Posts Tagged ‘odzież robocza’

Druga grupa

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

Druga grupa, do której należą Oomycetales, bardzo przypomina zielone Siphonales (stąd „grzyby glonowe”!) swymi rurowatymi plechaxni z błonnika, zreEumycetes.
Worki (asci) i podstawki (basidia) są zwykle zgrupowane w szczególnych o w o c n i k a c h, które zbudowane Są z pseudoparenchymy (plektenchymy, ryc. 46). Us t a wio ne równo l e gl e, tworzą one w nich, zwykle w połączeniu z płonnymi nićmi, wstawkami (p ar a p h y – Jako przykład niżej uorganizowanego workowca wybierzemy Dipodascus albidus (rodz. Dipodascaceae; rząd Dipodascales) znaj dawanego w śluzowatych wyciekach z drzew. Jego strzępki mają przegrody poprzeczne i są złożone z wielojądrowych komórek, podobnie jak u wyższych Zygomvcetales; tworzą one dzióbkowate, wielojądrowe rozgałęzienia kopulacyjne, których szczyty zlewają się ze sobą (ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież robocza’

Druga grupa

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

Wiadomo, że w danych warunkach dysponuje się określonymi, rozmia- rami zarówno pracy żywej, jak i środków inwestycyjnych. Wybierając metody produkcji o najwyższym stopniu kapita- łochłonności. można doprowadzić do wyczerpania środków przeznaczonych na inwestycje jeszcze przed zrealizowaniem zadań przewidzianych w ogólnogospodarczym planie produk- cji i zatrudnienia. Aby do takiego stanu dysproporcji nie do- puścić, należy tym wszystkim, którzy mają decydować o wy- borze określonych rozwiązań techniczno-ekonomicznych, za- pewnić odpowiednie wskaźniki. Niezbędne staje się więc usta- lenie jakiejś obowiązującej w skali ogólnogospodarczej nor- my,” określającej optymalny poziom kapitałochłonności przy danych zasobach zarówno środków inwestycyjnych, jak i pra- cy żywej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież robocza’

Druga grupa

Posted in Uncategorized  by admin
July 25th, 2018

Zmiany w warunkach pracy zjednoczeń i przedsiębiorstw powinny w konsekwencji doprowadzić do faktycznej. zmiany roli ministerstw i innych jednostek wyższych szczebli. Bez takich zmian wprowadzana reforma byłaby skazana na nie- powodzenie, jak już było w latach ubiegłych. Zasadnicza zmiana pozycji ministerstw będzie polegała na tym, że sta- ną się one reprezentantami pańshwa W stosunku do organi- zacji gospodarczych, a bezpośrednie funkcje zarządzania przemysłem w zakresie działań’ operatywnych i rozwojowych będą należeć do kompetencji podukładu nazwanego “zarzą- dem gospodarczym” Sformułowanie celu działalności gospodarczej socjalistycz- nego przedsiębiorstwawyrnaga uwzględnienia, z jednej stro- ny, przesłanek ustrojowych, a z drugiej – zharmonizowanej z nimi zasady gospodarności. Całe socjalistyczne gospodar- stwo społeczne -działa na podstawie planu ogólnego, który określa cele, środki i metody realizacji zadań ogólnogospodar- czych. Dlatego, w pierwszym przybliżeniu, cel przedsiębior- stwa można zdefiniować następująco: mając udział w środ- kach, stosując się do określonych w planie metod działalności gospodarcze]. wykonuje cząstkę zadania przypadającą mu z planu ogólnego. Podobnie jak cała gospodarka’ przedsiębiorstwo działa w oparciu o plan. Buduje swój. plan określając swoje możli- wości wytwórcze w odniesieniu do skali zadań planu ogólne go W danej dziedzinie. Rolę przedsiębiorstwa w ustalaniu za- dań planu trzeba ujmować dwojako. Po pierwsze, chodzi o to, jaki ma ono wpływ na ustalanie własnych zadań. W litera- turze najczęściej nazywa się to zakresem samodzielności przedsiębiorstwa. Jednocześnie jednak w ramach ogólnych warunków gospodarowania to, co dla jednego przedsiębior- stwa. jest celem, dla innego będzie warunkiem czy środkiem wykonania jego zadań. Dlatego, po drugie, przedsiębiorstwo musi być zainteresowane w ustalaniu zadań innych przed- siębiorstw: tj. w formułowaniu zadań planu ogólnego. Jego samodzielność wyboru ekonomicznego jest uwarunkowana jego działaniem w ramach całej gospodarki narodowej. Za- kres samodzielności przedsiębiorstwa socjalistycznego nie może być kształtowany dowolnie. [hasła pokrewne: , odzież robocza, Domy z drewna, parapety granitowe ]

Comments Off