Posts Tagged ‘kołki sprężyste’

Ten typ prawa mozna zapisac

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2018

Ten typ prawa można zapisać jako. W aRb, co oznacza, że w określonym zespole warunków W zdarzenie rodzaju a wywołuje zaw- Sze zdarzenie rodzaju b. Symbol R oznacza relację przyczynową zda- rzeń klasy a i klasy b. Ten typ prawa wyraża to, że zdarzenie rodzaju a w zespole wa- runków W jest z prawdopodobleństwem p przyczyną zdarzenia ro- dzaju b co można zapisać jako Wp aRb. Jeśli jako h oznaczymy skutek innego. rodzaju, który w zespole tych samych warunków za- istnieje po przyczynie a, to suma prawdopodobieństw p(b1) + p(b2) = 1. Zjawiska, kategorie i prawa ekonomiczne działają w sposób konieczny, bo wynikają z warunków, które ukształtowały się jako ‘rezultat procesu historycznego. Ekonomia polityczna, badając społeczny proces produkcji i podziału, poznaje istotę wewnętrznych struktur procesów i prawidłowości, które zwykle są ukryte przed bezpośrednim doświadczeniem. Jako nauka ogólna, teoretyczna, nie zajmuje się poszczególnymi zjawiskami, lecz doszukuje się ich ogólnej istoty, grupuje je w pewne kategorie. Kategorie są to abstrak- cyjne pojęcia, wyrażające ogólne własności zbiorowości zja- wisk gospodarczych {np. rynek, cena, towar, kapitał). Taka zbiorowość jest odbiciem stosunków ekonomicznych występu- jących w danym etapie rozwoju społecznego, skupiają się w niej jak w soczewce stosunki produkcji podziału. Kategorie ekonomiczne, podobnie jak prawa, mają charak- ter historyczny. Wynika to ze zmienności układów, w których występują zdarzenia, procesy, zjawiska. Układem takim jest byt społeczny, czyli stan sił wytwórczych i odpowiadające mu stosunki ekonomiczne. Jeśli w tym zmieniającym się ukła- daie jakaś prawidłowość powtarza się na przestrzeni kilku formacji, to i prawo (lub prawa) ekonomiczne wciąż daje -wyraz utrzymującej się prawidłowości i jest prawem wspól- nym dla kilku formacji. [podobne: , kołki sprężyste, kawa do ekspresów, Usługi brukarskie Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kołki sprężyste’

Ten typ prawa mozna zapisac

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2018

Ekonomia polityczna nie zajmuje się indywidualnymi ,ak- tarni wyboru celów, środków i metod, lecz aktami wyboru ty- powymi dla danego systemu podmiotów gospodarczych jako całości. Bada też wpływ stosunków społecznych na metody gospodarowania, gdyż racjonalność gospodarowania jest uwa- runkowana społecznie. W inny sposób wyznacza się cele gospodarowania, gdy do- minuje prywatna własność środków produkcji, inaczej też wydatkowane są ogólnospołeczne zasoby środków. Na przy- kład w kapitalizmie celem Jest .mekeymaltzacja zysku i przed- siębiorca kapitalistyczny może realizować swój cel w warun- kach niepełnego wykorzystania mocy produkcyjnych i zaso- bów. W świetle przyjętych w kapitalizmie kryteriów metody postępowania są racjonalne wtedy, gdy zapewniają realizację celu przy minimalnych własnych środkach (w tym przypad- ku idzie o nakład kapitału). Read the rest of this entry »

Comments Off