Posts Tagged ‘lidl gazetka’

Omacza: to, ze w procesie

Posted in Uncategorized  by admin
August 20th, 2018

Omacza: to, że w procesie oddziaływania na przy- rodę następuje zespolenie się pracy ludzkiej z środkami pra- cy, zwłaszcza z narzędziami, a charakter tego zespolenia i struktura pracy (rodzaje czynności) oraz struktura środków produkcji stale się zmieniają. Zmieniają-się więc funkcje pra- r cy od najdawniejszych prostych narzędzi do współczesnych automatów. Człowiek opanowując przyrodę sam się ;mieniał, zmieniała się też funkcja jego pracy w społecznym procesie produkcji. Przykładem zmian funkcji. pracy w zależności od rozwoju środków pracy, a więc od zmian struktury sił ,wy- twórczych, są poszczególne stadia rozwoju mechanizacji i au- tomatyzacj i. Siły wytwórcze społeczeństwa to inaczej jego’ “potencjał produkcyjny”, na ,który składa się charakter ludzkiej siły ro- boczej, magromadzona wprawa i, doświadczenie produkcyjne; wiedza o świecie w formi•e teoretycznych systemów, czyli nau- ka, oraz stosowanie odpowiednich technik produkcji. Technika produkcji to umiejętne wykorzystanie. praw fi- zycznych, chemicznych, biologicznych, tj tych wszystkich związków przyczynowo-skutkowych określających rozwój zjawisk przyrodniczych, których znajomość pozwala pokiero- wać tymi zjawiskami, wykorzystać je dla celów ‘człowieka. O potencjale produkcyjnym społeczeństwa, czyli o jego siłach wytwórczych, decyduje też rodzaj narzędzi pracy; one to, przy odpowiednich umiejętnościach, pozwalają Wykorzystywać si- ły przyrody. stają się pomocnikami człowieka. Nauka – jako nagromadzona wiedza i procesy naukowo- badawcze – również stanowi element składowy współczes- nych sił wytwórczych. W drodze poznania zmierzającego do opanowania materii, do zbadania przebiegów informacji i skomplikowanych systemów ekonomicznych i społecznych, powstają coraz większe możliwości rozwoju sił wytwórczych. Zastosowanie rezultatów tego poznania wymaga odpowiednich zmian struktury społecznej; wówczas dopiero mogą być one podstawą przebudowy i dynamizacji sił wytwórczych. Ważną , rolę we wzroście społecznego potencjału wytwórczego odgry- wa integracja całego społeczeństwa wokół wspólnie zaaprobo- wanych celów. Integracja taka wyzwala przedsiębiorczość, zapewnia zharmonizowanie funkcji poszczególnych jednostek, zwiększa efektywność sił wytwórczych. [przypisy:lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘lidl gazetka’

Omacza: to, ze w procesie

Posted in Uncategorized  by admin
August 20th, 2018

Człowiek Jest istotą społeczną – z tego lapidarnego stwier- dzenia najczęściej wyprowadza się postulat solidarności ludzi we wszystkich sytuacjach. Nie dostrzega się natomiast pod- stawowej treści takiego stwierdzenia, tego, że, człowiek wy- odrębniony ze świata przyrody jest nie tylko organizmem pod- legającym jej prawom, ale istotą podporządkowaną prawom społeczeństwa ludzkiego, które jest zjawiskiem pozaprzyrod- niczym. Zycie gromadne właściwe też jest światu zwierzęce- mu, który w całości podlega prawom przyrody, Jednakże w więzi społecznej ludzi występuje świadomość celu społecznego’ i ona właśnie .odróżnia świat ludzki od:- świata przyrodniczego . Świadomość celu społecznego w rozwiniętych społeczeń- stwach przybiera postać idei społecznych. Charakterystyczną cechą społeczeństwa ludzkiego jest również pojawienie się w stosunkach międzyludzkich rzeczy – narzędzi pracy – i związanego z tym podziału pracy. W ten sposób za pośrednictwem społecznych więzi między ludźmi powstają społeczne układy wzorców, postaw, zacho- wań; mają one charakter pozaprzyrodniczy i rozwijają się na innych zasadach niż zjawiska przyrodnicze, jakkolwiek rządzi nimi podobny mechanizm związków przyczynowo-skutko- wych. Zycie społeczne polega na wzajemnym oddziaływaniu ludzi na siebie, a całokształt tego _ bddziaływania określamy jako stosunki społeczne., W procesie wzajemnego oddziaływania in- dywidualne doświadczenia i nawyki ludzi przekształcają się w społeczne systemy zachowań i reakcji. Aby je poznać, trze- ba badać stosunki społeczne w podstawowych formach dzia- łania ludzkiego, tj. w produkcji i podziale dóbr materialnych. Produkcja jest działalnością ludzką stale się powtarzającą, jest więc procesem, w którym ludzie – wzajemnie na siebie oddziałując – tworzą pewne zobiektywizowane (tj. niezależne Qd danej jednostki) układy zależności, systemy oddziaływań pośrednich, wzory związków oraz świadomych i nieświado- mych postaw. W ramach takich układów człowiek oddziałuje na przyrodę. Taki typ stosunków społecznych nazywamy sto- sunkami prOdukcji. [patrz też: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘lidl gazetka’

Omacza: to, ze w procesie

Posted in Uncategorized  by admin
August 20th, 2018

W procesie produkcji ludzie oddziałują na przyrodę, aby stworzyć sobie odpowiednie warunki zaspokojenia potrzeb. Zmaganie się z przyrodą wymaga współdziałania, tak więc lu- dzie produkując oddziałują również wzajemnie na siebie. Na- wiązują się wówczas określone związki i stosunki społeczne i w ramach tych stosunków odbywa się proces produkcji. Charakterystyczną cechą stosunków produkcji jest to, że kształtują się przy pracy i za pośrednictwem rzeczy, tworzą ekonomiczną obiektywną podstawę życia’ społecznego. Sche- mat społecznych stosunków produkcji można więc zapisać na- stępująco: człowiek + rzecz – członek. . Stosunki produkcji stanowią główną treść społecznego bytu ludzi, określają inne jego fonny. Określają nie tylko system powiązań pracujących ze środkami produkcji i wzajemnych relacji między przedsiębiorstwami, ale również strukturę ce- lów gospodarowania i kryteria j ego efektywności. Społeczna aprobata dla poszczególnych rodzajów działa1ności gospodar- czej może również zależeć od stosunków produkcji. W zależ- ności od typu stosunków produkcji inną ocenę uzyskuje dzia- łalność w dziedzinie .rolnictwa, przemysłu czy handlu (wystar- czy przypomnieć, jaki był niegdyś w Polsce stosunek do han- dlu i przemysłu). Stosunki produkcji określają również sku- teczność produkcji wyznaczając sposób powiązań pracujących ludzi ze środkami produkcji. Inna jest skuteczność pracy i środków produkcji, gdy stanowią bęzpośrednią rzeczową jed- ność, tj. kiedy pracujący produkuje dla siebie jako właściciel środków produkcji, a inaczej jest wtedy, gdy społecznym for- mom produkcji odpowiada społeczne władanie rezultatami produkcji, tak jak w socjalizmie. Prawnym wyrazem stosunków produkcji jest forma włas- nOSCI rejestrująca Stosunek WłaSnOSCI W danym systemie sto- sunków produkcji. Własność jest uznanym społecznie prawem dysponowania środkami produkcji przez poszczególne jedno- stki czy grupy społeczne. Forma uznanej społecznie wyłącz- ności dysponowania środkami produkcji określa wiele skom- pllkowanych stosunków’międzyludzkich w procesie produkcji, m.in. pozycję poszczególnych członków społeczeństwa w p-ro- cesie wytwórczym. [przypisy: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘lidl gazetka’

Omacza: to, ze w procesie

Posted in Uncategorized  by admin
August 20th, 2018

Rozstrzyga również w tym, kto dysponuje produktami, a więc i. o tym, jak rezultaty procesu produkcji zostaną podzielone między jego uczestników. Występują dwa podstawowe typy własności środków pro- dukcji – prywatna i społeczna. Prywatna własność środków środków produkcji sankcjonuje zależność tych, którzy nie dysponują prOdukcji środkami produkcji, od tych, którzy takimi środkami dyspo- nują, ustanawiając jednocześnie stosunki panowania jednych nad drugimi. Ponieważ bez środków produkcji nie można pro- dukować, nie można więc zaspokajać Swych potrzeb, życiowa konieczność popycha tych, którzy nie posiadają środków pro- dukcji, do uzależnienia, się od właścicieli środków produkcji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »