Posts Tagged ‘nagrzewnice powietrza’

Gdyby dzialaly wylacznie przyczyny glówne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdyby działały wyłącznie przyczyny główne bez ubocz- nych, to wystarczyłoby wziąć jeden przypadek i na podstawie jego stanu i cech wnioskować o pozostałych, jak w przypadku analizy chemicznej wody, kiedy możemy wyciągać wnioski’ co do jej składu na podstawie analizy jednej jej kropli. Tam gdzie prawidłowość przebija się przez skutki działań ubocznych, trzeba analizować dostatecznie dużą ilość przy- padków, aby ustalić pewne prawidłowości. Przeciętny członek danej zbiorowości społecznej nie ma możliwości bezpośrednie- go obserwowania całej masy zdarzeń i przypadków. Wyciąga wnioski tylko z obserwacji dostępnej mu ich ilości. Jeśli uogólnia takie wnioski, to popełnia błąd, można bowiem z po- wodzeniem, wybierając ‘z tego samego zbioru inny zestaw faktów, dojść do zupełnie innych wniosków. Niestety, metoda mikroskopowego podejścia do zajwisk masowych jest dość powszechna w konstruowaniu sądów na co dzień, na własny użytek; takie postępowanie wywołuje wiele zamieszania w informacji -o życiu społeczno-ekonomicznym danego kraju. W dużym zbiorowisku zjawisk przeciwstawne zdarzenia ubo- czne, przypadkowe, kompensują się, a’uwydatniają się zda- rzenia istotne, stale powtarzające się, według których można sądzić o prawdopodobieństwie wystąpienia skutku. Badając odpowlednie prawidłowości nauka dochodzi do wy- krycia pewnych praw wyrażających istotne związki przyczy- nowo-skutkowe, określające daną prawidłowość. Jeśli prawa są wyrazem prawidłowości typu deterministycznego, polega- jącej na’ stałym bezwyjątkowym związku pewnych zjawisk (np. prawo Ohma, prawo ciążenia), to mamy wtedy do czy- nienia z prawami ogólnymi. Jeśli natomiast prawa wyrażają prawidłowości typu stochastycznego, polegające na tym, że pewne zjawiska towarzyszą sobie z określoną-częstotliwością, nazywamy statystycznymi. Proces gospodarowania jest zespołem działań zależnych, związków między zdarzeniami wynikającymi z ludzkich deL cyzji, których charakter – choć są decyzjami świadomymi i celowymi – określają warunki .zewnętrzne, niezależne od Woli i w znacznej mierze znajdujące Się poza zasięgiem świa- domości człowieka. Prawa ekonomiczne natomiast mają cha- rakter obiektywny, są .niezależne od świadomości człowieka, [przypisy: , szkoła paralotniowa, nagrzewnice powietrza, fotele gabinetowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘nagrzewnice powietrza’

Gdyby dzialaly wylacznie przyczyny glówne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W porównaniu z niewolniczym sposobem produkcji rozwój sil wytwórczych w feudalnym sposobie produkcji osiągnął wyższy poziom. Znaczny był postęp techniki, a wraz z nim wzrost kwalifikacji, szczególnie pod koniec średniowiecza. Był on znaczny zarówno w produkeji rolniczej, jak i poza rolnic- twem, zwłaszcza zaś w rzemiośle. Rozwijał się społeczny po- dział pracy, co sprzyjało wzrostowi efektywności pracy ludz- kiej. Wielkie odkrycia geograficzne przyspieszyły rozwój han- dlu. Obejmował on coraz większe regiony świata oraz coraz większą ilość produktów pracy ludzkiej. Rozwój sił wytwórczych .i społecznego podziału pracy w feudalizmie prowadził nie tylko do wzrostu produkcji w ogóle, ale i do rozwoju Produkcji towarowej, tj. do wytwarzania produktów przeznaczonych do wymiany, na rynek. Produk- cja towarowa rozwijała .się zarówno na wsi, jak i w mieście. W mieście było to wynikiem zwiększania się liczby zakładów rzemieślniczych i wzrostu ilości sprzedawanych przez nie pro– duktów. Prowadziło to do łamania dawnych ograniczeń ce- ł chowych, do powstawania i rozwoju konkurencji oraz do ży- wiołowego wzrostu znaczenia silniejszych zakładów rzemieśl- niczych i bogacenia się ich właścicieli. Różnicowanie i rozwarstwianie się producentów pod ko- niec średniowiecza prowadziło do tego, że niewielka ich część gromadziła coraz większe bogactwa, a większość dotychczas samodzielnych producentów traciła posiadane środki produk- cji I. W ramach feudalnego sposobu produkcji narastały ele- menty nowego, kapitalistycznego sposobu produkcji. Kapitalizm powstawał w różnych krajach w różnych okre- sach oraz przy różnym poziomie sił wytwórczych i w zróżni- cowanych warunkach kulturalnych, społecznych i politycz- nych. Dlatego oprócz podstawowych ,cech wspólnych ma on w różnych krajach cechy specyficzne. [podobne: , kawa do ekspresów, nagrzewnice powietrza, drzwi wewnętrzne Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries