Posts Tagged ‘mobilne piaskowanie’

Wybór techniki produkcji nalezy do

Posted in Uncategorized  by admin
February 9th, 2018

Wybór techniki produkcji należy do tych elementów wy- boru w procesie gospodarowania, które określają efektywność realizacji celów przy ograniczonych środkach i rosnących możliwościach techriicznych. Techniką produkcji nazywać będziemy metody realizacji danego celu wraz z określonymi rodzajami czynności i środków pracy. Technikę można więc . określić jako całokształt środków zastosowanych w danej pro- dukcji, a szerzej – w-danym działaniu gospodarczym. Potocz- nie wyróżnia się też techniki wytwarzania z punktu widzenia stopnia mechanizacji automatyzacji, a także stopnia praco- chłonności; kapitałochłonności i materiałochłonności. Analizując róźnorodnę procesy techniczne’można sobie wy- robić przekonanie, że dany cel gospodarczy, dany efekt pro- dukcji, można osiągnąć stosując różne metody, tj. różne tech- niki. Ma to ważne znaczenie przy projektowaniu no- wych jednostek produkcyjnych, rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Rozdysponowanie funduszu inwestycyj- nego przeznaczonego na rozszerzenie aparatu wytwórczego gospodarki narodowej wymaga wnikliwej analizy żamierzeń technicznych, tak aby w ostatecznym rezultacie _jego zastoso- wania otrzymać maksymalny efekt. 3. Relacje ilościowe w procesie produkcji Bez względu na rodzaj procesu produkcyjnego oraz stopień złożoności i liczbę zastosowanych narzędzi, środków pracy i urządzeń towarzyszących, a także strukturę zawodową za- trudnionych w poszczególnych procesach, w każdym można wyodrębnić dwie podstawowe grupy czynników: osobowe i rzeczowe. Są one względem siebie komplementarne, co zna- czy, że nie można produkować stosując jedynie czynniki oso- bowe (różne rodzaje pracy) bez rzeczowych i rzeczowe beż osobowych. Między tymi czynnikami istnieje również określo- na substytucyjność; są one zastępowalne i w procesie pro- dukcji mogą być stosowane w różnych proporcjach. Pamięta- jąc o bogatej’różnorodności czynników osobowych i rzeczo- wych przedstawimy zależność między nimi jako: gdzie: Z – różne ‘prace konkretne; C – zastosowane’ środki produkcji; P – efekt zastosowania czynników typu Z i C w danym procesie. [więcej w: , mobilne piaskowanie, fotki z budki, Opakowania kartonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘mobilne piaskowanie’

Wybór techniki produkcji nalezy do

Posted in Uncategorized  by admin
February 9th, 2018

Organizacja gospodarki narodowej W organizacji gospodarki narodowej można wyodrębnić kil- ka układów biorąc jako podstawę kryterium funkcji, jakie. spełniają poszczególne układy. Przede wszystkim istnieje układ polityczny, w ramach którego występują partie i stron- nictwa polityczne. W Polsce kierowniczą rolę w życiu spo- łeczno-gospodarczym spełnia PZPR, która współdziała ze stronnictwami politycznymi. W ramach układu politycznego podejmowane są decyzje O programie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz o zasadniczych sposobach jego realizacji., Układ ten zapewnia też kierownicze kadry niezbędne do realizacji całokształtu zadań społeczno-gospodarczych. Następnie w strukturze or- ganizacyjnej gospodarki narodowej, występuje układ parla- mentarny i samorządowy, który reprezentują takie insty- tucje, jak Sejm PRL, rady narodowe wszystkich szczebli, samorząd robotniczy i inne formy samorządu. Układ ten za- pewnia współdziałanie -społeczeństwa w kierowaniu gospo- darką narodową. Wreszcie mamy układ zarządzający, do którego można zaliczyć Radę Państwa, Rząd oraz jego mi- nisterstwa, komitety i komisje, a następnie t jednoczenia i różne przedsiębiorstwa. Układ ten spełnia funkcje wyko- nawcze w odniesieniu do układu programującego rozwój społeczno-gospodarczy i decydującego o sposobach jego urze- czywistniania. Układ zarządzający odznacza się tym, że występuje czę- ściowo wewnątrz gospodarki, a częściowo na zewnątrz. Jego część zewnętrzną określa się jako gospodarczą administrację państwową, a wewnętrzną jako zarząd gospodarczy. Wystę- powanie obu podukładów w zarządzaniu gospodarką socja- listyczną stanowi jej trwałą cechę. Wynika to z oczywistych założeń ustrojowych socjalizmu, które przewidują z jednej strony, że państwo pozostaje właścicielem środków pro- dukcji, a z drugiej – że podmioty gospodarujące wyposa- żone są w osobowość prawną i działają na zasadzie rozra- chunku gospodarczego. Występowanie obu podukładów za- rządzających gospodarką socjalistyczną ma, jak stwierdziliś- my charakter stabilny. Jednakże ich rola i zakres spełnia- nych funkcji zmieniają się. [podobne: , mobilne piaskowanie, rusztowania aluminiowe, ochrona mienia ]

Comments Off