Posts Tagged ‘materiały budowlane’

Ta gruszko– wata roslinka dochodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ta gruszko— wata roślinka dochodzi do 2 mm długości: u dołu jest przyrośnięta do podłoża bezbarwnymi ryzoidami. We wnętrzu żółtozielonego pęcherza może wytwarzać liczne zoospory (B) albo dziesiątki tysięcy gamet. Sporangia innej formy lądowej, Capitulariella (ryc. 371), mogą odrywać się w całości (B), rozprzestrzeniać i do— piero Wówczas uwalniać zoospory. Również Vaucheria, dotychczas zaliczana do Chlorophyceae, jest ostatnio włączana do Hetemcontae (s. 482). Wszystkie glony należące do Heterocontae poznaje się nie tylko po żółt o zi elon ej barwie (obok chlorofilu a być może jeszcze chlorofil e) i chemicznych właściwościach ich produktów asymilacji (zwłaszcza leukozyna i tłuszcze, nigdy skrobia), lecz także po ich ‘podwójnych otoczkach cyst i po dwu niejedna— kowej długości Wiciach (dłuższa o lśniących włoskach) zoospor (ryc. 370—372). Do Chrysophyceae należy często spotykany Hydrurus (ryc. 373 A, B), przyrośniety do karnieąi w strumieniach. Jego nieruchliwe wegetatywne komórki są otoczone galaretą kształtu krzaczasto-nitkovșatego. U rzadkiego Phaeothamnion (ryc. 973 C, D) zjawia się wyraźna forma nitkowata. Pochodzenie tej i innych Heterocontae form od Chrusomonadales można wykazać m. in. na podstawie ich zabarwienia, zoospor (ryc. 373 D) i cyst. Najprawdopodobniej również Diatomeae są z nimi spokrewnione (zob. niżej). W podobny sposób brunatne Dinophyceae rozwinęły sie z Dinona gel!atae. Natomiast brunatne C ryp tom ona da [es i czysto zielone nie wyszły poza stadium Coc- Bardzo silnie rozwinięty jest szereg zielonych Isocontae albo Chlorophyceae wyłoniony z Volvocales; zarówno ten rząd, jak i jeszcze nie znane nam d dnie co do swego pochodzenia Phaeophyceae wymagają osobnego rozpatrzenia ze względu na swe szerokie roz— przestrzenienie, różnorodność form i szczególnie wysoki stopień rozwoju. Klasa Diatomeae — Okrzemki Diatomeae (Bacillariophyta) są to drobne, brunatne, j e dn ok o — m ó r k o w e organizmy, stosunkowo blisko spokrewnione z wiciowcami. Zarys ich komórek jest rozmaity, daje się jednak sprowadzić zawsze do bila terał nej (ryc. 374) albo do centry cz9 nej formy podstawowej (ryc. 375). Błona komórkowa jest bardzo charakterystycznie zbudowana. Składa się z zamkniętej błony pekt y no we j, na którą z zewnątrz nałożony jest pa n c e rz kr z em i on k o wy. Ściana krzemionkowa, do— Okoła zupełnie zamknięta, uniemożliwiałaby po— działy komórki. Pancerz zatem złożony jest z d w Ó ch częś ci, z których prawie bez wyjątku jedna zachodzi na drugą jak wieczko pudełka (ryc. z 374 B, 375 B). Dlatego komórka ma różny wygląd w zależności od tego, czy się ją ogląda od strony ‘w i e czka lub d en ka, tzn. od góry lub dołu (A), czy też od strony bocznej (B). Boczne ściany polówek pancerzyka są nazywane pa s em. Błona krzemionkowa, zwłaszcza na powierzchniach pancerza, jest często ozdobiona niezmiernie delikatnymi i złożonymi strukturami (ryc. 374 A, 375 B). otwartych wgłębień, które znajdują się nad przechodzącymi przez błonę zasadniczą delikatnymi porami; przez pcry te wypływa galaretowata substancja na zewnątrz. Podczas gnicia albo przy wyżarzaniu komórki pozostaje krzemionkowy szkielet [więcej w: , wynajem busów, naprawa aparatów cyfrowych, materiały budowlane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘materiały budowlane’

Ta gruszko– wata roslinka dochodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zamiast ogromnej liczby małych, konkurujących ze sobą przedsiębiorstw powstaje mniejsza liczba przedsiębiorstw wielkich, o nieograniczonym kapitale tworzonym za pomocą emisji akcji. Koncentracji i centralizacjl kapitału poświęcamy uwagę w dal- szej części tego rozdziału . Kapitalizm monopolistyczny Akcja jest papierem wartościowym bezimiennym, “na okaziciela”, jej posiadacz staje się automatycznie współwłaścicielem kapitału za- kładowego określonego przedsiębiorstwa. Wielkie przedsiębiorstwa ka- pitalistyczne, w tym monopole, są przedsiębiorstwami akcyjnymi. Przy , uruchamianiu takiego przedsiębiorstwa kapitał zakładoWy uzyskuje się wypuszczając odpowiednią ilość akcji opiewających na określoną sumę i sprzedając je na rynku. Akcje nabywane przez banki, firmy, instytucje i osoby prywatne dają dochód w postaci dywidendy wypła- canej z zysku przedsiębiorstwa akcyjnego. Ponieważ wysokość dywi- dendy zależy od zysku przedsiębiorstwa, posiadacze akcji o danej war- tości nominalnej (tj. wysokości sumy pieniężnej, na którą opiewa akcja) mogą w różnych okresach uzyskiwać różne dywidendy. Wysokość wy- płacanej dywidendy zależy nie tylko od rentowności przedsiębiorstwa, ale również od uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy (naj wyż,. r szy organ przedsiębiorstwa akcyjnego) dotyczącej podziału zysku na dywidendy i tzw. zyski niepodzielne pozostające do dyspOzycji .spółki. Cena akcji na rynku może się znacznie różnić od jej wartości nominalnej. Cena akcji zależy od: l) wysokości dywidendy, jaką przynosi akcja, 2) wysokości stopy procentowej płaconej przez banki. Ponadto na cenę akcji wpływa ich podaż, popyt na nie, spekulacja akcjami i ryzyko związane zawsze z kupnem określonej akcji. Jeśli np. akcja O wartości nominalnej 100 dol. przynosi dywidendę 200/0, a bankowa stopa procentowa wynosi 5%, to Właściciel akcji będzie za nią żądał około 400 dol. Taka bowiem suma ulokowana w banku dałaby mu ten sam dochód co posiadana akcja. Odchylenia ceny rynkowej akcji od jej nominalnej wartośei bywają bardzo wysokie. [patrz też: , kolektory słoneczne, materiały budowlane, okapy kuchenne ]

Comments Off

« Previous Entries