Posts Tagged ‘krzesła obrotowe’

Oto kilka przykla- dów zwiazków

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Oto kilka przykła- dów związków przyczynowo-skutkowych: wrzucenie rozgrza- nego metalu do wody – .zagrzanie wody, potrącenie głazu w górach – jego spadek w dół, pochłonięcie fotonu przez atom – przeskok elektronu na “wyższą orbitę”, włączenie za- silania zaprogramowanej maszyny – wykonywanie przez ma- szynę zadanego programu, wzrost ceny towaru – spadek je- go zakupów, wzrost zysku z jakiejś produkcji – wzrost te] ‘produkcji itp. Stosowane w. fizyce i matematyce metody analizy funkcjo- nalnej, z którymi zapoznają się studiujący nauki techniczne, mogą się przyjąć w procesie myślowym studenta uczelni tech- nicznej i wywołać skłonność do operowania pojęciem zależ- ności funkcjonalnej, a nie związku przyczynowo-skutkowego. Fizyka teoretyczna np. ma do czynienia z idealizacjami (gaz doskonały, ciało doskonale czarne) i zajmuje się zależnościa- mi funkcjonalnymi między różnymi parametrami “przedmiu- tów idealnych”. Również matematyka zajmuje się zależnoś- ciami funkcjonalnymi. Tymcząsem między zWiązkiem przy- czynowo-skutkowym a zależnością funkcjonalną istnieją za- sadnicze różnice. Związek przyczynowo-skutkowy ma charakter nieodwra- calny, przebiega w czasie i dotyczy przeważnie stosunków ja- kościowych. Zależność funkcjonalna natomiast jest odwracal- na (bo jeśli y jest funkcją X, to X jest funkcją y), ma charak- ter ponadczasowy, logiczny, .dotyczy stosunków ilościowych, może więc jedynie wyrażać aspekt ilościowy prawa przyczy- nowości, a nie pojedynczego związku przyczynowo-skutko- wego. Cechą charakterystyczną życia społecznego jest rozwój, przechodzenie od niższych form do wyższych. Omawiając działanie prawa koniecznej zgodności stosunków produkcji z charakterem sił wytwórczych spotka- liśmy się z takim właśnie typem związku przyczynowo-skut- kowego. Walka przeciwieństw między zmianami w narzędziach (szerzej – w siłach wytwórczych) a stosunkami produkcji, między bazą i nadbudową, oto siły napędowe rozwoju, na któ- re wskazuje ekonomia polityczna w swej dialektycznej kon- cepcji rozwoju społeczno-gospodarczego, Należy zdać sobie sprawę z tego, że w procesie rozwoju społeczeństw, w bogac- twie jego form, niełatwo jest wyprówadzić w bezpośredniej analizie przyczyny jakiegoś zjawiska społecznego. Bardzo cze- sto wewnętrzna struktura układu, w którym występują 0- kreślone zjawiska, jest ukryta przed bezpośrednią obserwacją albo wręcz zamaskowana w pozorach i dopiero odpowiednia metoda analizy może ujawnić istotę zjawiska. [więcej w: , foteliki samochodowe, krzesła obrotowe, felgi stalowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘krzesła obrotowe’

Oto kilka przykla- dów zwiazków

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Należy podkreślić, że poważny wpływ na przyspieszenie re- wolucji naukowo-technicznej ma pokojowe współzawodnictwo między socjalizmem i kapitalizmem, a zwłaszcza między ZSRR i USA. A oto podstawowe cechy współczesnej rewolucji naukowo- technicznej : l. Zmiany w maszynie narzędziowej stwarzają nowy układ, którego istotą jest zespolony, ciągły proces produkcji, oparty na samoregulacji i samosterowaniu dzięki zastosowaniu sprzę- żenia zwrotnego. 2. Zastosowanie energii jądrowej, co – zdaniem wielu uczo- nych – ma większe znaczenie niż wszystkie dotychczasowe odkrycia dotyczące źródeł energii. 3 .. Zastosowanie nowych przedmiotów pracy, a zwłaszcza uranu, nowe zastosowania węgla jako surowca w przemyśle chemicznym oraz masowe stosowanie surowców syntetycz- nych. Rozwój sił wytwórczych w kapitalizmie pociąga za sobą zmiany społeczno-ekonomiczne. Zmiany te nie naruszają Jed- nak istoty stosunków produkcji, będących stosunkami wyzys- ku opierającymi się na prywatnej własności środków produk- cji, czy współcześnie – w pewnych granicach – na kolekty- wnj własności burżuazji jako klasy. Zmiany społeczno-eko- nomiczne w kapitalizmie, jak się wydaje, dokonują się obecnie szybciej niż w przeszłości. Wynika to, z jednej strony, ze współczesnej rewolucji naukowo-techniczne] oraz z drugiej – ze współistnienia i współzawodnictwa ekonomicznego socja- lizmu z kapitalizmem. Współczesna rewolucja naukowo-tech- niczna przyspiesza zmiany zarówno ekonomiczne, jak i spo- łeczne w skali całej gospodarki światowej. W kapitalizmie w szybkim tempie zwiększa się rola kapitalizmu państwowe- go i interwencjonizmu państwa. Pod wpływem rozwoju sił wytwórczych zmieniał się me- chanizm działania gospodarki kapitalistycznej. Z tego punktu widzenia rozwój kapitalizmu można podzielić na dwa: 1) kapitalizm wolnokonkurencyjny, 2) kapitalizm monopoli- styczny. Podział ten nie uwzględnia tego, że w okresie powstawania kapitalizmu, szczególnie w okresie pierwotnej akumulacji, dużą rolę w gospodarce odgrywało państwo, dlatego nie był to jeszcze kapitalizm wolnokonkurencyjny. Podobnie w sta- dium kapitałizmu monopolistycznego, szczególnie w ciągu ostatnich 30 lat, pojawiają się nowe zjawiska związane z roz- wojem interwencjonizmu gospodarczego państwa i z rozwo- jem kapitalizmu państwowego. [przypisy: , dezynsekcja warszawa, krzesła obrotowe, elewacje drewniane ]

Comments Off