Posts Tagged ‘ochrona mienia’

Centralizacja kapitalu bankowego dokonu- je

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2018

Centralizacja kapitału bankowego dokonu- je się nadal w XX w. Monopole bankowe zawierają porozu- mienia, dzieląc świat na swoje strefy wpływów. Nie tylko uzależniają od siebie setki mniejszych banków, ale i dyspo- nują ogromnymi kapitałami przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych transportowych itd. Monpole bankowe zbierają również oszczędności szerokich mas. Monopole w dziedzinie bankowości, podobnie jak w innych dziedzinach, osiągają zysk monopolowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘ochrona mienia’

Centralizacja kapitalu bankowego dokonu- je

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2018

Organizacja gospodarki narodowej W organizacji gospodarki narodowej można wyodrębnić kil- ka układów biorąc jako podstawę kryterium funkcji, jakie. spełniają poszczególne układy. Przede wszystkim istnieje układ polityczny, w ramach którego występują partie i stron- nictwa polityczne. W Polsce kierowniczą rolę w życiu spo- łeczno-gospodarczym spełnia PZPR, która współdziała ze stronnictwami politycznymi. W ramach układu politycznego podejmowane są decyzje O programie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz o zasadniczych sposobach jego realizacji., Układ ten zapewnia też kierownicze kadry niezbędne do realizacji całokształtu zadań społeczno-gospodarczych. Read the rest of this entry »

Comments Off