy- padkowo. Występują między nimi wzajemne uwarunkowania. Jak nauki przyrodnicze są rezultatem działalności badawczej, tak i ekonomia jako nauka powstała i rozwija się w rezultacie badania określonej rzeczywistości oraz systematyzacji nale- życie uzasadnionych twierdzeń i postawionych hipotez. W systemie praw wykrytych przez ekonomię odzwierciedla się, w stopniu osiągalnym przy danym poziomie wiedzy ludz- kiej, społeczny proces gospodarowania. Dzięki naukowemu poznaniu ludzie mogą przewidywać rezultaty swego działania, mogą działać celowo, aby zrealizować stojące przed nimi zada- nia. Jak każda usystematyzowana wiedza, ekonomia operuje własnym aparatem pojęciowym, pewnymi kategoriami, Nie- które z tych pojęć funkcjonują w świadomości ludzi niezależ- nie od tego, jaką treść nadaje im ekonomia; mają wtedy cha- rakter obiegowy, potoczny, i mogą zawierać treści wiedzy po- zornej, nie potwierdzonej w świadomym procesie poznaw- czym. Wystarczy skonfrontować obiegowe znaczenie kilku choćby pojęć, takich jak praca, kapitał, zysk, pieniądz, ze zna- czeniem zdefiniowanym przez ekonomię polityczną, aby się przekonać o dużych rozbieżnościach w ich treści zarejestrowa- nej .na podstawie potocznego doświadczenia i w treści ustalo- nej na drodze poznawczej, naukowej. W dalszych rozdziałach będziemy uwidaczniać te różnice i stopniowo rozszerzać apa- raturę pojęciową stosowaną przez ekonomię polityczną. W ni- niejszym rozdziale ograniczymy się do definicji związanych z interpretacją społecznych warunków produkcji i podziału. , Proces produkcji można zdefiniować jako celową, świado- mą działalność, mającą na celu przystosowanie zasobów przy- rody do potrzeb człowieka. Rezultatem takiej _działalności są dobra zwane produktami, w odróżnieniu od innych użytecz- nych dóbr, które nie są wynikiem produkcji, lecz w gotowej postaci czerpane są z przyrody, jak powietrze, światło słonecz- ne, woda mórz. [patrz też: , okapy kuchenne, animacja z logo, urządzenia gastronomiczne ]

Comments Off

« Previous Entries