Posts Tagged ‘odzież bhp’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Drożdże występują często na owocach, w śluzowatych wyciekach itp. oraz wywołują w płynach zawierających cukier fermentację alkoholową (s. 298). Drożdże winne, Saccharomuces ellipsoideus, zimują w postaci spor w glebie; stąd dostają się na jagody i w ten sposób do moszczu; natomiast drożdże piwne, Saccharomuces cereuisiae, znane są tylko z hodowli, Oba gatunki mają liczne rasy, które hodowane są w czystych kulturach i znajdują zastosowanie przemyśle farmaceutycznym. Pewne drożdże obfitują w tłuszcze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

W konkurencji tej” prze- waga należy do monopoli, co wynika z koncentracji kapitału, z wielkości skali produkcji, z postępu technicznego, z posiada- nia własnych placówek badawczych itp. Rozwój monopoli oznacza wzrost uspołecznienia produkcji. W kapitalizmie tylko własność państwowa jest wyższym stop- niem uspołecznienia produkcji w porównaniu z uspołecznie- niem, jakie ma miejsce w prywatnych monopolach. W rezul- tacie wzrasta zależność między gałęziami produkcji, co przy prywatnej własności środków produkcji uniemożliwia ich peł- ne, racjonalne i społecznie optymalne wykorzystanie (przy du- żej racjonalności w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa). Prowadzi to również do zaostrzenia się sprzeczności kapitali- zmu. Kapitalizm monopolistyczny w najwyżej rozwiniętych krajach kapitalistycznych dysponuje olbrzymimi mocami pro- dukcyjnymi i gdy istnieje dostateczny popyt pieniężny, jest w stanie ‘nadal je rozwijać i zwiększać. Nie wykorzystuje jed- nak w pełni możliwości wynikających zwłaszcza ze współcźes- nego rozwoju nauki. Niewykorzystanie potencjalnych możliwości wzrostu gos- podarczego, ogromne zatrudnienie, klasy posia- dające i niepełne wykorzystywanie czynników produkcji tj. siły roboczej i mocy produkcyjnych – oraz ogromne zbro- jenia, świadczą o pasożytniczym charakterze monopolistycz- nego kapitalizmu. Nie oznacza to bynajmniej, jak już podkre- ślano, że kapitalizm nie rozszerza produkcji. W ostatnich trzech dziesięcioleciach XIX w. dokonała się, centralizacja w przemyśle, a szczególnie centralizacja kapitału bankowego. Podobnie jak w innych dziedzinach działalności gospodarczej i w tej dziedzinie pow- stały monopole. Do powstania monopolistycznego kapitału bankowego dochodziło przede wszystkim przez centralizację; tj. przez skupywanie akcji banków słabszych przez banki sil- niejsze oraz przez udzielanie tym ostatnim pożyczek. W re- zultacie w poszczególnych krajach kilka (czy, jak w. USA, kil- kanaście) banków skupiło w swym ręku decydującą ilość ka- pitału bankowego. [więcej w: , odzież bhp, kolektory słoneczne, tablice informacyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Drozdze wystepuja czesto na owocach,

Posted in Uncategorized  by admin
July 24th, 2018

Nakłady społecznie niezbędne st~nowią Kryterium pozwa- lające odróżnić niezbędne i zbędne nakłady wydatkowane .na wytworzenie danego produktu. Praca, społecznie niezbędna uwzględnia, jakościową i ilościową zgodność wyników dzia- łalności produkcyjnej ze społecznym zapotrzebowaniem a poza tym przyjęcie społecznie niezbędnego czasu pracy jako miary nakładów pobudza do oszczędności czasu pracy. Opar- cie poziomu cen na społecznie niezbędnych nakładach pracy powoduje tendencję ich• obniżania w długich okresach, a równocześnie zmusza producentów do obniżania nakładów pracy do poziomu społecznie- niezbędnego .lub . poniżej tego’ poziomu. Cena na dany produkt powirma zapewnić równowagę po- pytu i podaży. Tylko bowiem taka cena pozwala na uniknię- cie wielu ujemnych zjawisk, które by wystąpiły, gdyby ce- na nie równoważyła popytu z podażą. Jeżeli cena ustalona zostanie na. zbyt, wysokim poziomie, to przy nadwyżce’ po- daży wystąpi marnotrawstwo pracy społecznej (zaleganie towarów na półkach lub przy zaniżonej cepie nadmierne, nieracjonalne ich zużycie), a przy niedostatecznej podaży wystąpią równocześnie kolejki w sklepach, spekulacja i inne ujemne zjawiska. ak dowodzi praktyka, nieuwzględnianie kryterium równowagi popytu i podaży w polityce cen pro- wadzi 0.0 nieracjonalnego wykorzystania zasobów pracy, jest działaniem niezgodnyin z zasadą oszczędności prac-y. Z tego, co .powiedzieliśmy, wynika, że cena, która nie równoważy popytu .podażą w długim okresie, jest ceną eko- nomicznie nieuzasadnioną. Odstępstwa od zasady cen rów- nowagi mogą mieć (i mają) miejsce wówczas, gdyby usta- lanie tych cen było sprzeczne z’ preferencjami ogólnospo- łecznymi. Odchylanie cen od poziomu ceny równowagi może mieć miejsce np. przy ustalaniu cen na pro-’ dukty pierwszej potrzeby (mleko, masło, mięso, chleb, odzież, niektóre rodzaje mebli itd.), Państwo socjalistyczne może ustalić na te produkty ceny niższe od cen równowagi, aby nie obniżać ich spożycia przez grupy społeczno-zawo- .dowe o niższych dochodach nominalnych. [podobne: , odzież bhp, wynajem samochodów, klimatyzacja warszawa ]

Comments Off