Posts Tagged ‘lampy ogrodowe’

Istotnym zródlem akumulacji byly równiez

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Istotnym źródłem akumulacji były również pożyczki pań- Stwowe,które do- nywały się dwiema metodami: 1. Nowoczesne, scentralizowane państwa zaciągały u wła- ścieieli kapitału pieniężnego pożyczki na utrzymanie aparatu państwowego, prowadzenie wojen, budowę dróg i kanałów, organizowanie centralnej poczty itp. Srodki na spłatę długów i procentów państwo uzyskiwało dzięki ściąganiu podatków od wszystkich obywateli, Następował zatem transfer boga- Ictwa i środków pieniężnych od ogółu obywateli do rąk naj- bogatszych. 2. Oprócz zaciągania pożyczek państwo udzielało kredytu kapitalistom na uruchamianie manufaktur czy fabryk. Po- życzki te, udzielane ze skarbu państwa, były zazwyczaj nisko oprocentowane, a często umarzane i również stanowiły źródło bogacenia się kapitalistów. System kolonialny był źródłem akumulacji dla krajów Europy Zachodniej przez cały wiek XIX i połowę wieku XX. System kolo- nialny był również, w okresie póżniejszym niż – w przypadku Europy, także źródłem akumulacji dla USA i Japonii. Kapitalistyczny sposób produkcji Pierwotnej akumulacji służył też ówczesny system podat- kowy. Już w okresie powstawania kapitalizmu stosowano ,po- datki bezpośrednie i podatki pośrednie. Sprzyjające warunki do powstawania rodzimego przemysłu stwarzał system protekcjonizmu celnego. Chronił on przemysł przed konkurencją z zewnątrz; koszty tego ponosił konsu- ment, a bogacił się kapitalista. 2. Rozwól sił wytwórczych w kapitalizmie Elementy kapitalizmu w krajach Europy, a zwłaszcza w Europie Zachodniej, powstały już pod koniec średniowiecza. Dopiero jednak obalenie feudalnego sposobu produkcji przy- spieszyło powstanie nowej, burżuazyjnej formy własności środków produkcji, a wraz z tym klas społeczeństwa kapita- listycznego: proletariatu-i burżuazji. Wraz z powstaniem ka- pitalizmu zaczął się nie spotykany dotychczas rozwój sił wy- twórczych. [więcej w: , lampy ogrodowe, biuro detektywistyczne, agencja detektywistyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘lampy ogrodowe’

Istotnym zródlem akumulacji byly równiez

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Po wprowadzeniu wielkich organizacji gospodarczych do struk- tury, organizacyjnej zjednoczenia zostałyby przekształcone w pełnoprawne przedsiębiorstwa, co w konsekwencji ozna- czałoby likwidację jednego ogniwa w. zarządzaniu przemy- słem. Reforma zarządzania przemysłem znajduje się w toku rea- lizacji, a powołanie wielkich organizacji gospodarczych jest jedną z propozycji. Niezależnie od poszukiwania nowych roz- wiązań trwa proces doskonalenia dotychczas istniejących j struktur organizacyjnych. Wyrazem tego procesu jest zwięk- szanie się uprawnień dyrektorów państwowych przedsię- biorstw przemysłowych przemysłu kluczowego i dyrektorów ich zjednoczeń. Zasadnicze znaczęnie ma decyzja o wprowa- dzeniu nowych co do charakteru wskaźników dyrektywnycH i ograniczeniu ich liczby. Wskaźniki te, obowiązujące zjedno- czenia przy ustalaniu ich planów rocznych,’ ustala minister, któremu podlega dane zjednoczenie. Są one następujące: 1) wartość dostaw na rynek na’ zaopatrzenie ludności, 2) wartość eksportu w złotych dewizowych z podziałem na obszary płatnicze, 3) w szczególnych przypadkach wielkość produkcji, skupu lub dostaw wyrażona w jednostkach naturalnych iub w war- tości, 4) limit lub normatyw funduszu płac, 5) środki na inwestycje branżowe, 6) wskażnik wyniku finansowego, , 7) wartość importu w złotych dewizowych z podziałem ńa obszary płatnicze, 8) normy finansowe wynikające z systemu finansowego. Przyjmuje się założenie, że w uzasadnionych przypadkach minister może zmniejszyć liczbę wskaźników’ dyrektywnych (od 1 do 6), ale nie może jej zwiększać. Zmniejszenie liczby wskaźników dyrektywnych oraz ich syntetyczny, charakter już obecnie pozwalają na’ poważne zwiększenie samodziel- ności przedsiębiorstw i zjednoczeń, Równocześnie zjednoczenia i przedsiębiorstwa przemysłu kluczowego użyskują szereg -nowych uprawnień,’ które do- tychczas należały do jednostek wyższych szczebli zarządza- nia, w .zakresie ustalania cen, rachunkowości wewnętrznej, handlu zagranicznego, regulowania czasu pracy, inwestycji oraz poziomu wynagrodzeń i systemów płac. [hasła pokrewne: , Drabiny magazynowe, lampy ogrodowe, obróbka skrawaniem ]

Comments Off