Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Oddzialujac na przyrode czlowiek sam

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2018

Oddziałując na przyrodę człowiek sam się zmieniał, zmie- niały się jego potrzeby i sposób życia, zmieniał się jego byt społeczny. Zmiany, te są rezultatem procesu produkcji, aby więc w pełni poznać byt społeczny człowieka – nie tylko jego .elementy materialne, ale i społeczne uwarunkowania, sy- stem celów, ideałów, kryteriów wartości, sytuację klas i po- szczególnych warstw społecznych oraz wzajemne między ni- mi stosunki – trzeba badać społeczny proces gospodarowania. Takie właśnie zadanie stawia sobie ekonomia polityczna I. Ekonomia polityczna bada całość faktów ekonomicznych w. procesie gospodarowania, tj. bada praktykę gospodarczą. Nie stawia sobie jednak za żadanie wyjaśniania poszczególnych faktów, ale szuka cech ogólnych, typowych dla faktów go- spodarczych występujących w danym etapie procesu gospo- darowania. 1 Słowo “ekonomia” wywodzi się od greckich słów: “oikos” (dom) i “nomos” (prawo), a ‘więc dosłownie znaczy: “prawa domu”, a w roz- szerzającym domyśle: “nauka o prawach gospodarstwa domowego”. I W takim znaczeniu używał słowa “ekonomia” Arystoteles. “Politikos” J to po grecku “społeczny”, a więc “ekonomia polityczna” oznacza naukę o prawach “domu” społecznego. Wyraz “dom” ma tu znaczenie go- spodarstwa, ostatecznie więc można uznać, że “ekonomia polityczna” to nauka o prawach gospodarstwa społecznego. W 1615 roku ukazała się praca Montchrestiena pt. Traite de l’economie politique i od tego czasu rozpowszechniło się używanie pojęcia “ekonomia polityczna” do określania nauki traktującej o gospodarowaniu na skalę spOłeczeństw, Kiedyś używano również określenia “ekonomia społeczna”, zwłaszcza w Polsce w XIX wieku. Zadania ekonomii politycznej W procesie gospodarowania, rozumianym naj ogólniej jako długotrwały proces obejmujący całą ludzkość od.zarania dzie- jów, można wyodrębnić pewne całości – systemy wzajemnie uwarunkowanych, współzależnych elementów. Takimi syste- mami są na przykład kapitalistyczny system ekonomiczny i socjalistyczny system ekonomiczny. [więcej w: , kawa sklep, switche światłowodowe, konstrukcje stalowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Oddzialujac na przyrode czlowiek sam

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2018

Trzeba tu jednak zastrzec, że rachunek nie może -być jedyną podstawą analizy; ekonomicznej, zwłaszcza w odniesieniu do ‘projektów o znaczeniu strategicznym, gdzie mogą występować czynniki i skutki niewymierne. np. spo- łeczne lub polityczne. Jednakże nawet w takich przypadkach rachunek sprzyja osiągnięciu większej precyzji oceny nakła- dów i efektów. W ‘metodach i formach rachunku ekonomicz- nego powinno się uwzględniać makroekonomiczny’ punkt wi- dzenia odpowiednio wyceniając poszczególne elementy i na- stępnie stosując odpowiednie algorytmy. ORGANIZAcJA I ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ SOCJALISTYCZNĄ Organizacja gospodarki narodowej to obiektywnie uwarun- kowane, celowe grupowanie rzeczy i ludzi w wyodrębnione instytucje powiązane ze sobą w określony sposób. Insty- tucje będące poszczególnymi członami tej organizacji są wy- posażone w normy postępowania, które stanowią o ich obo- wiązkach i prawach. Zarządzanie, czyli kierowanie postę- powaniem ludzi i decydowanie o rzeczach, odbywa się w da- nym układzie organizacyjnym obejmującym strukturę insty- tucjonalną gospodarki i państwa. Organizacja, kierowanie i zarządzanie gospodarką socjali- styczną opierają się na dwóch zasadniczych założeniach, Pierwsze z nich wyraża się w tezie o jedności polityki i gos- podarki. Polityka odgrywa rolę nadrzędną wobec gospodar- ki. Jedność polityki i gospodarki oraz dialektyczny związek między nimi ma podstawowe znaczenie jako fundamentalna przesłanka tworzenia struktur gospodarczych oraz metod kierowania i zarządzania w skali zarówno całej gospodarki, jak i poszczególnych jej ogniw. Założenie drugie .można wy- prowadzić z prakseologii; mówi ono o zapewnieniu spraw- ności i skuteczności działań gospodarczych, co między inny- mi wymaga rozgraniczenia praw i obowiązków poszczegól- nych instytucji w strukturze organizacyjnej gospodarki na- rodowej. Organizacja i zarządzanie gospodarką narodową opierają się na celowym układzie instytucji w sferze bazy i nadbudowy oraz na odpowiadających socjalizmowi meto- dach kierowania i zarządzania w dziedzinie produkcji, po- działu, wymiany i konsumpcji. [patrz też: , hurtownia szkła, brama garażowa, konstrukcje stalowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Oddzialujac na przyrode czlowiek sam

Posted in Uncategorized  by admin
July 23rd, 2018

Druga obiektywna przesłanka centralnego kierowania gos- podarką socjalistyczną wynika z prawidłowości rozwoju sił wytwórczych. Mamy tu bowiem do czynienia z rozszerza- niem się społecznego podziału ,pracy, następuje zazębianie się stosunków gospodarczych w formie kooperacji i w in- nych formach, co wymaga ogólnej koordynacji, Pogłębiają się procesy, koncentracji produkcji oraz integracji wewnętrz- nej i zewnętrznej, a tego również nie można pozostawić ży- wiołowym procesom dostosowawczym. Istnieje i stale się powiększa infrastruktura społeczna i techniczna, spraw kul- tury, wypoczynku ludzi .W pracy nie można skutecznie reali- zować bez ogólnej koncepcje i- koordynacji. Potrzebne jest więc- .centralne dysponowanie gospodarką właśnie w celu zapewnienia racjonalnego- gospodarowania. W budownictwie socjalistycznym ciągle poszukuje się naj- bardziej skutecznych metod gospodarowania-przy ograni- czoności zasobów czynników wytwórczych oraz wobec, PQ- trzeby .systematycznego podnoszenia stopy życiowej społe- czeństwa. System socjalistycznego gospodarowania powinien zapewniać rozwój sił wytwórczych, doskonalenie stosunków społecznych, osiąganie wysokiej efektywności ekonomicz- nej gospodarowania i umożliwiać w ten sposób realizację -materialnych i – kulturalnych aspiracji społeczeństwa. Taki system kierowania gospodarką socjalistyczną można stwo- rzyć przy założeniu, że będzie on odpowiadał podstawowym cechom tej gospodarki, a jednocześnie będzie wykorzysty- wał prakseologiczną wiedzę o sprawnym i skutecznym dzia- łaniu. Reformy systemu zarządzania gospodarką przeprowadzane współcześnie w europejskich’ krajach socjalistycznych wska- zują, że plan centralny jest trwałym składnikiem, wprowa- r dzanych w życie systemów kierowania, co nie oznacza, że, jego rola i metody budowy oraz sposoby pobudzania, jakich .używa, pozostają nie zmienione. Na przykład w ZSRR plan centralny zawiera podstawową nomenklaturę wyrobów. Plany operatywne, bieżące, nie pow- stają przez zwykłe rozpisanie planu centralnego, gdyż nie określa on wszystkich zadań, a stopień samodzielności jed- nostek gospodarczych w dziedzinie podejmowania decyzji ekonomicznych stale się zwiększa. Sredniookresowy plan centralny staje się ogniwem łączącym planowanie operatyw- ne, bieżące, z planowaniem perspektywicznym i z progno- zowaniem. [patrz też: , aranżacje wnętrz, konstrukcje stalowe, kostka granitowa ]

Comments Off