Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

Ceny spelniaja w rachunku ekonomicznym

Posted in Uncategorized  by admin
July 7th, 2018

Ceny spełniają w rachunku ekonomicznym inną . jeszcze rolę. Służą mianowicie do agregacji, tj. do sprowadzania nakładów i wyników do wspólnego mianownika (wartości określonej nakładami pracy społecznie niezbędnej). Jest to ogólny warunek umożliwiający porównywanie nakładów i efektów pracy społecznej. System cen służy również do redystrybucji dochodu na- rodowego między klasy i warstwy oraz grupy społeczno-za- wodowe. Niskie ceny skupu produktów rolnych przy rela- tywnie wysokich cenach produktów przemysłowych powo- dowały niegdyś przesunięcie nadwyżki wytworzonej w rol- nictwie do przemysłu 8. Przesunięcie nadwyżki z rolnictwa do przemysłu jest również możliwe, gdy się zastosuje wy- sokie cenyna artykuły nabywane wyłącznie przez rolników, np. na maszyny rolnicze i nawozy sztuczne. Wtórny podział dochodu narodowego można też regule- , wać przez różnicowanie cen środków konsumpcji. Ustala- jąc np. wysokie ceny na artykuły uznane w danym społe- czeństwie za luksusowe, państwo socjalistyczne ogranicza realne dochody tych grup społecznych, które nabywają tego typu dobra i usługi (ludzi o dochodach wyższych od prze- ciętnych). Z kolei niskie ceny na artykuły pierwszej potrze- . by (chleb, masło, cukier) zwiększają realną siłę nabywczą tych grup społecznych, których wydatki na zakup tych dóbr stanowią decydującą część wydatków ogółem. Ustalając niskie ,ceny na artykuły pierwszej potrzeby, a wysokie na artykuły luksusowe państwo stwarza warunki gwarantujące społeczne minimum utrzymania ograniczając równocześnie nadmierny ‘wzrost dochodów w grupach najwyżej zarabia- jących. System cen w danym kraju jest wyrazem potrzeb polity- ki społecznej i ekonomicznej. Zawsze jednak w praktyce polityki kształtowania trzeba pamiętać, że cena kon- kretnego dobra ekonomicznego powmna odzwierciedlać na- kłady pracy społecznej niezbędne ,do jego wytworzenia; Z dniem l I 1972 zniesiono dostawy obowiązkowe oraz podwyż- szono ceny skupu produktów pochodzenia rolniczego, co w znacznej mierze poprawiło relację cen produktów rolnych w stosunku do prze- mysłowych. [podobne: , kolektory słoneczne, agencja detektywistyczna, łóżka drewniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘łóżka drewniane’

Ceny spelniaja w rachunku ekonomicznym

Posted in Uncategorized  by admin
July 7th, 2018

W miarę przechodzenia od technik typu A w kierunku tech- nik typu B praca żywa jest zastępowana pracą uprzedmio- towioną, tj. maleje zatrudnienie, a rośnie ilość maszyn i urzą- dzeń pochodzących z nakładów inwestycyjnych. Kształt krzy- wej określają warunki substytucji. Ekonomiczna efektywność wyboru techriiki produkcji Warunki substytucji określają też czas zwrotu dodatko- wycłi’ nakładów inwestycyjnych, LlIl i LlI2, w wyniku osiąga- nych mi skutek tych nakładów obniżek kcsztów eksploatacji LlZl i LlZ2 Trygonometryczną miarą czasu zwrotu jest, tan- gens kąta bl i 62, Z faktu, że stopa substytucji rośnie w miarę przechodzenia od technik typu A do technik typu B, wynikają ważne wnios- ki dla analizy ekonomicznej dotyczącej wyboru techniki pro- dukcji. Stosowanie technik bardziej kapitałochłonnych i pra- cooszczędnych może prowadzić do takiej sytuacji, że. nowe obiekty będą reprezentowały wysoki stopień mechanizacji i automatyzacji przy jednoczesnym występowaniu bezrobocia i eksploatacji przestarzałych zakładów produkcyjnych. Za- kładów takich ze względu na niezbędny poziom produktu glo- balnego ani nie można wycofać, ani zastąpić nowymi z po- wodu braku środków inwestycyjnych. Aby do takjej sy- tuacji nie doszło, konieczne jest wyznaczenie normatywnej stopy substytucji w skali makroekoriomicznej w postaci gra- nicznego okresu zwrotu lub stopy oprocentowania kredytów na inwestycje, modernizację lub inne zamierzenia rozwojowe i wyznaczenie tym samym obszaru dopuszczalnej kapitało- chłonności w projektowanych technikach. Sens i. rolę takie- go postępowania można wykazać na przykładzie wyboru tech- .nik w poniższej analizie makroekonomicznej. Zadania planowe na dany okres przewidują wytworzenie w pro- jektowanych obiektach produkcyjnych’ dochodu narodowego w okre- ślonej wielkości (.!ID) i określonej strukturze rzeczowej. Znając bilans siły roboczej (Z) oraz ustalony w ostatecznym podziale dochodu naro- dowego nieprzekraczalny fundusz Inwestycji produkcyjnych (I’) zapro- ponowano taką przeciętną agregatową metodę wytwarzania (punkt A na rys. 27), przy której zbilansowane zostały czynniki produkcji, tj. za- soby siły roboczej równe odcinkowi OZl i środki inwestycyjne równe odcinkowi Olt. (Zaproponowana technika nie uwzględnia wszystkich kryteriów analizy.) [podobne: , drzwi wewnętrzne, łóżka drewniane, podłoga drewniana ]

Comments Off