Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Zamiast ogromnej liczby malych, konkurujacych

Posted in Uncategorized  by admin
August 13th, 2018

Zamiast ogromnej liczby małych, konkurujących ze sobą przedsiębiorstw powstaje mniejsza liczba przedsiębiorstw wielkich, o nieograniczonym kapitale tworzonym za pomocą emisji akcji. Koncentracji i centralizacjl kapitału poświęcamy uwagę w dal- szej części tego rozdziału . Kapitalizm monopolistyczny Akcja jest papierem wartościowym bezimiennym, “na okaziciela”, jej posiadacz staje się automatycznie współwłaścicielem kapitału za- kładowego określonego przedsiębiorstwa. Wielkie przedsiębiorstwa ka- pitalistyczne, w tym monopole, są przedsiębiorstwami akcyjnymi. Przy , uruchamianiu takiego przedsiębiorstwa kapitał zakładoWy uzyskuje się wypuszczając odpowiednią ilość akcji opiewających na określoną sumę i sprzedając je na rynku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Zamiast ogromnej liczby malych, konkurujacych

Posted in Uncategorized  by admin
August 13th, 2018

W konkurencji tej” prze- waga należy do monopoli, co wynika z koncentracji kapitału, z wielkości skali produkcji, z postępu technicznego, z posiada- nia własnych placówek badawczych itp. Rozwój monopoli oznacza wzrost uspołecznienia produkcji. W kapitalizmie tylko własność państwowa jest wyższym stop- niem uspołecznienia produkcji w porównaniu z uspołecznie- niem, jakie ma miejsce w prywatnych monopolach. W rezul- tacie wzrasta zależność między gałęziami produkcji, co przy prywatnej własności środków produkcji uniemożliwia ich peł- ne, racjonalne i społecznie optymalne wykorzystanie (przy du- żej racjonalności w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa). Prowadzi to również do zaostrzenia się sprzeczności kapitali- zmu. Kapitalizm monopolistyczny w najwyżej rozwiniętych krajach kapitalistycznych dysponuje olbrzymimi mocami pro- dukcyjnymi i gdy istnieje dostateczny popyt pieniężny, jest w stanie ‘nadal je rozwijać i zwiększać. Nie wykorzystuje jed- nak w pełni możliwości wynikających zwłaszcza ze współcźes- nego rozwoju nauki. Niewykorzystanie potencjalnych możliwości wzrostu gos- podarczego, ogromne zatrudnienie, klasy posia- dające i niepełne wykorzystywanie czynników produkcji tj. siły roboczej i mocy produkcyjnych – oraz ogromne zbro- jenia, świadczą o pasożytniczym charakterze monopolistycz- nego kapitalizmu. Nie oznacza to bynajmniej, jak już podkre- ślano, że kapitalizm nie rozszerza produkcji. W ostatnich trzech dziesięcioleciach XIX w. dokonała się, centralizacja w przemyśle, a szczególnie centralizacja kapitału bankowego. Podobnie jak w innych dziedzinach działalności gospodarczej i w tej dziedzinie pow- stały monopole. Do powstania monopolistycznego kapitału bankowego dochodziło przede wszystkim przez centralizację; tj. przez skupywanie akcji banków słabszych przez banki sil- niejsze oraz przez udzielanie tym ostatnim pożyczek. W re- zultacie w poszczególnych krajach kilka (czy, jak w. USA, kil- kanaście) banków skupiło w swym ręku decydującą ilość ka- pitału bankowego. [więcej w: , odzież bhp, kolektory słoneczne, tablice informacyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Zamiast ogromnej liczby malych, konkurujacych

