Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Wszystkie nieruchliwe oblonione formy uwalniaja

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2018

Wszystkie nieruchliwe obłonione formy uwalniają podczas typowego przebiegu swego rozmnażania s ta dia ruchliw e.. Treść komórki dzieli się zwykle na kilka części; każda z nich ma jedno jądro, cytoplazmę, chromatofory, wici, plamkę oczną i pulsujące wakuole; opuszczają one. komórkę macierzystą w postaci typowych pływek wiciowcÓw (z o osp ory, np. ryc. 373 C, D; 387 B). PO pewnym czasie przytwierdzają się one do podłoża, oblaniają, przy czym tracą wici, pulsujące wakuole oraz plamkę oczną i wyrastają osobniki podobne’ do rośliny macierzystej. Nici wydłużają gie W wyniku popr ze czny ch podziałów komórek. Ten sposób wzrostu (ryc. 351) staje się zrozumiały dzięki istnieniu takich form, jak Chlamydomonas seriatc (ryc. 362). Gdy pływka przytwierdza sie do podłoża biegunem opatrzonym wiciami, zawartość jej obraca się 0 900 zazwyczaj już wewnątrz błony; przez to długa oś pływki pokrywa się z osią poprzeczną powstającej z niej nici komórek. Pływka może też przytwierdzać się bokiem. W rzadkich przypadkach x.vakuole tętniące mogą zachować się w stanie nieruchomym i brać udział we wszystkich podziałach komórek. Na podstawie postaci zoospor i rozmieszczenia ich wici, występujących chromatoforowych barwików oraz pewnych cech budowy i właściwości chemicznych (materiały zapasowe) można ustalić z dużym prawdopodo— bieństwem, z jakiej grupy wiciowców dany glon powstał (por. poniższą tabelę).
Niektóre takie szeregi rozwojowe glonów (klasy glonów) podajemy poniżej (ryc. 875). Heteroconłae (Xantophuceae). Ta grupa szeroko rozpowszechniona w wodach słodkich, bogata w formy, rozwąnęła się z Heterochloridales. Liczne obłonione i nie— ruchliwe Heterococcales prowadzą od swobodnie poruszających się form (ryc. 351) do Heterotrichales. Spośród Heterotrichales częsta w wodach słodkich. a przez osobliwą, pudełkowatą budowę błony wyróżniająca się Tribonezna (ryc. 370) jest nierozgałęziona, natomiast inne rodzaje (Heterodendron, Capitulariella, ryc. 971) są rozgałęzione. Botrydium granulatum (ryc. 372) jest przedstawicielem Hetero— siphonales. Jego jednok0FÓrkowa plecha, wielojądrowa, bez poprzecznych błon, z licznymi Chromatoforami, jest przystosowana do życia lądowego. [patrz też: , druk kalendarzy, torby papierowe z nadrukiem, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Wszystkie nieruchliwe oblonione formy uwalniaja

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2018

W miarę rozwoj u sił wytwórczych i powol- nego przechodzenia od zbieractwa i myślistwa do uprawy ziemi i hodowli następował podzial na plemiona pasterskie i rolnicze, a więc poszczególne wspólnoty-zaczęły specjalizo- wać się w określonych rodzajach produkcji. Był to pierwszy wielki społeczny podział pracy. Podstawą jego były zazwy- czaj naturalne warunki, W których żyły poszczególne groma- dy, prowadził do rozwoju i utrwalenia wymiany między wspólnotami. Podział pracy rozwijał się również wewnątrz. wspólnot l wynikał Z przesłanek o charakterze technicznym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Wszystkie nieruchliwe oblonione formy uwalniaja

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2018

Mimo fragmentaryczności przedstawionych wyżej okreś- leń postępu technicznego wspólne jest im to, że wiążą ten postęp z produkcją, z gospodarowaniem, a przejawy postępu technicznego podlegają analizie ekonomicznej. Postęp tech- niczny jest więc kategorią ekonomiczną, wchodzi w zakres ekonómii politycznej. Trzeba wyraźnie oddzielić proces wzrostu wiedzy technicz- nej, wyrażający się w rozwoju koncepcji technicznych, od po- stępu technicznego. Nie można też. utożsamiać formy postępu technicznego z jego treścią: np. postęp technologiczny. jest formą postępu technicznego, a utożsamia się go często z samym postępem technicznym,• Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji naukowych powstają nowe informacje o faktach i procesach zachodzących w przyrodzie. Część z nich w wyniku badań stosowanych .stanie się koncepcjami technicznymi, bo będą dawać konkretrie propozycje wdrożenia, tj. zastosowania wie- dzy naukowej. Mimo że rozwój wiedzy jest dorobkiem ogól- noludzkim, nie wszystkie koncepcje techniczne będą do dys- pozycji wszystkich. Część koncepcji w ogóle nie zostanie ujawniona, tj. zarejestrowana w postaci publikacji, paten- tów, opisów itp., ze względu na antagonistyczne sprzeczności w skali światowej. Zarejestrowane koncepcje techniczne sta- nowią dostępny zasób technik potencjalnie nadających się do zastosowania w procesie gospodarczym. Zastosowanie kon- cepcji technicznych, jakimi się rozporządza przy danym sta- nie wiedzy ludzkiej, przekształca je w postęp techniczny. Przez postęp techniczny należy więc rozumieć wszelkiego Todza,ju wdrażanq do procesu gospodarczego wiedzę w po- staci koncepcji technicznych zmieniajqc’ych warunki produk- cji, podziału i zaspokojenia potrzeb ludzkich zgodnie z zasa- dq rg,cjonalnego działania. Postęp techniczny jest więc poję- ciem względnym i obejmuje tylko koncepcje techniczne eko- nomieżnie zweryfikowane. Inne mogą być potencjalnym ele- mentem postępu i można je określać jako postęp techniczny potencjalny. Weryfikacja ekónomiczna dostępnych koncep- cji musi oczywiście być dynamiczna, dotyczy ekonomicznych efektów zastosowania postępu technicznego w czasie i w przestrzeni oraz w skali mikroekonomicznej i makrcekono- micznej i nie może być traktowana w sensie czysto praktycz- nym. [podobne: , klimatyzacja precyzyjna, krzesła biurowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off