Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

Koncentracja, a zwlaszcza. centralizacja kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Koncentracja, a zwłaszcza. centralizacja kapitału i produk- cji oraz wzrost roli monopoli różnych krajów, prowadzą do porozumiewania się monopoli i do powstawania monopoli międzynarodowych. Celem monopoli międzynarodowych jest podział rynków zbytu, prowadzenie wspólnej polityki cen, określanie rozmiarów produkcji, opanowanie i .podział źródeł surowców itd. Wpływ międzynarodowych monopoli jest w po- ważnym stopniu ograniczony przez rozwój światowego syste- mu socjalistycznego. . W okresie powstawania i rozwoju kapitalizmu, gdy doko- nywano wielkich odkryć geograficznych, rozpoczął się roz- wój kolonializmu, zajmowanie terytoriów “niczyich”. Najpo- tężniejsze imperium kolonialne stworzyła Wielka Brytania, drugie miejsce zajmowała Francja, a dalsze Niemcy, Belgia. Holandia, USA i kilka innych krajów. o mniejszym już poten- cjale ekonomicznym i militarnym (np. Hiszpania i Portugalia). Na przełomie XIX i XX w. zakończył się “pokojowy” podział świata, pokojowy, gdyż nie dokonywał się drogą wojny mię- dzy państwami kapitalistycznymi. Po zakończeniu terytorial- nego podziału świata każdej dalszej zmiany na mapie politycz- nej świata można było dokonać jedynie w drodze wojny mię- dzy krajami imperialistycznymi. Po drugiej wojnie światowej doszło do gwałtownego rozpa- du systemu kolonialnego imperializmu. Decydujący wpływ na Największą rolę w porozumieniach międzynarodowych w okresie międzywojennym odgrywały monopole niemieckie i angielskie, a po II wojnie światowej decydujące znaczenie uzyskały monopole amery- kańskie. W 1967 r. na 118 korporacji-miliarderów, tj. tych, których roczna sprzedaż wynosiła ponad l mld dol., 86 było amerykańskich (USA), 9 zachodnioniemieckich, 4 włoskie, 4 francuskie, l holenderska i l szwajcarska. Ogólny kryzys kapitalizmu likwidację systemu kolonialnego wywarła Rewolucja Paź- dziernikowa oraz rozwój światowego systemu socjalistyczne- go. Kraje wyzwolone spod ucisku kolonialnego znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, gdyż startują dopiero do roz- woju gospodarczego, rozpoczynają industrializację. W wielu byłych krajach kolonialnych proces unowocześniania gospo- darki będzie trwał niewątpliwie dziesiątki lat. [patrz też: , wdrożenia magento, klimatyzacja warszawa, siłowniki hydrauliczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja warszawa’

Koncentracja, a zwlaszcza. centralizacja kapitalu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nakłady społecznie niezbędne st~nowią Kryterium pozwa- lające odróżnić niezbędne i zbędne nakłady wydatkowane .na wytworzenie danego produktu. Praca, społecznie niezbędna uwzględnia, jakościową i ilościową zgodność wyników dzia- łalności produkcyjnej ze społecznym zapotrzebowaniem a poza tym przyjęcie społecznie niezbędnego czasu pracy jako miary nakładów pobudza do oszczędności czasu pracy. Opar- cie poziomu cen na społecznie niezbędnych nakładach pracy powoduje tendencję ich• obniżania w długich okresach, a równocześnie zmusza producentów do obniżania nakładów pracy do poziomu społecznie- niezbędnego .lub . poniżej tego’ poziomu. Cena na dany produkt powirma zapewnić równowagę po- pytu i podaży. Tylko bowiem taka cena pozwala na uniknię- cie wielu ujemnych zjawisk, które by wystąpiły, gdyby ce- na nie równoważyła popytu z podażą. Jeżeli cena ustalona zostanie na. zbyt, wysokim poziomie, to przy nadwyżce’ po- daży wystąpi marnotrawstwo pracy społecznej (zaleganie towarów na półkach lub przy zaniżonej cepie nadmierne, nieracjonalne ich zużycie), a przy niedostatecznej podaży wystąpią równocześnie kolejki w sklepach, spekulacja i inne ujemne zjawiska. ak dowodzi praktyka, nieuwzględnianie kryterium równowagi popytu i podaży w polityce cen pro- wadzi 0.0 nieracjonalnego wykorzystania zasobów pracy, jest działaniem niezgodnyin z zasadą oszczędności prac-y. Z tego, co .powiedzieliśmy, wynika, że cena, która nie równoważy popytu .podażą w długim okresie, jest ceną eko- nomicznie nieuzasadnioną. Odstępstwa od zasady cen rów- nowagi mogą mieć (i mają) miejsce wówczas, gdyby usta- lanie tych cen było sprzeczne z’ preferencjami ogólnospo- łecznymi. Odchylanie cen od poziomu ceny równowagi może mieć miejsce np. przy ustalaniu cen na pro-’ dukty pierwszej potrzeby (mleko, masło, mięso, chleb, odzież, niektóre rodzaje mebli itd.), Państwo socjalistyczne może ustalić na te produkty ceny niższe od cen równowagi, aby nie obniżać ich spożycia przez grupy społeczno-zawo- .dowe o niższych dochodach nominalnych. [podobne: , odzież bhp, wynajem samochodów, klimatyzacja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries