Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Mimo fragmentarycznosci przedstawionych wyzej okres-

Posted in Uncategorized  by admin
July 4th, 2018

Mimo fragmentaryczności przedstawionych wyżej okreś- leń postępu technicznego wspólne jest im to, że wiążą ten postęp z produkcją, z gospodarowaniem, a przejawy postępu technicznego podlegają analizie ekonomicznej. Postęp tech- niczny jest więc kategorią ekonomiczną, wchodzi w zakres ekonómii politycznej. Trzeba wyraźnie oddzielić proces wzrostu wiedzy technicz- nej, wyrażający się w rozwoju koncepcji technicznych, od po- stępu technicznego. Nie można też. utożsamiać formy postępu technicznego z jego treścią: np. postęp technologiczny. jest formą postępu technicznego, a utożsamia się go często z samym postępem technicznym,• Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji naukowych powstają nowe informacje o faktach i procesach zachodzących w przyrodzie. Część z nich w wyniku badań stosowanych .stanie się koncepcjami technicznymi, bo będą dawać konkretrie propozycje wdrożenia, tj. zastosowania wie- dzy naukowej. Mimo że rozwój wiedzy jest dorobkiem ogól- noludzkim, nie wszystkie koncepcje techniczne będą do dys- pozycji wszystkich. Część koncepcji w ogóle nie zostanie ujawniona, tj. zarejestrowana w postaci publikacji, paten- tów, opisów itp., ze względu na antagonistyczne sprzeczności w skali światowej. Zarejestrowane koncepcje techniczne sta- nowią dostępny zasób technik potencjalnie nadających się do zastosowania w procesie gospodarczym. Zastosowanie kon- cepcji technicznych, jakimi się rozporządza przy danym sta- nie wiedzy ludzkiej, przekształca je w postęp techniczny. Przez postęp techniczny należy więc rozumieć wszelkiego Todza,ju wdrażanq do procesu gospodarczego wiedzę w po- staci koncepcji technicznych zmieniajqc’ych warunki produk- cji, podziału i zaspokojenia potrzeb ludzkich zgodnie z zasa- dq rg,cjonalnego działania. Postęp techniczny jest więc poję- ciem względnym i obejmuje tylko koncepcje techniczne eko- nomieżnie zweryfikowane. Inne mogą być potencjalnym ele- mentem postępu i można je określać jako postęp techniczny potencjalny. Weryfikacja ekónomiczna dostępnych koncep- cji musi oczywiście być dynamiczna, dotyczy ekonomicznych efektów zastosowania postępu technicznego w czasie i w przestrzeni oraz w skali mikroekonomicznej i makrcekono- micznej i nie może być traktowana w sensie czysto praktycz- nym. [podobne: , klimatyzacja precyzyjna, krzesła biurowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Mimo fragmentarycznosci przedstawionych wyzej okres-

Posted in Uncategorized  by admin
July 4th, 2018

W pewnych przypadkach jako mierniki oceny wyników produkcyjnych przedsiębiorstwa można stosować jednostki naturalne. Jest to wówczas, gdy produkcja jest w zasadzie jednorodna, a asortyment nie ulega istotnym zmianom. W praktyce przedsiębiorstwo wytwarza różne rodzaje i ga- . tunki produktu i wówczas do oceny jego działalności nie moż- na stosować mierników naturalnych. Różnorodną rodzajowo produkcję można sprowadzić do wspólnego mianownika w mierniku wartości produkcji glo- balnej jako sumę wartości pracy żywej i uprzedmiotowio- nej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Mimo fragmentarycznosci przedstawionych wyzej okres-

Posted in Uncategorized  by admin
July 4th, 2018

Praca ludzka stanowi jedność dwóch procesów: zużyciu pracy towarzyszy powstanie wartości użytkowych produktu. Mierzenie wkładu pracy sprowadza się więc do wykrycia współzależności między nakładem pracy (zużyciem siły robo- . czej) a efektem pracy (przyrostem wartości użytkowej). Dla-. tego często do oceny wkładu pracy wykorzystuje się równo- .legle parametry charakteryzujące nakład pracy i efekt pra- cy, produkt, przy czym trzeba stosować je nie dowolnie, ale w ścisłym związku z rodzajem procesu technologicznego i po- ziomem techniki wytwarzania. W produkcji ręcznej, a także maszynowo-ręcznej i częściowo maszynowej istnieje ściślej- _ sza zależność między nakładem pracy a jej efektem i wów- czas do oceny wkładu prac:y można szerzej zastosować pa- rametry opisujące produkt pracy. W produkcji zautomaty- zowanej związek między nakładem pracy poszczególnych pracowników a efektami ich pracy zostaje jakby rozerwany i wówczas parametry produktu nie są przydatne do oceny wkładu pracy. Współczesnej produkcji przemysłowej bardziej odpowiadają mierniki odnoszące się do zużycia siły roboczej. Znajduje to wyraz w koncepcji mierzenia (wartościowania) Szczegółowe metody oceny można podzielić na dwie grupy: , metody oceny pracy na podstawie czynników biologicznych oraz metody oparte na cechach przedmiotowych pracy lub cechach pod- miotowych (wymagania stawiane pracownikom). W pierwszej grupie można wymienić sposób mierzenia pracy przez ustalanie zapotrzebo- wania na energię w oparciu o formułę pracy zaczerpniętą z fizyki. Twórcą tej inżynierskiej metody mierzenia pracy był Taylor. Wyra- żanie oceny pracy w kilogramometrach za pomocą’ znanej formuły matematycznej ma istotne wady. Nie uwzględnia takich cech pracy, jak dokładność, kwalifikacje itp. i dotyczy tylko pracy fizycznej. To przesądza o nieprzydatności tej metody do celów, którym miała służyć. Inna metoda polega na ocenie pracy przez ustalanie zużycia energii za pomocą miar kaloriometrycznych. Bada ona prawidłowości występu- jące między wykonywaną pracą a zużyciem energii wyrażonej w ka- loriach. [przypisy: , klimatyzacja precyzyjna, przyczepy samochodowe, domy drewniane ]

Comments Off