Posts Tagged ‘ogrody zimowe’

Cena wspólna dla dostawcy i

Posted in Uncategorized  by admin
July 8th, 2018

Cena wspólna dla dostawcy i odbiorcy-wpływa na popyt przez dochodowy efekt zmiany ceny, a jednocześnie infor- muje producenta o wymaganych kierunkach zmiany w stru- kturze asortymentowej produkcji w celu naj pełniejszego zaspokojenia potrzeb za pomocą optymalnego wykorzysta- nia zasobów. Dwukierunkowa informacja przy systemie wspólnych cen dla dostawców i odbiorców powinna dopro- wadzić do równowagi między podażą i popytem zgodnej z preferencjami odbiorców. System cen można też wyko- rzystywać do ustalenia stanu równowagi roznego od tego, który ustaliłby się przy uwzględnianiu indywidualnych pre- ferencji konsumentów. Zgodna z preferencjami ogólnospo- łecznymi realizacja założeń planów perspektywicznych może być niekiedy sprzeczna z bieżącymi preferencjami indywi- dualnymi konsumentów. Cena może też.być różna dla dostawców i dla odbiorców. Informacja jest wówczas jednokierunkowa: ceny informują albo dostawcę, albo odbiorcę. Przy takim dwupoziomowym systemie cen dochodzi do rozbieżności relacji cen dla do- stawców i odbiorców. Cena nie jest wówczas elementem wiążącym wielkość i strukturę produkcji z wielkością i stru- kturą popytu. Zmiana ceny dla dostawców informuje Ich o potrzebie zmiany’ wielkości i struktury asortymentowej produkcji. Je- żeli ceny dla o~biorców pozostaną nie zmienione, oznaczać to będzie realizację preferencji ogólnospołecznych w sferze produkcji (może to być np. zachęta do zwiększenia produk- cji wyrobów przeznaczonych na eksport lub wyrobów o naj- wyższej jakości). Różnicując ceny dla dostawców zachęca się producentów do wytwarzania wyrobów nowych i I zniechęca I ich do produkowania przestarzałych. Ceny dla odbiorców mają ich informować o rzadkości da- i nych dóbr, o ograniczonych możliwościach dostawy kon- kretnych towarów. Ceny wskazują wówczas na celowość I . i kierunki zmian wielkości i struktury popytu, są więc na- rzędziem kształtującym bieżącą strukturę konsumpcji. [przypisy: , panele podłogowe, meble ogrodowe, ogrody zimowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ogrody zimowe’

Cena wspólna dla dostawcy i

Posted in Uncategorized  by admin
July 8th, 2018

Znając gałęziowe techniczne współczynniki inwestycji moż- na by – w celu poprawienia ogólnogospodarczego współ- czynnika kapitałochłonności – skierować nakłady inwesty- cyjne do tych gałęzi, w których ich efektywność jest najwyż- sza. Można by w ten sposób w pewnym zakresie poprawić ogólnogospodarczy współczynnik kapitałochłonności. Jednak- że konieczność r ealtzacji potrzeb społeczeństwa określonych W strukturze rzeczowej końcowego popytu nie pozwala na taki manewr (jeśli istnieją ograniczenia dostosowywania struktury rzeczowej przez eksport jednych dóbr i import in- nych, na które jest popyt). Pozostając przy gałęziowej struk- turze produkcji określonej w narodowym planie gospodar- czym trzeba więc szukać możliwości poprawy ogólnogospo- darczej efektywności w konkretnych rozwiązaniach technicz- no-ekonomicznych projektowanych inwestycji; tj. przez wy- bór technik produkcji o odpowiedniej kapitałochłonności i wydajności. Read the rest of this entry »

Comments Off