Posts Tagged ‘kostka granitowa’

Jak kazda nauka empiryczna, ekonomia

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Jak każda nauka empiryczna, ekonomia – w oparciu o teo- retyczne i metodologiczne dyrektywy – ustala, które spo- śród zbioru obserwowanych faktów są faktami naukowymi, tj. takimi, których istnienie udowodniono dostępnymi meto- dami naukowymi. Opisanie, klasyfikacja i interpretacja fak- tów to stadium empiryczne nauki. Następne stadium – teo- retyczne – to poznawanie istoty faktów i procesów oraz wy- krywanie rządzących nimi prawidłowości. Zadaniem ekono- mii jest więc formułowanie teorii ekonomicznych, tj. uprosz- czonych abstrakcyjnych modeli funkcjonowania obiektywnej rzeczywistości, ujętych w system pojęć i twierdzeń teoretycz- nych. Teorie ekonomiczne wykrywające treść procesów eko- nomicznych pozwalają, w określonych warunkach, przy okre- ślonym stopniu poznania naukowego, na świadome kierowanie społecznymi procesami gospodarowania. Zadania ekonomii politycznej w ujęciu marksistowskim są różne w odniesieniu do systemu ekonomicznego kapitalizmu i systemu socjalistycznego. Zadaniem ekonomii politycznej kapitalizmu jest wykrywanie prawidłowości rządzących po- wstawaniem i rozwojem systemu ekonomicznego kapitalizmu ze szczególnym uwzględnieniem istoty kapitału jako podstawy antagonizmu klasowego tego systemu. Najpełniejsze podsta- wy teoretyczne otrzymała ekonomia polityczna kapitalizmu w Kapitale K. Marksa oraz w pracach F. Engelsa i W.!. Leni- na. Opierając się na bogatym materiale faktograficznym i na dorobku k)asyków ekonomii politycznej Smitha, Ricarda i innych – K. Marks sformułował prawa rozwoju społeczne- go. Marksistowska ekonomia polityczna kapitalizmu stała się od początku swojego istnienia narzędziem walki (klasowej i podstawą strategii ruchu robotniczego. Zupełnie odmiennie określają przedmiot ekonomii pelitycz- nej i jej zadania ekonomiści burżuazyjni. Na przykład ekono- miści reprezentujący kierunek subiektywistyczny, określając w ujęciu burtuazyjnym przedmiot ekonomii politycznej, w centrum analizy stawiają podmiot ekonomiczny – producenta lub konsumenta, a zwła- szcza jego stosunek o rzeczy. Ich zdaniem, ekonomia ma ba- dać postępowanie, cele i motywacje takiego podmiotu działa- jącego w warunkach ograniczoności środków i wielości ce- lów, a tym samym jej rola sprowadza się do analizy .wyboru różnych alternatyw. Podkreślając przede wszystkim rolę su- biektywnych doznań konsumenta, przedstawiciele szkoły su- biektywnej wskazują, że w miarę wzrostu zaspokojenia po- trzeb zainteresowanie podmiotu gospodarczego danym dob- rem maleje i przyrosty użyteczności mają tendencję maleją- cą. W takim ujęciu fakty i procesy ekonomiczne są pozbawio- ne treści społecznych. [przypisy: , kurs prawa jazdy, okapy kuchenne, kostka granitowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostka granitowa’

Jak kazda nauka empiryczna, ekonomia

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Druga obiektywna przesłanka centralnego kierowania gos- podarką socjalistyczną wynika z prawidłowości rozwoju sił wytwórczych. Mamy tu bowiem do czynienia z rozszerza- niem się społecznego podziału ,pracy, następuje zazębianie się stosunków gospodarczych w formie kooperacji i w in- nych formach, co wymaga ogólnej koordynacji, Pogłębiają się procesy, koncentracji produkcji oraz integracji wewnętrz- nej i zewnętrznej, a tego również nie można pozostawić ży- wiołowym procesom dostosowawczym. Istnieje i stale się powiększa infrastruktura społeczna i techniczna, spraw kul- tury, wypoczynku ludzi .W pracy nie można skutecznie reali- zować bez ogólnej koncepcje i- koordynacji. Potrzebne jest więc- .centralne dysponowanie gospodarką właśnie w celu zapewnienia racjonalnego- gospodarowania. W budownictwie socjalistycznym ciągle poszukuje się naj- bardziej skutecznych metod gospodarowania-przy ograni- czoności zasobów czynników wytwórczych oraz wobec, PQ- trzeby .systematycznego podnoszenia stopy życiowej społe- czeństwa. System socjalistycznego gospodarowania powinien zapewniać rozwój sił wytwórczych, doskonalenie stosunków społecznych, osiąganie wysokiej efektywności ekonomicz- nej gospodarowania i umożliwiać w ten sposób realizację -materialnych i – kulturalnych aspiracji społeczeństwa. Taki system kierowania gospodarką socjalistyczną można stwo- rzyć przy założeniu, że będzie on odpowiadał podstawowym cechom tej gospodarki, a jednocześnie będzie wykorzysty- wał prakseologiczną wiedzę o sprawnym i skutecznym dzia- łaniu. Reformy systemu zarządzania gospodarką przeprowadzane współcześnie w europejskich’ krajach socjalistycznych wska- zują, że plan centralny jest trwałym składnikiem, wprowa- r dzanych w życie systemów kierowania, co nie oznacza, że, jego rola i metody budowy oraz sposoby pobudzania, jakich .używa, pozostają nie zmienione. Na przykład w ZSRR plan centralny zawiera podstawową nomenklaturę wyrobów. Plany operatywne, bieżące, nie pow- stają przez zwykłe rozpisanie planu centralnego, gdyż nie określa on wszystkich zadań, a stopień samodzielności jed- nostek gospodarczych w dziedzinie podejmowania decyzji ekonomicznych stale się zwiększa. Sredniookresowy plan centralny staje się ogniwem łączącym planowanie operatyw- ne, bieżące, z planowaniem perspektywicznym i z progno- zowaniem. [patrz też: , aranżacje wnętrz, konstrukcje stalowe, kostka granitowa ]

Comments Off