Posts Tagged ‘Meble na wymiar’

Te koncepcje tworzenia cen nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Te koncepcje tworzenia cen nie wyczerpują wszystkich propozycji wysuniętych w dyskusjach ekonomicznych w la- tach 1950 – 1970. Zadna z nich’, nie zadowala w pełni potrzeb praktyki gospodarczej. Dlatego też prowadzi się dalsze ba- dania w tym zakresie. Podstawowe .niedomagania systemu cen w Polsce wiążą się jednak nie z brakami teorii cen wyjściowych, lecz z prak- tyką kształtowania cen rynkowych. Wynikają one z niedostatecznego uwzględnienia – wartości i rzadkości produktów oraz cen światowych przy ustalaniu cen rynkowych dóbr i usług ekonomicznych. 5. Rodzaje- cen , W praktyce gospodarczej Polski ceny ustalane są przez Pań- stwową Komisję Cen. Od 1956 r. część cen ustalają Woje- wódzkie Komisje Cen, a od ,1972 r. znaczne uprawnienia w dziedzinie zatwierdzania cen mają dyrektorzy zjednoczeń branżowych. Są oni uprawnieni do zatwierdzania cen su- rowców, półproduktów-I wyrobów w obrocie wewnętrznym zjednoczenia,’ wyrobów nowo produkowanych i nowo im- portowanych objętych koordynacją branżową z wyłączeniem tych wyrobów, których cenę ustala Rada Ministrów f lub KC. Dyrektor zjednoczenia ma prawo obniżania cen zbytu i cen fabrycznych- (zasady tworzenia tych cen omówimy ni- żej) przez niego zatwierdzonych, z wyłączeniem cen wyro- bów dotowanych i pod warunkiem nieobniżani. wpłat po- datku obrotowego ze .sprzedaży danych wyrobów. Cena z którą najczęściej mamy do czynienia, to cena deta- liczna. Na rys. 25 przedstawiono strukturę ceny detalicznej dobra konsumpcyjnego. Ceny fabTyczne ustalane są w praktyce na poziomie jednolitym dla wszystkich producentów danego wyrobu. Kształtuje się je w oparciu o średni koszt własny przedsiębiorstw zgrupowanych w danym zjed- noczeniu plus zysk w wysokości około 50/0 poziomu średnich kosztów własnych. [przypisy: , materiały budowlane, Meble na wymiar, bębny kablowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Meble na wymiar’

Te koncepcje tworzenia cen nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Wiadomo, że w danych warunkach dysponuje się określonymi, rozmia- rami zarówno pracy żywej, jak i środków inwestycyjnych. Wybierając metody produkcji o najwyższym stopniu kapita- łochłonności. można doprowadzić do wyczerpania środków przeznaczonych na inwestycje jeszcze przed zrealizowaniem zadań przewidzianych w ogólnogospodarczym planie produk- cji i zatrudnienia. Aby do takiego stanu dysproporcji nie do- puścić, należy tym wszystkim, którzy mają decydować o wy- borze określonych rozwiązań techniczno-ekonomicznych, za- pewnić odpowiednie wskaźniki. Niezbędne staje się więc usta- lenie jakiejś obowiązującej w skali ogólnogospodarczej nor- my,” określającej optymalny poziom kapitałochłonności przy danych zasobach zarówno środków inwestycyjnych, jak i pra- cy żywej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Meble na wymiar’

Te koncepcje tworzenia cen nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Przy danej wiedzy technicznej dysponuje się pewnym wachlarzem technik wytwarzania, które można uszeregować według zasady maksymalnej wydajności lub zasady oszczęd- ności środków. Tak więc przy danym poziomie wiedzy mamy dany zasób techniki wytwarzania i dokonując wyboru przesuwamy się po tej samej krzywej wydajności.. Taki proces zmiany relacji w nakładach czynników, Z i I na korzyść 1 nazwiemy postępem technicznym substytucyjnym albo zależnym. Istota postępu technicznego Rozwój wiedzy technicznej prowadzi do wdrożenia takich metod wytwarzania, które zmieniają nie tylko relacje między L1D oraz Z, ale i stosunek Z + l co będzie oznaczać przechodzę-
nie na inne krzywe wydajności, położone dalej od początku układu. W powyższym procesie wystąpić mogą następujące tendencje-Irys. 30): 1. Prze jście z punktu P l do P 2 oznacza pozostanie przy kie-. runku zmian proporcjonalnych. Nowa metoda wytwarzania odznacza się proporcjonalnymi zmianami zarówno w uzbro- jeniu pracy, jak i w wydajności; taki typ postępu technicz- nego nazywamy postępem neutralnym (stały, w.spółczynnik kapitałochłonności). 2. Przejście z punktu P I do punktu P 2 oznacza obranie kie- runku rosnących zmian w wydajności. W tym przypadku wy- dajność pracy wzrasta szybciej niż uzbrojenie pracy i taki typ postępu technicznego określa się jako postęp kapitałoosz- czędny. 3. Przejście z punktu PI do punktu p. oznacza przestawie- nie się na metody o uzbrojeniu pracyrosnącym szybciej niż wydajność. Taki typ postępu określa się jako kapitałochlon- ny. Postęp techniczny, w którym przechodzi się na kolejne funkcje agregatowej wydajności położone dalej od początku układu, określa się jako postęp autonomiczny (niezależny) w odróżnieniu od postępu zależnego albo substytucyjnego, który określają relacje wyrażone przez tę samą krzywą wydajności. Ilościowym wyrazem postępu technicznego może być m.in. stopień uzbrojenia ‘pracy ludzkiej, wzrost wydajności, zwięk- szenie zasobów naturalnych przez wzrost .ich wykorzystania, wzrost niezawodności i operatywności urządzeń (takiej ioh sprawności, aby jak najrzadziej się psuły i deformowały oraz wymagały jak najmniej” zabiegów regulujących). [podobne: , Meble na wymiar, podesty ruchome, pokoje zagadek ]

Comments Off