Posts Tagged ‘medycyna pracy po angielsku’

Czesto sprzezenie sie jader nie

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Często sprzężenie się jąder nie następuje od razu przy rozrastaniu się strzępek workotwórczych; pierwsze komórki są jeszcze wielojądrowe, a dopiero na krótko przed wytworzeniem haczyków jądra ulegają sprzężeniu. Jeśli kopulacja odbywa sie już w stadium askospor, to oczywiście wypada z cyklu rozwojowego pokolenie płciowe. Również jednak sporofit może być zredukowany wówczas, gdy worki wyrastają wprost z lęgni lub gdy w gametan— gium 9 powstają spory. Dalszym odchyleniem u sporofitu może być brak tworzenia haczyków (np. u Peziza) lub też w rzadkich przypadkach występowanie ich na każdej błonie poprzecznej (ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna pracy po angielsku’

Czesto sprzezenie sie jader nie

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Ta gruszko— wata roślinka dochodzi do 2 mm długości: u dołu jest przyrośnięta do podłoża bezbarwnymi ryzoidami. We wnętrzu żółtozielonego pęcherza może wytwarzać liczne zoospory (B) albo dziesiątki tysięcy gamet. Sporangia innej formy lądowej, Capitulariella (ryc. 371), mogą odrywać się w całości (B), rozprzestrzeniać i do— piero Wówczas uwalniać zoospory. Również Vaucheria, dotychczas zaliczana do Chlorophyceae, jest ostatnio włączana do Hetemcontae (s. 482). Wszystkie glony należące do Heterocontae poznaje się nie tylko po żółt o zi elon ej barwie (obok chlorofilu a być może jeszcze chlorofil e) i chemicznych właściwościach ich produktów asymilacji (zwłaszcza leukozyna i tłuszcze, nigdy skrobia), lecz także po ich podwójnych otoczkach cyst i po dwu niejedna— kowej długości Wiciach (dłuższa o lśniących włoskach) zoospor (ryc. 370—372). Do Chrysophyceae należy często spotykany Hydrurus (ryc. 373 A, B), przyrośniety do karnieąi w strumieniach. Jego nieruchliwe wegetatywne komórki są otoczone galaretą kształtu krzaczasto-nitkovșatego. U rzadkiego Phaeothamnion (ryc. 973 C, D) zjawia się wyraźna forma nitkowata. Pochodzenie tej i innych Heterocontae form od Chrusomonadales można wykazać m. in. na podstawie ich zabarwienia, zoospor (ryc. 373 D) i cyst. Najprawdopodobniej również Diatomeae są z nimi spokrewnione (zob. niżej). W podobny sposób brunatne Dinophyceae rozwinęły sie z Dinona gel!atae. Natomiast brunatne C ryp tom ona da [es i czysto zielone nie wyszły poza stadium Coc- Bardzo silnie rozwinięty jest szereg zielonych Isocontae albo Chlorophyceae wyłoniony z Volvocales; zarówno ten rząd, jak i jeszcze nie znane nam d dnie co do swego pochodzenia Phaeophyceae wymagają osobnego rozpatrzenia ze względu na swe szerokie roz— przestrzenienie, różnorodność form i szczególnie wysoki stopień rozwoju. Klasa Diatomeae — Okrzemki Diatomeae (Bacillariophyta) są to drobne, brunatne, j e dn ok o — m ó r k o w e organizmy, stosunkowo blisko spokrewnione z wiciowcami. Zarys ich komórek jest rozmaity, daje się jednak sprowadzić zawsze do bila terał nej (ryc. 374) albo do centry cz9 nej formy podstawowej (ryc. 375). Błona komórkowa jest bardzo charakterystycznie zbudowana. Składa się z zamkniętej błony pekt y no we j, na którą z zewnątrz nałożony jest pa n c e rz kr z em i on k o wy. Ściana krzemionkowa, do— Okoła zupełnie zamknięta, uniemożliwiałaby po— działy komórki. Pancerz zatem złożony jest z d w Ó ch częś ci, z których prawie bez wyjątku jedna zachodzi na drugą jak wieczko pudełka (ryc. z 374 B, 375 B). Dlatego komórka ma różny wygląd w zależności od tego, czy się ją ogląda od strony w i e czka lub d en ka, tzn. od góry lub dołu (A), czy też od strony bocznej (B). Boczne ściany polówek pancerzyka są nazywane pa s em. Błona krzemionkowa, zwłaszcza na powierzchniach pancerza, jest często ozdobiona niezmiernie delikatnymi i złożonymi strukturami (ryc. 374 A, 375 B). otwartych wgłębień, które znajdują się nad przechodzącymi przez błonę zasadniczą delikatnymi porami; przez pcry te wypływa galaretowata substancja na zewnątrz. Podczas gnicia albo przy wyżarzaniu komórki pozostaje krzemionkowy szkielet [więcej w: , wynajem busów, naprawa aparatów cyfrowych, materiały budowlane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna pracy po angielsku’

Czesto sprzezenie sie jader nie

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Dobra, które nie są produktami, nazywamy dobrami wolnymi, produkty natomiast są dobrami gospodar- czymi, pochodzą z działalności produkcyjnej, a ich ilość jest określonr przez możliwości wytwórcze społeczeństwa. W pro- cesie gospodarowania przeznaczane .są w odpowiednich iloś- ciach do zaspokajania różnych, często konkurencyjnych po-. trzeb, Proces produkcji jako jedyne źródło uzyskiwania dóbr go- . spodarczych ma dwie strony: techniczną i społeczną. Tech- niczna i społeczna strona produkcji wzajemnie się określają, Techniczna strona produkcji wyraża się w rodzaju i po- ziomie technicznego wyposażenia pracy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna pracy po angielsku’

Czesto sprzezenie sie jader nie

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Rozstrzyga również w tym, kto dysponuje produktami, a więc i. o tym, jak rezultaty procesu produkcji zostaną podzielone między jego uczestników. Występują dwa podstawowe typy własności środków pro- dukcji – prywatna i społeczna. Prywatna własność środków środków produkcji sankcjonuje zależność tych, którzy nie dysponują prOdukcji środkami produkcji, od tych, którzy takimi środkami dyspo- nują, ustanawiając jednocześnie stosunki panowania jednych nad drugimi. Ponieważ bez środków produkcji nie można pro- dukować, nie można więc zaspokajać Swych potrzeb, życiowa konieczność popycha tych, którzy nie posiadają środków pro- dukcji, do uzależnienia, się od właścicieli środków produkcji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries