Posts Tagged ‘ochrona mienia’

Centralizacja kapitalu bankowego dokonu- je

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Centralizacja kapitału bankowego dokonu- je się nadal w XX w. Monopole bankowe zawierają porozu- mienia, dzieląc świat na swoje strefy wpływów. Nie tylko uzależniają od siebie setki mniejszych banków, ale i dyspo- nują ogromnymi kapitałami przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych transportowych itd. Monpole bankowe zbierają również oszczędności szerokich mas. Monopole w dziedzinie bankowości, podobnie jak w innych dziedzinach, osiągają zysk monopolowy. W wyniku rozwoju kapitalizmu monopolistycznego zmienia się rola banków, co jest jedną z głównych przyczyn centrali- zacji kapitału bankowego, Banki, które dawniej zajmowały się głównie udzielaniem kredytów krótkoterminowych, stają się same organizatorami przemysłu, handlu, transportu, budow- nictwa, towarzystw ubezpieczeniowych itp. Przyspieszają cen- tralizację i powstawanie monopoli. W rezultacie zaciera się granica między dawnym kapitałem przemysłowym i banko- wym. Banki stają się współwłaścicielami i dysponentami przedsiębiorstw, a przedsiębiorstwa, przez zakup akcji ban- ków, ich współwłaścicielami. Znika podział na kapitał banko- wy i kapitał przemysłowy, powstaje kapitał finansowy. Kapitał finansowy funkcjonuje we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej, dochodzi do unii personalnej mo- nopoli bankowych i przemysłowych: te same osoby zajmują kierownicze stanowiska zarówno w przemyśle, jak i w ban- kowości. Powstaje więc oligarchia finansowa dysponująca , ogromnym kapitałem i bogactwem nie tylko swoim własnym, lecz przez system udziałów również cudzym. Dzięki te- mu zajmuje kluczowe pozycje w życiu gospodarczym, co sta- nowi podstawę jej siły politycznej. Oligarchia finansowa ma ogromne wpływy i wywiera naciski na najwyższe organa – władzy państwowej krajów imperialistycznych, z ich rządami włącznie. Watta podkreślić, że obecnie monopole i wielkie przedsię- biorstwa w poważnym stopniu uniezależniły się od kapitału pożyczkowego dzięki samofinansowaniu. Stało się to możliwe dzięki coraz większej akumulacji i wzrostowi roli odpisów amortyzacyjnych. Wysoka akumulacja i ogromna masa zysku umożliwia monopolom samofinansowanie. [hasła pokrewne: , projektowanie wnętrz Kraków, podłogi drewniane, ochrona mienia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ochrona mienia’

Centralizacja kapitalu bankowego dokonu- je

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Organizacja gospodarki narodowej W organizacji gospodarki narodowej można wyodrębnić kil- ka układów biorąc jako podstawę kryterium funkcji, jakie. spełniają poszczególne układy. Przede wszystkim istnieje układ polityczny, w ramach którego występują partie i stron- nictwa polityczne. W Polsce kierowniczą rolę w życiu spo- łeczno-gospodarczym spełnia PZPR, która współdziała ze stronnictwami politycznymi. W ramach układu politycznego podejmowane są decyzje O programie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz o zasadniczych sposobach jego realizacji., Układ ten zapewnia też kierownicze kadry niezbędne do realizacji całokształtu zadań społeczno-gospodarczych. Następnie w strukturze or- ganizacyjnej gospodarki narodowej, występuje układ parla- mentarny i samorządowy, który reprezentują takie insty- tucje, jak Sejm PRL, rady narodowe wszystkich szczebli, samorząd robotniczy i inne formy samorządu. Układ ten za- pewnia współdziałanie -społeczeństwa w kierowaniu gospo- darką narodową. Wreszcie mamy układ zarządzający, do którego można zaliczyć Radę Państwa, Rząd oraz jego mi- nisterstwa, komitety i komisje, a następnie t jednoczenia i różne przedsiębiorstwa. Układ ten spełnia funkcje wyko- nawcze w odniesieniu do układu programującego rozwój społeczno-gospodarczy i decydującego o sposobach jego urze- czywistniania. Układ zarządzający odznacza się tym, że występuje czę- ściowo wewnątrz gospodarki, a częściowo na zewnątrz. Jego część zewnętrzną określa się jako gospodarczą administrację państwową, a wewnętrzną jako zarząd gospodarczy. Wystę- powanie obu podukładów w zarządzaniu gospodarką socja- listyczną stanowi jej trwałą cechę. Wynika to z oczywistych założeń ustrojowych socjalizmu, które przewidują z jednej strony, że państwo pozostaje właścicielem środków pro- dukcji, a z drugiej – że podmioty gospodarujące wyposa- żone są w osobowość prawną i działają na zasadzie rozra- chunku gospodarczego. Występowanie obu podukładów za- rządzających gospodarką socjalistyczną ma, jak stwierdziliś- my charakter stabilny. Jednakże ich rola i zakres spełnia- nych funkcji zmieniają się. [podobne: , mobilne piaskowanie, rusztowania aluminiowe, ochrona mienia ]

Comments Off