Posts Tagged ‘obróbka skrawaniem’

Bardzo waznym rodzajem rachunku ekonomicznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 7th, 2018

Bardzo ważnym rodzajem rachunku ekonomicznego jest rachunek efektywnosci techniki 1?rodukcji. Jest on podstawą wyboru odpowiedniej techniki spośród możliwych rozwiązań techniczno-ekonomicznych zarówno przy projektowaniu bu- dowy nowych inwestycji lub modernizacji, jak i przy ustala- niu rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. 2. Zadania gospodarki narodowej a wybór technik produkcji’ Program działania w skali ogólnogospodarczej powinien zawierać zadania dla poszczególnych podmiotów gospodar- czych i spełniać warunki ,ównowagi gospodarczej. Zidentyfi- kowanie i ilościowe określenie czynników wzrostu gospodar- czego, a następnie. sformułowanie zależności między nimi a wzrostem dochodu narodowego jest koniecznym warunkiem przy formułowaniu wstępnych koncepcji każdego programu gospodarczego dla danego kraju. Program taki powinien okre- ślać tempo wzrostu dochodu narodowego, poziom konsumpcji, stopę akumulacji, poziom zatrudnienia, a także na podsta- wie tych ustaleń – tempo wzrostu głównych gałęzi produk- cji z uwz-ględnieniem docelowej struktury popytu. Ogólnie-biorąc, program działania gospodarczego. powinien zawierać, jak większość programów działania, odpowiedź na pytanie: co wytwarzać, ile, kiedy: jak, gdzie. Można to zapi- sać jako: . gdzie: g – techniki produkcji (g = 1, 2, g); Q – ilość: i-rodzaj produktu’(i = 1,2, .,.,•n); h-lokalizacja (h= 1, 2, … , h’); t – czas (t == 1, 2, … , t’). Tak sformułowany program działania znajduje odzwiercie- dlenie w planie gospodarczym. Plan określa więc strukturę rzeczową produkcji: strukturę technik wytwarzania; prze- strzenną i czasową strukturę produkcji. Wszystkie decyzje prowadzące do sformułowania zadania opisanegowe wzorze (1) powinny być praygotowana w opar- ciu O odpowiedni rachunek ekonomiczny. Niezbędna jest więc znajomość związków występujących między środkami i cela- mi, znajomość ilościowych relacji między’ nakładami .i efek- tarni zmieniającymi się w czasie i przestrzeni. [podobne: , hale przemysłowe, siłowniki hydrauliczne, obróbka skrawaniem ]

Comments Off

Posts Tagged ‘obróbka skrawaniem’

Bardzo waznym rodzajem rachunku ekonomicznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 7th, 2018

Po wprowadzeniu wielkich organizacji gospodarczych do struk- tury, organizacyjnej zjednoczenia zostałyby przekształcone w pełnoprawne przedsiębiorstwa, co w konsekwencji ozna- czałoby likwidację jednego ogniwa w. zarządzaniu przemy- słem. Reforma zarządzania przemysłem znajduje się w toku rea- lizacji, a powołanie wielkich organizacji gospodarczych jest jedną z propozycji. Niezależnie od poszukiwania nowych roz- wiązań trwa proces doskonalenia dotychczas istniejących j struktur organizacyjnych. Wyrazem tego procesu jest zwięk- szanie się uprawnień dyrektorów państwowych przedsię- biorstw przemysłowych przemysłu kluczowego i dyrektorów ich zjednoczeń. Zasadnicze znaczęnie ma decyzja o wprowa- dzeniu nowych co do charakteru wskaźników dyrektywnycH i ograniczeniu ich liczby. Wskaźniki te, obowiązujące zjedno- czenia przy ustalaniu ich planów rocznych,’ ustala minister, któremu podlega dane zjednoczenie. Są one następujące: 1) wartość dostaw na rynek na’ zaopatrzenie ludności, 2) wartość eksportu w złotych dewizowych z podziałem na obszary płatnicze, 3) w szczególnych przypadkach wielkość produkcji, skupu lub dostaw wyrażona w jednostkach naturalnych iub w war- tości, 4) limit lub normatyw funduszu płac, 5) środki na inwestycje branżowe, 6) wskażnik wyniku finansowego, , 7) wartość importu w złotych dewizowych z podziałem ńa obszary płatnicze, 8) normy finansowe wynikające z systemu finansowego. Przyjmuje się założenie, że w uzasadnionych przypadkach minister może zmniejszyć liczbę wskaźników’ dyrektywnych (od 1 do 6), ale nie może jej zwiększać. Zmniejszenie liczby wskaźników dyrektywnych oraz ich syntetyczny, charakter już obecnie pozwalają na’ poważne zwiększenie samodziel- ności przedsiębiorstw i zjednoczeń, Równocześnie zjednoczenia i przedsiębiorstwa przemysłu kluczowego użyskują szereg -nowych uprawnień,’ które do- tychczas należały do jednostek wyższych szczebli zarządza- nia, w .zakresie ustalania cen, rachunkowości wewnętrznej, handlu zagranicznego, regulowania czasu pracy, inwestycji oraz poziomu wynagrodzeń i systemów płac. [hasła pokrewne: , Drabiny magazynowe, lampy ogrodowe, obróbka skrawaniem ]

