Posts Tagged ‘Ogród i Działka’

Najem pracy wynika z przymusu

Posted in Uncategorized  by admin
July 1st, 2018

Najem pracy wynika z przymusu ekonomicz- nego i polega na zawarciu między pracownikami i pracodaw- cą umowy, która stanowi o obowiązkach w pracy i wysokości wynagrodzenia. Taki sposób organizowania stosunków pracy występował już przed kapitalizmem, ale dopiero w tym ustroju stał się formą powszechną. To, że w kapitalizmie wszyscy ludzie są równi względem prawa, ale większość z nich nie posiada własnych środków produkcji, prowadzi do powstania okreś- lonych stosunków wymiennych między robotnikami i wła- ścicielami środków produkcji. Siła robocza występuje jako towar, a “wynagrodzenie za pracę” stanowi cenę jego war- tości . Najem pracy zachowuje się również w gospodarce socja- listycznej. Jednak ze względu na odmienność stosunków eko- nomicznych od tych, jakie śą w kapitalizmie, w ustroju socjalistycznym dawna forma najmu pracy zmienia się w is- totny sposób. Pracodawcą jest społeczeństwo (państwo), lu- dzie są równi wobec prawa i nie pozbawieni – jako całe społeczeństwo – środków produkcji. Są ich współwłaścicie- lami. Z występowania w gospodarce socjalistycznej społecznej własności środków produkcji wynika zasadnicza przesłanka znajdująca się u podstaw argumentacji kwestionującej towa- rowość siły roboczej: robotnik będąc współwłaścicielem środ- ków produkcji nie może sam sobie sprzedawać własnej siły roboczej. W socjalizmie mamy do czynienia z sytuacją sankcjonu- jącą ekonomiczny przymus pracy. Przypomnijmy obowią- zującą w socjalizmie normę, która głosi: “kto nie pracuje, a może pracować, ten nie konsumuje”. Zachowuje tu też ~oc ogólna zasada ekwiwalentności w stosunkach pracy. Siła ro- bocza pozostaje indywidualną’ własnością, a jej właścicielem jest wolny człowiek, obywatel socjalistycznego państwa. Ist- nienie społecznej własności środków produkcji umożliwia re- alizację jednej z zasad ustrojowych socjalizmu: pełnego za- trudnienia. Znajduje to m.in. wyraz w konstytucyjnym pra- wie. do pracy. [przypisy: , podłoga drewniana, projektowanie ogrodów, Ogród i Działka ]

Comments Off