Posts Tagged ‘Obwody drukowane’

Byloby to sprzeczne z zasada

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Byłoby to sprzeczne z zasadą ekonomicznej efektywności produkcji oraz niezgod- ne z dążeniem do zaspokojenia istniejących potrzeb społecz- nych. Konieczna jest więc taka alokacja istniejących zaso- bów, aby najpełniej zaspokoić popyt efektywny, a równo- cześnie zapewnić możliwość kształtowania proporcji przy- szłych zgodniez określoną wizją rozwoju społeczeństwa so- cjalistycznego. Jeżeli jednak bieżące proporcje produkcyjne ustalamy zgodnie z wymaganiami prawa wartości, ma to wpływ na kształtowanie proporcji przyszłych . Mamy np. pewną sumę na inwestycje ‘krótkookresowe i perspek- tywiczne, łącznie 1000 mld jednostek. Prawo wartości nie jest i nie może być w socjalizmie głównym regulatorem proporcji produkcji bieżącej ani tym bardziej przyszłej. Może jednak i powinno być w sposób świadomy wykorzystywane w procesie planowania. Obie- ktywność tego prawa ujawnia się w sposób ewidentny w procesie gospodarczym; za pośrednictwem wielu ujem- nych zjawisk sygnalizuje ono istnienie dysproporcji w po- dziale pracy społecznej. Jeżeli podaż jakiegoś artykułu jest za mała w stosunku do popytu, a cena nie odzwierciedla je- go rzadkości, wówczas obok cen państwowych pojawia’ się cena spekulacyjna, natomiast przy nadmiarze innego pro- duktu i danej niskiej cenie wystąpi marnotrawstwo pracy społecznej z powodu nadmiernego zużycia danego dobra. Proporcje perspektywiczne muszą być kształtowane zgod- nie z wymaganiami podstawowego prawa ekonomicznego socjalizmu. Oznacza to, że należy wybrać działy decydują- ce o dynamice wzrostu całej gospodarki i stworzyć im wa- runki szybkiego rozwoju. Planowanie zatem musi prowadzić do świadomego odstępstwa od wymagań prawa wartości. Jak w kapitalizmie pogoń za maksymalnym zyskiem w interesie kapitalisty powoduje żywiołowe naruszanie zasad prawa wartości, tak w gospodarce socjalistycznej realizacja wyma- gań podstawowego prawa socjalizmu musi prowadzić do §wiadomego naruszania prawa wartości. [hasła pokrewne: , agencja interaktywna, Obwody drukowane, Gotowe projekty domów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Obwody drukowane’

Byloby to sprzeczne z zasada

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

r – stopa dyskontowaprzyjmowana: 1) w przypadku za- mierzeń rozwojowych finansowanych kredytem bankowym w wysokości stopy oprocentowania kredytu właściwej dla da- nego rodzaju zamierzenia, 2) w przypadku: a) oceny pozosta- łych zamierzeń rozwojowych, b) rachunku uzupełniającego przeprowadzonego w.odniesieniu do zamierzeń rozwojowych fmansowanych kredytem bankowym o oprocentowaniu in- nym niż 8%; s – średnia stawka amortyzacji obliczona na podstawie przewidywanej struktury środków trwałych; J – wartość nakładów inwestycyjnych oraz nakładów związanych z wdrażaniem postępu technicznego. Wartość J oblicza się z następującego wzoru: J = IzB, gdzie: I – nakład nominalny obejmujący: 1) nakłady na in- westycję podstawową, 2) nakłady na inwestycje towarzyszą- ce w rozmiarach uzasadnionych potrzebami inwestycji pod- stawowej or-az ochrony środowiska w zakresie, w jakim te nakłady są uwzględniane w zbiorczym zestawieniu kosztów (zzk); 3) nakłady na zakup licencji lub kmour-houi, prace ba- dawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, w tym uruchomienie no- wych wyrobów, szkolenie załogi itp.; ż – współczynnik za- mrożenia; B – nakłady na tworzenie zapasu środków obroto- wych . Formuła rozwinięta ma następującą postać: E = t=O 1=0 Minimalne wymaganie efektywności jest spełnione, gdy: E=1. Wyboru wariantu realizacyjnego badanego zamierzenia rozwojowego dokonuje się według zasady maksymalizacji wskaźnika E. A oto znaczenie symboli: m – okres obliczeniowy w latach; .t = O, 1, 2, … Read the rest of this entry »

Comments Off