Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Oddzialujac na przyrode czlowiek sam

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oddziałując na przyrodę człowiek sam się zmieniał, zmie- niały się jego potrzeby i sposób życia, zmieniał się jego byt społeczny. Zmiany, te są rezultatem procesu produkcji, aby więc w pełni poznać byt społeczny człowieka – nie tylko jego .elementy materialne, ale i społeczne uwarunkowania, sy- stem celów, ideałów, kryteriów wartości, sytuację klas i po- szczególnych warstw społecznych oraz wzajemne między ni- mi stosunki – trzeba badać społeczny proces gospodarowania. Takie właśnie zadanie stawia sobie ekonomia polityczna I. Ekonomia polityczna bada całość faktów ekonomicznych w. procesie gospodarowania, tj. bada praktykę gospodarczą. Nie stawia sobie jednak za żadanie wyjaśniania poszczególnych faktów, ale szuka cech ogólnych, typowych dla faktów go- spodarczych występujących w danym etapie procesu gospo- darowania. 1 Słowo “ekonomia” wywodzi się od greckich słów: “oikos” (dom) i “nomos” (prawo), a ‘więc dosłownie znaczy: “prawa domu”, a w roz- szerzającym domyśle: “nauka o prawach gospodarstwa domowego”. I W takim znaczeniu używał słowa “ekonomia” Arystoteles. “Politikos” J to po grecku “społeczny”, a więc “ekonomia polityczna” oznacza naukę o prawach “domu” społecznego. Wyraz “dom” ma tu znaczenie go- spodarstwa, ostatecznie więc można uznać, że “ekonomia polityczna” to nauka o prawach gospodarstwa społecznego. W 1615 roku ukazała się praca Montchrestiena pt. Traite de l’economie politique i od tego czasu rozpowszechniło się używanie pojęcia “ekonomia polityczna” do określania nauki traktującej o gospodarowaniu na skalę spOłeczeństw, Kiedyś używano również określenia “ekonomia społeczna”, zwłaszcza w Polsce w XIX wieku. Zadania ekonomii politycznej W procesie gospodarowania, rozumianym naj ogólniej jako długotrwały proces obejmujący całą ludzkość od.zarania dzie- jów, można wyodrębnić pewne całości – systemy wzajemnie uwarunkowanych, współzależnych elementów. Takimi syste- mami są na przykład kapitalistyczny system ekonomiczny i socjalistyczny system ekonomiczny. [więcej w: , kawa sklep, switche światłowodowe, konstrukcje stalowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Oddzialujac na przyrode czlowiek sam

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzeba tu jednak zastrzec, że rachunek nie może -być jedyną podstawą analizy; ekonomicznej, zwłaszcza w odniesieniu do ‘projektów o znaczeniu strategicznym, gdzie mogą występować czynniki i skutki niewymierne. np. spo- łeczne lub polityczne. Jednakże nawet w takich przypadkach rachunek sprzyja osiągnięciu większej precyzji oceny nakła- dów i efektów. W ‘metodach i formach rachunku ekonomicz- nego powinno się uwzględniać makroekonomiczny’ punkt wi- dzenia odpowiednio wyceniając poszczególne elementy i na- stępnie stosując odpowiednie algorytmy. ORGANIZAcJA I ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ SOCJALISTYCZNĄ Organizacja gospodarki narodowej to obiektywnie uwarun- kowane, celowe grupowanie rzeczy i ludzi w wyodrębnione instytucje powiązane ze sobą w określony sposób. Insty- tucje będące poszczególnymi członami tej organizacji są wy- posażone w normy postępowania, które stanowią o ich obo- wiązkach i prawach. Zarządzanie, czyli kierowanie postę- powaniem ludzi i decydowanie o rzeczach, odbywa się w da- nym układzie organizacyjnym obejmującym strukturę insty- tucjonalną gospodarki i państwa. Organizacja, kierowanie i zarządzanie gospodarką socjali- styczną opierają się na dwóch zasadniczych założeniach, Pierwsze z nich wyraża się w tezie o jedności polityki i gos- podarki. Polityka odgrywa rolę nadrzędną wobec gospodar- ki. Jedność polityki i gospodarki oraz dialektyczny związek między nimi ma podstawowe znaczenie jako fundamentalna przesłanka tworzenia struktur gospodarczych oraz metod kierowania i zarządzania w skali zarówno całej gospodarki, jak i poszczególnych jej ogniw. Założenie drugie .można wy- prowadzić z prakseologii; mówi ono o zapewnieniu spraw- ności i skuteczności działań gospodarczych, co między inny- mi wymaga rozgraniczenia praw i obowiązków poszczegól- nych instytucji w strukturze organizacyjnej gospodarki na- rodowej. Organizacja i zarządzanie gospodarką narodową opierają się na celowym układzie instytucji w sferze bazy i nadbudowy oraz na odpowiadających socjalizmowi meto- dach kierowania i zarządzania w dziedzinie produkcji, po- działu, wymiany i konsumpcji. [patrz też: , hurtownia szkła, brama garażowa, konstrukcje stalowe ]

Comments Off

« Previous Entries