Posts Tagged ‘identyfikacja wizualna’

Koncernem – podobnie jak trustem

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Koncernem – podobnie jak trustem kieruje, wspólny zarząd. Konglomerat to naj nowsza forma monopolu, która pojawiła się (szczególnie w USA) po-H wojnie światowej. Konglomerat jest wyra- zem dalszej centralizacji produkcji i monopolizacji życia gospodarcze- go; polega na przyłączaniu do już istniejącego monopolu nie zmonopo- lizowanych przedsiębiorstw działających w różnych dziedzinach pro- dukcji. Górna granica opanowania określonej dziedziny produkcj i, zbytu czy usług przez dany typ monopolu nie przekracza na ogół 79 – 90%. Rzadko się zdarza sytuacja tzw. monopolu peł- nego, gdy jeden monopol zdobywa w określonej dziedzinie działalności gospodarczej pełną wyłączność. Jeśli nawet sytu- acja taka – wyjątkowo – ma miejsce, to monopol musi i tak liczyć się z konkurencją firm produkujących substytuty, tj. dobra zastępcze. Sytuacja monopolu pełnego jest możliwa raczej w przypad- ku monopolu państwowego lub tzw. monopolu naturalnego. Monopol naturalny wynika z ograniczoności zasobów ziemi, zasobów energetycznych wody, danego bogactwa naturalnego itp. Monopol taki, z punktu widzenia wyłączności dysponowa- nia ograniczonymi zasobami, może mieć uzasadnienie, gdyż pozwala na ich racjonalne wykorzystanie. . Duopol ma miejsce wtedy, kiedy określona dziedzina dzia- łalności gospodarczej została opanowana przez dwa monopole. Sytuacja taka istnieje rzadko; wyklucza ona w zasadzie kon- kurencję za pomocą ceny. Oligopol to taka sytuacja, gdy/określona dziedzina działal- ności gospodarczej jest opanowana przez kilka czy więcej mo- nopoli. Zdobycie przez monopole decydującej roli w produkcji, w usługach i na rynku’ oznacza, że w dziedzinach zmonopolizo- wanych przestała istnieć wolna konkurencja. Nie oznacza to jednak likwidacji konkurencji w ogóle, lecz tylko zmianę jej formy. Gdy dominują monopole, konkurencja – ze względu na ich siłę ekonomiczną – staje się bardziej zacięta. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, prace dekarskie, identyfikacja wizualna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘identyfikacja wizualna’

Koncernem – podobnie jak trustem

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Do form postępu technicznego należą: postęp technologicz- ny i innowacje. Innowacje to zastosowanie w procesie pro- dukcji wiedzy dotychczas nie stosowanej, Do innowacji zali- cza się usprawnienia, wynalazki i wdrożone pomysły racjona- lizatorskie. Postęp technologiczny to ścisłe powiązanie elementów technicznych, które stanowią trwałą jedność funkcjonalną, według dokładnie ustalonego rytmu i ściśle określonego po- rządku. Postęp technologiczny może oznaczać takie zmiany w realizacji operacji technicznych, które pozwalają na zmniej- szenie normy zużycia materiałów, technicznych norm czaso- wych, pozwalają osiągnąć takie parametry urządzeń i innych produktów wyjściowych, które zapewniają realizację celów gospodarczych zgodnie z zasadą racjonalności. Postęp techno- logiczny, jak każda forma postępu technicznego, musi podno- sić efektywność ekonomiczną. Efektywność procesu technolo- gicznego jest funkcją jakości nowej technologii i doskona- łości organizacji. . Postęp techniczny będący procesem techniczno-ekonomicz- nym można klasyfikować z punktu widzenia kryteriów eko- nomicznych i technicznych. Z technicznego punktu widzenia można wyodrębnić takie sposoby wprowadzania postępu technicznego, jak mechanizacja, automatyzacja, elektryfikac- ja, chemizacja, technika atomowa, półprzewodniki, elektroni- ka. Z ekonomicznego punktu widzenia za kryterium klasyfi- kacji bierze się zmianę relacji między pracą żywą i uprzed- miotowioną (tj. stopień ich substytucji) i wyróżnia się postęp I techniczny kapitałochłonny, kapitałooszczędny i neutralny Typy postępu techntcznego W technikach wytwarzania odznaczający się głównie wzrostern kapitałochłonności, który jest warunkiem wzrostu wy- dajności pracy, nie wyczerpuje możliwych relacji występują- cych w długim okresie-w siłach wytwórczych .W długookre- sowym trendzie postępu technicznego mogą występować róż- ne tendencje. Najlepiej sprawę tę zilustruje wykres (rys. 30): Na osi rzędnych odłożono wydajność pracy na osi dciętych zaś techniczne uzbrojenie pracy z’Krzywe fi i 11 to funkcje za- gregowanej wydajności przy różnych poziomach wiedzy ludz- kiej. Kształt ich można łatwo zinterpretować żnając zależność wyrażoną w analizowanej poprżednio izokwancie produkcji. Wynikało z niej, że przy przechodzeniu do metod kapitało- chłonnych wydajność pracy rosła w tempie malejącym (ros- nące trudności substytucji). Dlatego krzywe wydajności są funkcją rosnącą W tempie malejącym. [podobne: , identyfikacja wizualna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, budowa stoisk targowych ]

Comments Off