Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Mimo fragmentarycznosci przedstawionych wyzej okres-

Posted in Uncategorized  by admin
February 6th, 2018

Mimo fragmentaryczności przedstawionych wyżej okreś- leń postępu technicznego wspólne jest im to, że wiążą ten postęp z produkcją, z gospodarowaniem, a przejawy postępu technicznego podlegają analizie ekonomicznej. Postęp tech- niczny jest więc kategorią ekonomiczną, wchodzi w zakres ekonómii politycznej. Trzeba wyraźnie oddzielić proces wzrostu wiedzy technicz- nej, wyrażający się w rozwoju koncepcji technicznych, od po- stępu technicznego. Nie można też. utożsamiać formy postępu technicznego z jego treścią: np. postęp technologiczny. jest formą postępu technicznego, a utożsamia się go często z samym postępem technicznym,• Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji naukowych powstają nowe informacje o faktach i procesach zachodzących w przyrodzie. Część z nich w wyniku badań stosowanych .stanie się koncepcjami technicznymi, bo będą dawać konkretrie propozycje wdrożenia, tj. zastosowania wie- dzy naukowej. Mimo że rozwój wiedzy jest dorobkiem ogól- noludzkim, nie wszystkie koncepcje techniczne będą do dys- pozycji wszystkich. Część koncepcji w ogóle nie zostanie ujawniona, tj. zarejestrowana w postaci publikacji, paten- tów, opisów itp., ze względu na antagonistyczne sprzeczności w skali światowej. Zarejestrowane koncepcje techniczne sta- nowią dostępny zasób technik potencjalnie nadających się do zastosowania w procesie gospodarczym. Zastosowanie kon- cepcji technicznych, jakimi się rozporządza przy danym sta- nie wiedzy ludzkiej, przekształca je w postęp techniczny. Przez postęp techniczny należy więc rozumieć wszelkiego Todza,ju wdrażanq do procesu gospodarczego wiedzę w po- staci koncepcji technicznych zmieniajqc’ych warunki produk- cji, podziału i zaspokojenia potrzeb ludzkich zgodnie z zasa- dq rg,cjonalnego działania. Postęp techniczny jest więc poję- ciem względnym i obejmuje tylko koncepcje techniczne eko- nomieżnie zweryfikowane. Inne mogą być potencjalnym ele- mentem postępu i można je określać jako postęp techniczny potencjalny. Weryfikacja ekónomiczna dostępnych koncep- cji musi oczywiście być dynamiczna, dotyczy ekonomicznych efektów zastosowania postępu technicznego w czasie i w przestrzeni oraz w skali mikroekonomicznej i makrcekono- micznej i nie może być traktowana w sensie czysto praktycz- nym. [podobne: , klimatyzacja precyzyjna, krzesła biurowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Mimo fragmentarycznosci przedstawionych wyzej okres-

Posted in Uncategorized  by admin
February 6th, 2018

W pewnych przypadkach jako mierniki oceny wyników produkcyjnych przedsiębiorstwa można stosować jednostki naturalne. Jest to wówczas, gdy produkcja jest w zasadzie jednorodna, a asortyment nie ulega istotnym zmianom. W praktyce przedsiębiorstwo wytwarza różne rodzaje i ga- . tunki produktu i wówczas do oceny jego działalności nie moż- na stosować mierników naturalnych. Różnorodną rodzajowo produkcję można sprowadzić do wspólnego mianownika w mierniku wartości produkcji glo- balnej jako sumę wartości pracy żywej i uprzedmiotowio- nej. Produkcję globalną można stosunkowo łatwo obliczyć na szczeblu przedsiębiorstwa, a również branży, gałęzi i go- spodarki narodowej. Jednakże produkcja globalna w roli miernika oceny przedsiębiorstwa ma szereg wad: odpowied- I nią jej wysokość łatwiej jest uzyskać stosując w produkcji drogie surowce i materiały; przedsiębiorstwo jest zaintere- sowane w zwiększaniu produkcji asortymentów pracochłon- nych kosztem asortymentów pracooszczędnych. Miernik ten skłania do rozbudowy kooperacji, co z jednej strony jest wskazane, gdyż pozwala na specjalizację i pełniejsze wYko- rzystanie maszyn i urządzeń, ale z drugiej – może być wy- korzystywane do łatwiejszego wykonania produkcji global- nej przez nie zawsze uzasadnione zwiększanie wartości prze- niesionej. Miernik produkcji towarowej ma tę zaletę, że obejmuje wartość produkcji sprzedanej, a więc nie tylko wyraża war- tościowo wielkość produkcji, ale potwierdza jej zgodność ze społecznym zapotrzebowaniem. Oczywiście chodzi tu nie o produkcję towarową planowaną, ale o zrealizowaną. Oba te mierniki – produkcja globalna i towarowa – są miernikami wartościowymi typu brutto. tzn. obejmują war- tość nowo wytworzoną i przeniesioną. Inną grupą mierników są mierniki wartościowe netto, które wyłączają wartość zuży- tych środków produkcji. Należą do nich: normatywna pra- cochłonność i normatywny Koszt przerobu. Normatywną pra- cochłonność oblicza się ustalając niezbędny nakład pracy w jednostkach czasu. Miernik ten można stosować tylko w ramach jednego przed~iębiorstwa, gdyż zróżnicowanie przedsiębiorstw pod względem techniczno-organizacyjnym pozbawia go cechy porównywalności. [hasła pokrewne: , klimatyzacja precyzyjna, Fototapety do kuchni, projektowanie wnętrz Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries