Posts Tagged ‘nieruchomości na wynajem’

Monopol pelny – ajest to

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Monopol pełny – ajest to zjawisko wyjątkowe ma względnie dużą swobodę regulowania podaży i ceny. Nie jest to jednak swo- boda zupełna, gdyż musi się on liczyć m.in. z cenami dobór Dobra substytucyjne to dobra mogące zaspokoić tę samą potrze- bę. Dobrami substytucyjnymi są np. maslo, smalec, margaryna; SUbsty- tucyjne są też usługi kolei i linii autobusowych. itd. Kapitalistyczny sposób produkcji substytucyjnych. Przy monopolu pełnym, a tym bardziej przy . monopolu naturalnym, istnieje możliwość ingerencji państwa w politykę cen. Ponadto nawet w sytuacji monopolu pełnego czy naturalnego pewien wpływ na wysokość ceny monopolo- wej mogą mieć organizacje konsumentów. W sytuacji oligopolu konkurencja cenami również zazwy- czaj nie występuje. Konkurencja taka byłaby bowiem dla wszystkich jej uczestników bardzo niszcząca. Dlatego w sy- tuacji oligopolu istnieje. zjawisko tzw. przywództwa cenowe- go. Monopol naj silniejszy ustala cenę na dane dobro, a inne; monopole do tej ceny się stosują. Nie oznacza to jednak, że nie ma wówczas/konkurencji. Konkuruje się o ilość podaży danego artykułu, a tym samym o sumę osiąganego zysku, za pornocą m.in. znaków- firmowych (ludzie przyzwyczajają się do nabywania artykułów o określonym znaku firmowym), estetyką i opakowaniem towarów oraz ich jakością. Poważną rolę odgrywa reklama mająca na celu odebranie klienteli kon- kurencyjnym monopolom. Ponadto oligopole wytwarzające ten sam towar mają różne koszty produkcji jednostki towaru. Konkurencja między monopolami może też mieć na celu osiągnięcie wzrostu podaży, a tym samym i sumy zysku, przez zmianę – za pomocą reklamy – struktury – wydatków kon- sumentów. Ponadto między monopolami toczy się konkuren- cja o surowce, postęp techniczny i wysoko kwalifikowaną siłę roboczą, w kartelach i w syndykatach w kwoty produkcyjne, w trustach i koncernach o stanowiska w zarządach. Toczy się też konkurencja między monopolami a przedsię- biorstwami nie zmonopolizowanymi. [przypisy: , nieruchomości na wynajem, blacha trapezowa, nagrzewnice powietrza ]

Comments Off

Posts Tagged ‘nieruchomości na wynajem’

Monopol pelny – ajest to

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

W miarę rozwoj u sił wytwórczych i powol- nego przechodzenia od zbieractwa i myślistwa do uprawy ziemi i hodowli następował podzial na plemiona pasterskie i rolnicze, a więc poszczególne wspólnoty-zaczęły specjalizo- wać się w określonych rodzajach produkcji. Był to pierwszy wielki społeczny podział pracy. Podstawą jego były zazwy- czaj naturalne warunki, W których żyły poszczególne groma- dy, prowadził do rozwoju i utrwalenia wymiany między wspólnotami. Podział pracy rozwijał się również wewnątrz. wspólnot l wynikał Z przesłanek o charakterze technicznym. Wraz z samodzielnych upowszechnieniem uprawy ziemi i rozwoju hodowli musiał wytwórców się rozszerzyć zakres wytwarzanych produktów, rozwijające się rzemiosło oddzielone zostało od rolnictwa, usamodzielniło Się, Proces ten nazywamy wielkim podzialem pracY. Pogłębianie się podziału pracy nie mogło jednak stworzyć dostatecznych przesłanek do pojawienia się wymiany towa- rowej wewnątrz wspólnoty. Dopiero rozpad wspólnoty, wy- odrębnienie własnościowe i usamodzielnienie się poszczęgól- nyc producentow, stworzyło warunki pojawienia się i rozwoju wymiany towa- rowej. Tylko bowiem samodzielni wytwórcy posiadający własne środki produkcji mogą swobodnie dysponować pro- duktami swojej pracy, wymieniać je na inne potrzebne im towary. Tak więc rozwój społecznego podziału pracy oraz wy- odrębnienie własnościowe i usamodzielnienie się indywidual- nych producentów w wyniku powstania i rozwoju własności prywatnej stworzyły przesłanki powstania produkcji towaro- wej. Rozpowszechnienie się regularnej wymiany towarów prowadziło z .kolei do pogłębienia się społecznego podziału pracy i wyodrębnienia działalności handlowej. Organizowa- niem wymiany zaczęli się zajmować kupcy pośredniczący mię- dzy poszczególnymi producentami. Głównymi ośrodkami wy- miany towarowej między rolnictwem a rzemiosłem stały się miasta skupiające liczne rzesze różnorodnych rzemieślników i kupców. W miarę rozwoju społecznego podziału pracy i zmiany form produkcji własności zmieniają się także formy produkcji towarowej. towarowa Produkcję towarową drobnych producentów wytwarzających towary za pomocą własnych środków produkcji i dzięki włas- nej pracy, na własny rąchunęk w celu sprzedaży ich na ryn- ku. [przypisy: , Ogrzewanie podłogowe, wywóz śmieci, nieruchomości na wynajem ]

Comments Off