Posted in Uncategorized  by admin
August 13th, 2018

Ceny spełniają w rachunku ekonomicznym inną . jeszcze rolę. Służą mianowicie do agregacji, tj. do sprowadzania nakładów i wyników do wspólnego mianownika (wartości określonej nakładami pracy społecznie niezbędnej). Jest to ogólny warunek umożliwiający porównywanie nakładów i efektów pracy społecznej. System cen służy również do redystrybucji dochodu na- rodowego między klasy i warstwy oraz grupy społeczno-za- wodowe. Niskie ceny skupu produktów rolnych przy rela- tywnie wysokich cenach produktów przemysłowych powo- dowały niegdyś przesunięcie nadwyżki wytworzonej w rol- nictwie do przemysłu 8. Przesunięcie nadwyżki z rolnictwa do przemysłu jest również możliwe, gdy się zastosuje wy- sokie cenyna artykuły nabywane wyłącznie przez rolników, np. na maszyny rolnicze i nawozy sztuczne. Wtórny podział dochodu narodowego można też regule- , wać przez różnicowanie cen środków konsumpcji. Ustala- jąc np. wysokie ceny na artykuły uznane w danym społe- czeństwie za luksusowe, państwo socjalistyczne ogranicza realne dochody tych grup społecznych, które nabywają tego typu dobra i usługi (ludzi o dochodach wyższych od prze- ciętnych). Z kolei niskie ceny na artykuły pierwszej potrze- . by (chleb, masło, cukier) zwiększają realną siłę nabywczą tych grup społecznych, których wydatki na zakup tych dóbr stanowią decydującą część wydatków ogółem. Ustalając niskie ,ceny na artykuły pierwszej potrzeby, a wysokie na artykuły luksusowe państwo stwarza warunki gwarantujące społeczne minimum utrzymania ograniczając równocześnie nadmierny ‘wzrost dochodów w grupach najwyżej zarabia- jących. System cen w danym kraju jest wyrazem potrzeb polity- ki społecznej i ekonomicznej. Zawsze jednak w praktyce polityki kształtowania trzeba pamiętać, że cena kon- kretnego dobra ekonomicznego powmna odzwierciedlać na- kłady pracy społecznej niezbędne ,do jego wytworzenia; Z dniem l I 1972 zniesiono dostawy obowiązkowe oraz podwyż- szono ceny skupu produktów pochodzenia rolniczego, co w znacznej mierze poprawiło relację cen produktów rolnych w stosunku do prze- mysłowych. [podobne: , kolektory słoneczne, agencja detektywistyczna, łóżka drewniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kolektory słoneczne’

Zamiast ogromnej liczby malych, konkurujacych

Posted in Uncategorized  by admin
August 13th, 2018

Rozdział funkcji pomiędzy te• podukłady zależy od charakteru i rangi zadań, które po- dejmuje gospodarka, a również od potencjału, jakim dyspo- nuje. Przy tym zakłada się, że .określone rozwiązania kompe- tencyjne powinny odpowiadać warunkom, gospodarki socja- listycznej, co równocześnie wiąże się z zapewnieniem więk- szej skuteczności działań gospodarczych. Na tej właśnie dro- dze poszukuję się najlepszych rozwiązań systemowych w .dziedzinie planowania i zarządzania gospodarką. Kierowąnie i zarządzanie gospodarcze polega na wykony- waniu przez określony zespół. kierowniczy wyspecjalizowa- nych i fachowych funkcji polegających na przewidywaniu, obiektywna planowaniu, koordynacji, ,kontroli, .inicjatywie, nowator- prawidłowość stwie, nadzorze, rozkazodawstwie, prżystosowywaniu się do warunków wewnętrznych i zewnętrznych w społecznym. procesie gospodarowania. Kierowanie i zarządzanie gospodarką socjalistyczną ma. charakter scentralizowany lub inaczej, ogólnonarodowy czy ogólnospołeczny, przy czym używamy tych określeń ja- ko synonimów. Pojęcie: centralne kierowanie gospodarką jest dość często opacznie rozumiane. Nie można go utożsa- miać tylko z kompetencjami’ instytucji centralnych, gdyż ich funkcje zmieniają się i on same również się zmieniają: Centralne kierowanie gospodarką socjalistyczną, niezależnie od tego, jakie ma konkretne formy w tym samym czasie w różnych krajach oraz w różnym czasie w tym samym kra- ju, oparte jelit na przesłankach obiektywnych. Należą do nich, jak wiadomo, społeczne formy własności środków pro- dukcji oraz społeczny charakter sił wytwórczych. Skoro własność produkcji jest społeczna, muszą jej odpowiadać ‘sposoby wykorzystania, gospodarowania, tj. muszą one być. również ogólnospołeczne. Nieodzownym warunkiem i instru- mentem zarządzania staje się plan ogólnogospodarczy, a pań- stwo, będąc właścicielem środków produkcji, w imieniu spo- łeczeństwa pełni funkcje gospodarcze. Centralne kierowa- nie gospodarką socjalistyczną jest zatem nieodłączną cechą . socjalistycznych stosunków ekonomicznych. [więcej w: , kolektory słoneczne, brama garażowa, uprawnienia elektryczne ]

Comments Off