Posts Tagged ‘odzież robocza’

Druga grupa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Druga grupa, do której należą Oomycetales, bardzo przypomina zielone Siphonales (stąd „grzyby glonowe”!) swymi rurowatymi plechaxni z błonnika, zreEumycetes.
Worki (asci) i podstawki (basidia) są zwykle zgrupowane w szczególnych o w o c n i k a c h, które zbudowane Są z pseudoparenchymy (plektenchymy, ryc. 46). Us t a wio ne równo l e gl e, tworzą one w nich, zwykle w połączeniu z płonnymi nićmi, wstawkami (p ar a p h y – Jako przykład niżej uorganizowanego workowca wybierzemy Dipodascus albidus (rodz. Dipodascaceae; rząd Dipodascales) znaj dawanego w śluzowatych wyciekach z drzew. Jego strzępki mają przegrody poprzeczne i są złożone z wielojądrowych komórek, podobnie jak u wyższych Zygomvcetales; tworzą one dzióbkowate, wielojądrowe rozgałęzienia kopulacyjne, których szczyty zlewają się ze sobą (ryc. 457 A); następnie oddzielają się one cd reszty błonami poprzecznymi. Jednakże tylko 2 jądra zespalają się ze sobą; powstałe jądro diploidalne wędruje do tworzącego Się u wy pu kle nia jednego z gametangiów (ryc. 457 E). W tym (B), wytwarzając spory przez podziały mejotyczne, (Zaznacza Siq już tu obecność sporofitu, jednak brak gametcfitu, ponieważ już spory kopulują ze sobą). Zatem komórki wegetatywne takich gatunków są diploidalne i zawsze stosunkowo duże. Jednak zdarza sie też, że askospory wytwarzają początkowo haploidalne komórki przez pączkowanie i dopiero te kopulują ze sobą. W tym przypadku istnieje więc także gametofit i przemiana pokoleń. U niektórych gatunków jednak zespolenie się Obu jąder płciowych nie następuje od razu. Natomiast para jąder sprzężonych dzieli się kilkakrotnie równolegle z przebiegającymi kilku podziałami kcmórek, tak że zostaje tu wtrącona „faza j ąder sprz ęż o n y.c h” (ryc. 461 C), ogólnie występująca u Euascomucetes, Poza tym u większości drożdży powstaje nie 8 (ryc. 460, 5) askospcr, lecz tylko 4 (ryc. 461 B). Błona komórkowa drożdży nie daje zdecydowanej reakcji ani na chitynę, ani też na celulozę. Zawiera ona fosforoglikoprcteidy. W rodzinie Endomycetaceae natomiast błona zbudowana jest z chityny. [więcej w: , studia podyplomowe, odzież robocza, podłogi drewniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież robocza’

Druga grupa

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wiadomo, że w danych warunkach dysponuje się określonymi, rozmia- rami zarówno pracy żywej, jak i środków inwestycyjnych. Wybierając metody produkcji o najwyższym stopniu kapita- łochłonności. można doprowadzić do wyczerpania środków przeznaczonych na inwestycje jeszcze przed zrealizowaniem zadań przewidzianych w ogólnogospodarczym planie produk- cji i zatrudnienia. Aby do takiego stanu dysproporcji nie do- puścić, należy tym wszystkim, którzy mają decydować o wy- borze określonych rozwiązań techniczno-ekonomicznych, za- pewnić odpowiednie wskaźniki. Niezbędne staje się więc usta- lenie jakiejś obowiązującej w skali ogólnogospodarczej nor- my,” określającej optymalny poziom kapitałochłonności przy danych zasobach zarówno środków inwestycyjnych, jak i pra- cy żywej. Część ogólnego funduszu inwestycyjnego (tj. inwestycje produkcyjne) jest źródłem wzrostu uzbrojenia pracy ludzkiej, a tym samym wzrostu jej wydajności, pozwala na zmianę re- lacji między nakładami pracy żywej i uprzedmiotowionej w uruchamianych procesach produkcji. Miarą takich zmian nakładów kapitałowych na jednOstkę przyrostu dochodu na- rodowego w skali ogólnogospodarczej jest współczynnik ka- pitałochłonności: Ogólny fundusz inwestycji produkcyjnych przeznaczony na wzrost majątku produkcyjnego w różnych gałęziach wywoła różne gałęziowe przyrosty dochodu narodowego w zależności od osiągniętej wydajności pracy. Zestawiając gałęziowe na- kłady wynoszące np. I}, 12,… , In Z gałęziowymi efektami (LIDl, .JD2, … , ilDn), uzyskamy gałęziowe techniczne współczynniki inwestycji, czyli gałęziowe współczynniki kapitałochłonności: W podobny sposób można ustalić techniczne współczynniki inwestycji w odniesieniu do pojedynczych przedsięwzięć in- westycyjnych i w ten sposób otrzymamy indywidualne współ- czynniki kapitałochłonności w konkretnych technikach. W za- leżności więc od stopnia agregacji możemy uzyskać indywi- dualne, gałęziowe i działowe współczynniki kapitałochłonności oraz ogólnogospodarczy wskaźnik kapitałochłonności. Jeśli rozpatrujemy kapitałochłonność przyjmując jako punkt wyjścia szczebel gałęzi, to ogólnogospodarczy współ- czynnik kapitałochłonności LlD jest średnią ważoną współ- czynników gałęziowych, a wagami tej średniej są gałęziowe przyrosty dochodu. Odwrotność tego współczynnika charak- teryzuje efektywność gałęziowych nakładów inwestycyjnych. Oczywiście współczynniki gałęziowe będą odpowiednio śred- nią ważoną efektywności poszczególnych rozwiązań inwesty- cyjnych. [podobne: , odzież robocza, Meble na wymiar, Rekuperatory ]

Comments Off

« Previous Entries