Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Zamiast ogromnej liczby malych, konkurujacych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zamiast ogromnej liczby małych, konkurujących ze sobą przedsiębiorstw powstaje mniejsza liczba przedsiębiorstw wielkich, o nieograniczonym kapitale tworzonym za pomocą emisji akcji. Koncentracji i centralizacjl kapitału poświęcamy uwagę w dal- szej części tego rozdziału . Kapitalizm monopolistyczny Akcja jest papierem wartościowym bezimiennym, “na okaziciela”, jej posiadacz staje się automatycznie współwłaścicielem kapitału za- kładowego określonego przedsiębiorstwa. Wielkie przedsiębiorstwa ka- pitalistyczne, w tym monopole, są przedsiębiorstwami akcyjnymi. Przy , uruchamianiu takiego przedsiębiorstwa kapitał zakładoWy uzyskuje się wypuszczając odpowiednią ilość akcji opiewających na określoną sumę i sprzedając je na rynku. Akcje nabywane przez banki, firmy, instytucje i osoby prywatne dają dochód w postaci dywidendy wypła- canej z zysku przedsiębiorstwa akcyjnego. Ponieważ wysokość dywi- dendy zależy od zysku przedsiębiorstwa, posiadacze akcji o danej war- tości nominalnej (tj. wysokości sumy pieniężnej, na którą opiewa akcja) mogą w różnych okresach uzyskiwać różne dywidendy. Wysokość wy- płacanej dywidendy zależy nie tylko od rentowności przedsiębiorstwa, ale również od uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy (naj wyż,. r szy organ przedsiębiorstwa akcyjnego) dotyczącej podziału zysku na dywidendy i tzw. zyski niepodzielne pozostające do dyspOzycji .spółki. Cena akcji na rynku może się znacznie różnić od jej wartości nominalnej. Cena akcji zależy od: l) wysokości dywidendy, jaką przynosi akcja, 2) wysokości stopy procentowej płaconej przez banki. Ponadto na cenę akcji wpływa ich podaż, popyt na nie, spekulacja akcjami i ryzyko związane zawsze z kupnem określonej akcji. Jeśli np. akcja O wartości nominalnej 100 dol. przynosi dywidendę 200/0, a bankowa stopa procentowa wynosi 5%, to Właściciel akcji będzie za nią żądał około 400 dol. Taka bowiem suma ulokowana w banku dałaby mu ten sam dochód co posiadana akcja. Odchylenia ceny rynkowej akcji od jej nominalnej wartośei bywają bardzo wysokie. [patrz też: , kolektory słoneczne, materiały budowlane, okapy kuchenne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Zamiast ogromnej liczby malych, konkurujacych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W konkurencji tej” prze- waga należy do monopoli, co wynika z koncentracji kapitału, z wielkości skali produkcji, z postępu technicznego, z posiada- nia własnych placówek badawczych itp. Rozwój monopoli oznacza wzrost uspołecznienia produkcji. W kapitalizmie tylko własność państwowa jest wyższym stop- niem uspołecznienia produkcji w porównaniu z uspołecznie- niem, jakie ma miejsce w prywatnych monopolach. W rezul- tacie wzrasta zależność między gałęziami produkcji, co przy prywatnej własności środków produkcji uniemożliwia ich peł- ne, racjonalne i społecznie optymalne wykorzystanie (przy du- żej racjonalności w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa). Prowadzi to również do zaostrzenia się sprzeczności kapitali- zmu. Kapitalizm monopolistyczny w najwyżej rozwiniętych krajach kapitalistycznych dysponuje olbrzymimi mocami pro- dukcyjnymi i gdy istnieje dostateczny popyt pieniężny, jest w stanie ‘nadal je rozwijać i zwiększać. Nie wykorzystuje jed- nak w pełni możliwości wynikających zwłaszcza ze współcźes- nego rozwoju nauki. Niewykorzystanie potencjalnych możliwości wzrostu gos- podarczego, ogromne zatrudnienie, klasy posia- dające i niepełne wykorzystywanie czynników produkcji tj. siły roboczej i mocy produkcyjnych – oraz ogromne zbro- jenia, świadczą o pasożytniczym charakterze monopolistycz- nego kapitalizmu. Nie oznacza to bynajmniej, jak już podkre- ślano, że kapitalizm nie rozszerza produkcji. W ostatnich trzech dziesięcioleciach XIX w. dokonała się, centralizacja w przemyśle, a szczególnie centralizacja kapitału bankowego. Podobnie jak w innych dziedzinach działalności gospodarczej i w tej dziedzinie pow- stały monopole. Do powstania monopolistycznego kapitału bankowego dochodziło przede wszystkim przez centralizację; tj. przez skupywanie akcji banków słabszych przez banki sil- niejsze oraz przez udzielanie tym ostatnim pożyczek. W re- zultacie w poszczególnych krajach kilka (czy, jak w. USA, kil- kanaście) banków skupiło w swym ręku decydującą ilość ka- pitału bankowego. [więcej w: , odzież bhp, kolektory słoneczne, tablice informacyjne ]

Comments Off

« Previous Entries