Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

Koncentracja, a zwlaszcza. centralizacja kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
August 11th, 2018

Koncentracja, a zwłaszcza. centralizacja kapitału i produk- cji oraz wzrost roli monopoli różnych krajów, prowadzą do porozumiewania się monopoli i do powstawania monopoli międzynarodowych. Celem monopoli międzynarodowych jest podział rynków zbytu, prowadzenie wspólnej polityki cen, określanie rozmiarów produkcji, opanowanie i .podział źródeł surowców itd. Wpływ międzynarodowych monopoli jest w po- ważnym stopniu ograniczony przez rozwój światowego syste- mu socjalistycznego. . Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

Koncentracja, a zwlaszcza. centralizacja kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
August 11th, 2018

Nakłady społecznie niezbędne st~nowią Kryterium pozwa- lające odróżnić niezbędne i zbędne nakłady wydatkowane .na wytworzenie danego produktu. Praca, społecznie niezbędna uwzględnia, jakościową i ilościową zgodność wyników dzia- łalności produkcyjnej ze społecznym zapotrzebowaniem a poza tym przyjęcie społecznie niezbędnego czasu pracy jako miary nakładów pobudza do oszczędności czasu pracy. Opar- cie poziomu cen na społecznie niezbędnych nakładach pracy powoduje tendencję ich• obniżania w długich okresach, a równocześnie zmusza producentów do obniżania nakładów pracy do poziomu społecznie- niezbędnego .lub . poniżej tego’ poziomu. Cena na dany produkt powirma zapewnić równowagę po- pytu i podaży. Tylko bowiem taka cena pozwala na uniknię- cie wielu ujemnych zjawisk, które by wystąpiły, gdyby ce- na nie równoważyła popytu z podażą. Jeżeli cena ustalona zostanie na. zbyt, wysokim poziomie, to przy nadwyżce’ po- daży wystąpi marnotrawstwo pracy społecznej (zaleganie towarów na półkach lub przy zaniżonej cepie nadmierne, nieracjonalne ich zużycie), a przy niedostatecznej podaży wystąpią równocześnie kolejki w sklepach, spekulacja i inne ujemne zjawiska. ak dowodzi praktyka, nieuwzględnianie kryterium równowagi popytu i podaży w polityce cen pro- wadzi 0.0 nieracjonalnego wykorzystania zasobów pracy, jest działaniem niezgodnyin z zasadą oszczędności prac-y. Z tego, co .powiedzieliśmy, wynika, że cena, która nie równoważy popytu .podażą w długim okresie, jest ceną eko- nomicznie nieuzasadnioną. Odstępstwa od zasady cen rów- nowagi mogą mieć (i mają) miejsce wówczas, gdyby usta- lanie tych cen było sprzeczne z’ preferencjami ogólnospo- łecznymi. Odchylanie cen od poziomu ceny równowagi może mieć miejsce np. przy ustalaniu cen na pro-’ dukty pierwszej potrzeby (mleko, masło, mięso, chleb, odzież, niektóre rodzaje mebli itd.), Państwo socjalistyczne może ustalić na te produkty ceny niższe od cen równowagi, aby nie obniżać ich spożycia przez grupy społeczno-zawo- .dowe o niższych dochodach nominalnych. [podobne: , odzież bhp, wynajem samochodów, klimatyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

Koncentracja, a zwlaszcza. centralizacja kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
August 11th, 2018

Zależności te mogą być i są wykorzystywane przez pań- stwo do osiągania pożądanych z ekonomicznego i społecz- nego punktu widzenia zmian w strukturze konsumpcji. Je- żeli ceny opierają się na społecznie niezbędnych nakładach pracy, to informują konsumentów o tym, jak przy danym dochodzie mogą najlepiej zaspokoić swoje potrzeby. Jeżeli ceny są zgodne z wartością, informują producentów, co• pro- dukować w zwiększonych lub zmniejszonych proporcjach. W okresie wchodzenia gospodarki polskiej w• fazę inten- sywnej industrializacji wewnętrzna struktura systemu cen powinna być tak ukształtowana, aby sprzyjała: a) wzrosto- wi spożycia w ogóle, b) szybszemu zwiększaniu konsumpcji dóbr trwałego użytku i usług. O ile w pierwszej ekstensyw- nej fazie industrializacji nie było możności uwzględnienia w pełni preferencji indywidualnych konsumentów, o tyle obecnie, w fazie zwiększenia roli intensywnych czynników wzrostu, jest to koniecznością, Nieuwzględnianie indywi- dualnych preferencji konsumentów stało się pod koniec lat sześćdziesiątych czynnikiem hamującym dynamikę i efek- tywność wzrostu gospodarczego w Polsce. Brak dostosowa-. nia struktury produkcji i podaży do struktury popytu ogra- nicza popyt efektywny, zmniejsza wykorzystanie mocy pro- dukcyjnych, osłabia zapotrzebowanie na postęp techniczny. Aby system cen sprzyjał kształtowaniu się właściwych proporcji w produkcji i spożyciu oraz postępowi techniczno- -ekonomicznemu, konieczne jest kształtowanie relacji cen zgodnie z relacjami wartości. Umożliwia to prowadzenie rachunku ekonomicznego opartego na jednolitych zasadach ‘zarówno na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu przed- siębiorstw. Ceny w rachunku ekonomicznym służą do usta- lenia optymalnych warunków realizacji danego zadania gos- podarczego, tzn. do osiągnięcia danego efektu przy minima- lizacji nakładów. Jest tak dlatego, gdyż ceny uwzględnia- jące wartości dóbr zachęcają do oszczędzania relatywnie drogich środków produkcji i zastępowania ich tańszymi, których jest pod dostatkiem. [przypisy: , organizacja imprez, klimatyzacja warszawa, budowa stoisk targowych ]

Comments Off