Comments Off

Posts Tagged ‘obróbka skrawaniem’

Bardzo waznym rodzajem rachunku ekonomicznego

Posted in Uncategorized  by admin
July 7th, 2018

Umożliwia. też – za pośrednictwem cen i systemu -finansowego – powiązanie rachunku ekonomicz- nego w ramach przedsiębiorstwa z rachunkiem makrcekono- ‘micznym, Może on spełniać funkcję pobudzania nie tylko dzięki wykorzystaniu zasady’ samofinansowania biężącej ope- ratywnej działalności! ale również dzięki gromadzeniu fun- duszy na cele rozwojowe. Pozwala wreszcie na powiązanie bodźców ekonomicznych z wynikami działalności przedsię- biorstwa. W dotychczasowej praktyce rozrachunek gospodarczy jako kategorię ekonomiczną – i metodę gospodarowania stosowano w różnych-odmianach w odniesieniu do typowych jednostek gospodarujących, jakimi najpowszechniej są jeszcze dziś przedsiębiorstwa. Reformy gospodarcze wprowadzane w eu- ropejskich krajach socjalistycznych i w tej dziedzinie zapo- wiadają daleko idące zmiany. Rozrachunek gospodarczy jako metoda gospodarowania wprowadzany jest do jed- nostek gospodarczych tego rodzaju jak zjednoczenia. Na przy- kład w założeniach reformy gospodarcze] w ZSRR przewidu- je się zastosowanie tej metody w skali ministerstwa. Nato- miast rozrachunek gospodarczy jako kategoria ekono- miczna jest stosowany w kombinatach, które w wielu przypadkach skalą produkcji nie ustępują przedsiębiorstwom zgrupowanym w zjednoczeniach. Dla prawidłowego funkcjonowania rozrachunku gospodar- czego pierwszorzędne znaczenie ma wybór mierników oceny działalności przedsiębiorstwa. Zbiór tych mierników jest znaczny, a w praktyce stosuje się różne ich rodzaje i kom- binacje. Chodzi jednak o to, aby wybrać spośród możliwych takie mierniki, które skłaniają przedsiębiorstwa do racjonal- nego gospodarowania zgodnie z preferencjami społecznymi co do jakości i struktury produkcji oraz aby pobudzały one do innowacji i wdrażania postępu naukowo-technicznego. Mierniki oceny działalności przedsiębiorstwa można podzie- lić na trzy grupy: mierniki nakładów, mierniki produkcji, mierniki syntetyczne (por. tablicę 16). Całkowity koszt własny wytworzenia obejmuje sumę na- kładów pracy żywej i uprzedmiotowionej i daje ogólną in- formację o tym, jakim nakładem środków osiągnięto efekt produkcyjny. [patrz też: , obróbka skrawaniem, Siłownie zewnętrzne, wynajem samochodów ]

Comments Off