Posts Tagged ‘nagrzewnice powietrza’

Gdyby dzialaly wylacznie przyczyny glówne

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Gdyby działały wyłącznie przyczyny główne bez ubocz- nych, to wystarczyłoby wziąć jeden przypadek i na podstawie jego stanu i cech wnioskować o pozostałych, jak w przypadku analizy chemicznej wody, kiedy możemy wyciągać wnioski’ co do jej składu na podstawie analizy jednej jej kropli. Tam gdzie prawidłowość przebija się przez skutki działań ubocznych, trzeba analizować dostatecznie dużą ilość przy- padków, aby ustalić pewne prawidłowości. Przeciętny członek danej zbiorowości społecznej nie ma możliwości bezpośrednie- go obserwowania całej masy zdarzeń i przypadków. Wyciąga wnioski tylko z obserwacji dostępnej mu ich ilości. Jeśli uogólnia takie wnioski, to popełnia błąd, można bowiem z po- wodzeniem, wybierając ‘z tego samego zbioru inny zestaw faktów, dojść do zupełnie innych wniosków. Niestety, metoda mikroskopowego podejścia do zajwisk masowych jest dość powszechna w konstruowaniu sądów na co dzień, na własny użytek; takie postępowanie wywołuje wiele zamieszania w informacji -o życiu społeczno-ekonomicznym danego kraju. W dużym zbiorowisku zjawisk przeciwstawne zdarzenia ubo- czne, przypadkowe, kompensują się, a’uwydatniają się zda- rzenia istotne, stale powtarzające się, według których można sądzić o prawdopodobieństwie wystąpienia skutku. Badając odpowlednie prawidłowości nauka dochodzi do wy- krycia pewnych praw wyrażających istotne związki przyczy- nowo-skutkowe, określające daną prawidłowość. Jeśli prawa są wyrazem prawidłowości typu deterministycznego, polega- jącej na’ stałym bezwyjątkowym związku pewnych zjawisk (np. prawo Ohma, prawo ciążenia), to mamy wtedy do czy- nienia z prawami ogólnymi. Jeśli natomiast prawa wyrażają prawidłowości typu stochastycznego, polegające na tym, że pewne zjawiska towarzyszą sobie z określoną-częstotliwością, nazywamy statystycznymi. Proces gospodarowania jest zespołem działań zależnych, związków między zdarzeniami wynikającymi z ludzkich deL cyzji, których charakter – choć są decyzjami świadomymi i celowymi – określają warunki .zewnętrzne, niezależne od Woli i w znacznej mierze znajdujące Się poza zasięgiem świa- domości człowieka. Prawa ekonomiczne natomiast mają cha- rakter obiektywny, są .niezależne od świadomości człowieka, [przypisy: , szkoła paralotniowa, nagrzewnice powietrza, fotele gabinetowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘nagrzewnice powietrza’

Gdyby dzialaly wylacznie przyczyny glówne

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

W porównaniu z niewolniczym sposobem produkcji rozwój sil wytwórczych w feudalnym sposobie produkcji osiągnął wyższy poziom. Znaczny był postęp techniki, a wraz z nim wzrost kwalifikacji, szczególnie pod koniec średniowiecza. Był on znaczny zarówno w produkeji rolniczej, jak i poza rolnic- twem, zwłaszcza zaś w rzemiośle. Rozwijał się społeczny po- dział pracy, co sprzyjało wzrostowi efektywności pracy ludz- kiej. Wielkie odkrycia geograficzne przyspieszyły rozwój han- dlu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nagrzewnice powietrza’

Gdyby dzialaly wylacznie przyczyny glówne

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Monopol pełny – ajest to zjawisko wyjątkowe ma względnie dużą swobodę regulowania podaży i ceny. Nie jest to jednak swo- boda zupełna, gdyż musi się on liczyć m.in. z cenami dobór Dobra substytucyjne to dobra mogące zaspokoić tę samą potrze- bę. Dobrami substytucyjnymi są np. maslo, smalec, margaryna; SUbsty- tucyjne są też usługi kolei i linii autobusowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘nagrzewnice powietrza’

Gdyby dzialaly wylacznie przyczyny glówne

Posted in Uncategorized  by admin
July 17th, 2018

Przy tym nierównomier- ność rozwoju w kapitalizmie dotyczy przedsiębiorstw, gałę- zi produkcji oraz całych poszczególnych krajów: Wraz z przyspieszeniem rozwoju sil wytwórczych i rozwo- jem kapitalizmu monopolistycznego zmiany ekonomicznej i politycznej roli poszczególnych państw dokonują się w krótkich okresach; jest to istotna różnica w porównaniu z roz- wojem kapitalizmu przedmonopolistycznego. Powoduje to wzrost sprzeczności w światowym systemie gospodarki kapi- talistycznej. Analizę ekonomicznych cech kapitalizmu monopolistuczne- . go przeprowadził Lenin w pracy Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu. Są to cechy następujące: 1) dochodzi do koncentracji kapitału i produkcji, co prowa- dzi do powstania monopoli odgrywających decydującą rolę w życiu gospodarczym: 2) kapitał bankowy zespala się z przemysłowym, w wyniku czego powstaje kapitał finansowy i oligarchia finansowa do- minująca w życiu gospodarczym: 3) szczególnego znaczenia – obok wywozu towarów – na- biera eksport kapitału; 4) powstają międzynarodowe związki kapitalistów, mono- pole międzynarodowe dzielące między siebie rynki i zasoby świata na strefy swoich wpływów; 5) dobiega końca terytorialny podział świata między naj sil- niejsze mocarstwa kapitalistyczne. Koncentracja kapitału i produkcji dokonuje się nadal. Szczególnie szybka jest w gospodarce amerykańskiej. W r. trzy największe firmy przemysłowe USA, Generał Motors, Standard Oil ‘of New Jersey i Ford’ Motor Company, uzyskały wyższy dochód. brutto niż wszystkie amerykańskie gospodarstwa rolne razem wzięte. W tymże roku dochód Ge- neral Motors – 20,7 mld dol. – dorównał niemal dochodowi 3 milionów najmniejszych gospodarstw rolnych w USA. Do- chód brutto każdej z trzech tych firm był dużo wyższy niż któregokolwiek z 49 stanów 12. W 1961 r. liczba towarzystw przemysłowych o obrotach po- nad 500 mln dol. wynosiła: wUSA – 97, w krajach EWG- 27,’w pozostałych krajach kapitalistycznych – 22; w 1966 r. w USA:134, w EWG – 41, w pozostałych krajach kapitali- stycznych – 49. Firm, których obroty przekraczały 1 mld dol. rocznie-w 1966 r. było 87, z teg 60 to firmy amerykańskie; [przypisy: , Wypożyczalnia samochodów Gdańsk, nagrzewnice powietrza, Studnie głębinowe ]

Comments Off

« Previous Entries