Posts Tagged ‘Hydraulika siłowa’

Najbardziej spektaku- larna forma postepu

Posted in Uncategorized  by admin
July 3rd, 2018

Najbardziej spektaku- larną formą postępu technicznego jest zastępowanie człowie- ka przez mechanizmy w takich funkcjach jego procesu pracy, jak funkcja energetyczna, wykonawcza, kontrolująca i częś- ciowo logiczna. Proces badawczo-rozwojowy, jak każdy proces, można dla celów analizy przedstawiać w formie różnych modeli. Jeśli potraktujemy naukę jako proces uzyskiwania informacji o otaczającej nas rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, to produktami tego procesu będą hipotezy, teorie, prawa, kon- cepcje . “Siła produkcyjna” procesu. bada wczego wyrazi się np. w rozszerzeniu granic zastosowania fizyki, chemii i w opanowaniu wysoko zorganizowanej materii. Rozwój techniki jako sfery działalności materialnej opiera się na strumieniach informacji naukowej: Poznanie mecha- nizmu tworzenia się tych strumieni, ich wpływu na począt- kowe ogniwa systemu badawczo-rozwojowego, umożliwia wybór kierunków badań i sterowanie nauką. W ten sposób można analizować ekonomiczną efektywność badań nauko- wych i postępu technicznego w całym cyklu – począwszyod badań podstawowych, przez badania stosowane i prace roz- wojowe do zastosowania w produkcji. Podobnie jak istnieje rozpiętość czasowa między przodują- cą wdrażaną techniką (przy danym stanie wiedzy) a jej pow- szechnym efektywnym zastosowaniem, istnieje również roz- piętość czasowa między poziomem wiedzy naukowej w da- nym okresie a’ praktycznym zastosowaniem. Można również stwierdzić, że część możliwych do zrealizowania technik nie znajduje w danym czasie zastosowania produkcyjnego i że , nie cała wiedza (strumień informacji) zostaje przetworzona. W ogóle można mówić, że zawsze występuje bariera między poziomem informacji naukowej a możliwościami praktyczne- go zastosowania dostępnego zasobu wiedzy. Dlatego słuszne [est traktowanie prac badawczych (stosowanych rozwojo- wych i konstrukcyjnych) jako form transformacji wiedzy. naukowej, a postępu technicznego jako rezultatu przetworze- nia nauki w zestaw technik możliwych do zastosowania w da- nym czasie. W transformacji informacji naukowej Ważną ro- lę odgrywa cały system oświaty, kształcenie siły roboczej, kadry inżynieryjnej i naukowej; pozwala on na efektywny rozwój nauki, postępu technicznego i zapewnia skuteczne przetwarzanie wiedzy naukowej w ten sposób, aby zapewnić pełne jej wykorzystanie. [podobne: , Hydraulika siłowa, wynajem samochodów, siłowniki hydrauliczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Hydraulika siłowa’

Najbardziej spektaku- larna forma postepu

Posted in Uncategorized  by admin
July 3rd, 2018

r – stopa dyskontowaprzyjmowana: 1) w przypadku za- mierzeń rozwojowych finansowanych kredytem bankowym w wysokości stopy oprocentowania kredytu właściwej dla da- nego rodzaju zamierzenia, 2) w przypadku: a) oceny pozosta- łych zamierzeń rozwojowych, b) rachunku uzupełniającego przeprowadzonego w.odniesieniu do zamierzeń rozwojowych fmansowanych kredytem bankowym o oprocentowaniu in- nym niż 8%; s – średnia stawka amortyzacji obliczona na podstawie przewidywanej struktury środków trwałych; J – wartość nakładów inwestycyjnych oraz nakładów związanych z wdrażaniem postępu technicznego. Wartość J oblicza się z następującego wzoru: J = IzB, gdzie: I – nakład nominalny obejmujący: 1) nakłady na in- westycję podstawową, 2) nakłady na inwestycje towarzyszą- ce w rozmiarach uzasadnionych potrzebami inwestycji pod- stawowej or-az ochrony środowiska w zakresie, w jakim te nakłady są uwzględniane w zbiorczym zestawieniu kosztów (zzk); 3) nakłady na zakup licencji lub kmour-houi, prace ba- dawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, w tym uruchomienie no- wych wyrobów, szkolenie załogi itp.; ż – współczynnik za- mrożenia; B – nakłady na tworzenie zapasu środków obroto- wych . Formuła rozwinięta ma następującą postać: E = t=O 1=0 Minimalne wymaganie efektywności jest spełnione, gdy: E=1. Wyboru wariantu realizacyjnego badanego zamierzenia rozwojowego dokonuje się według zasady maksymalizacji wskaźnika E. A oto znaczenie symboli: m – okres obliczeniowy w latach; .t = O, 1, 2, … Read the rest of this entry »

Comments Off