Posts Tagged ‘Meble na wymiar’

Te koncepcje tworzenia cen nie

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2018

Te koncepcje tworzenia cen nie wyczerpują wszystkich propozycji wysuniętych w dyskusjach ekonomicznych w la- tach 1950 – 1970. Zadna z nich’, nie zadowala w pełni potrzeb praktyki gospodarczej. Dlatego też prowadzi się dalsze ba- dania w tym zakresie. Podstawowe .niedomagania systemu cen w Polsce wiążą się jednak nie z brakami teorii cen wyjściowych, lecz z prak- tyką kształtowania cen rynkowych. Wynikają one z niedostatecznego uwzględnienia – wartości i rzadkości produktów oraz cen światowych przy ustalaniu cen rynkowych dóbr i usług ekonomicznych. 5. Rodzaje- cen , W praktyce gospodarczej Polski ceny ustalane są przez Pań- stwową Komisję Cen. Od 1956 r. część cen ustalają Woje- wódzkie Komisje Cen, a od ,1972 r. znaczne uprawnienia w dziedzinie zatwierdzania cen mają dyrektorzy zjednoczeń branżowych. Są oni uprawnieni do zatwierdzania cen su- rowców, półproduktów-I wyrobów w obrocie wewnętrznym zjednoczenia,’ wyrobów nowo produkowanych i nowo im- portowanych objętych koordynacją branżową z wyłączeniem tych wyrobów, których cenę ustala Rada Ministrów f lub KC. Dyrektor zjednoczenia ma prawo obniżania cen zbytu i cen fabrycznych- (zasady tworzenia tych cen omówimy ni- żej) przez niego zatwierdzonych, z wyłączeniem cen wyro- bów dotowanych i pod warunkiem nieobniżani. wpłat po- datku obrotowego ze .sprzedaży danych wyrobów. Cena z którą najczęściej mamy do czynienia, to cena deta- liczna. Na rys. 25 przedstawiono strukturę ceny detalicznej dobra konsumpcyjnego. Ceny fabTyczne ustalane są w praktyce na poziomie jednolitym dla wszystkich producentów danego wyrobu. Kształtuje się je w oparciu o średni koszt własny przedsiębiorstw zgrupowanych w danym zjed- noczeniu plus zysk w wysokości około 50/0 poziomu średnich kosztów własnych. [przypisy: , materiały budowlane, Meble na wymiar, bębny kablowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Meble na wymiar’

Te koncepcje tworzenia cen nie

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2018

Wiadomo, że w danych warunkach dysponuje się określonymi, rozmia- rami zarówno pracy żywej, jak i środków inwestycyjnych. Wybierając metody produkcji o najwyższym stopniu kapita- łochłonności. można doprowadzić do wyczerpania środków przeznaczonych na inwestycje jeszcze przed zrealizowaniem zadań przewidzianych w ogólnogospodarczym planie produk- cji i zatrudnienia. Aby do takiego stanu dysproporcji nie do- puścić, należy tym wszystkim, którzy mają decydować o wy- borze określonych rozwiązań techniczno-ekonomicznych, za- pewnić odpowiednie wskaźniki. Niezbędne staje się więc usta- lenie jakiejś obowiązującej w skali ogólnogospodarczej nor- my,” określającej optymalny poziom kapitałochłonności przy danych zasobach zarówno środków inwestycyjnych, jak i pra- cy żywej. Część ogólnego funduszu inwestycyjnego (tj. inwestycje produkcyjne) jest źródłem wzrostu uzbrojenia pracy ludzkiej, a tym samym wzrostu jej wydajności, pozwala na zmianę re- lacji między nakładami pracy żywej i uprzedmiotowionej w uruchamianych procesach produkcji. Miarą takich zmian nakładów kapitałowych na jednOstkę przyrostu dochodu na- rodowego w skali ogólnogospodarczej jest współczynnik ka- pitałochłonności: Ogólny fundusz inwestycji produkcyjnych przeznaczony na wzrost majątku produkcyjnego w różnych gałęziach wywoła różne gałęziowe przyrosty dochodu narodowego w zależności od osiągniętej wydajności pracy. Zestawiając gałęziowe na- kłady wynoszące np. I}, 12,… , In Z gałęziowymi efektami (LIDl, .JD2, … , ilDn), uzyskamy gałęziowe techniczne współczynniki inwestycji, czyli gałęziowe współczynniki kapitałochłonności: W podobny sposób można ustalić techniczne współczynniki inwestycji w odniesieniu do pojedynczych przedsięwzięć in- westycyjnych i w ten sposób otrzymamy indywidualne współ- czynniki kapitałochłonności w konkretnych technikach. W za- leżności więc od stopnia agregacji możemy uzyskać indywi- dualne, gałęziowe i działowe współczynniki kapitałochłonności oraz ogólnogospodarczy wskaźnik kapitałochłonności. Jeśli rozpatrujemy kapitałochłonność przyjmując jako punkt wyjścia szczebel gałęzi, to ogólnogospodarczy współ- czynnik kapitałochłonności LlD jest średnią ważoną współ- czynników gałęziowych, a wagami tej średniej są gałęziowe przyrosty dochodu. Odwrotność tego współczynnika charak- teryzuje efektywność gałęziowych nakładów inwestycyjnych. Oczywiście współczynniki gałęziowe będą odpowiednio śred- nią ważoną efektywności poszczególnych rozwiązań inwesty- cyjnych. [podobne: , odzież robocza, Meble na wymiar, Rekuperatory ]

Comments Off

« Previous Entries