Posts Tagged ‘hurtownia szkła’

Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Ceny hurtowe to ceny, po których przedstebtorstwa hurtowe sprzedają towary konsumpcyjne jednostkom organizacyjnym handlu detalicznego. Ceny te są wyisze od ceny zbytu o wielkość marży hur- towej. Marża ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obrotu hurto- wego zapewniając jednocześnie zysk tym przedsiębiorstwom. Cenll detaliczne są to ceny ustalane na środki konsumpcji .oraz na te środki produkcji, które są przedmiotem sprzedaży rynkowej. Są to więc ceny, po których dobra ekonomiczne sprzedawane są ostatecz- nym odbiorcom – konsumentom. Cena detaliczna jest wyższa od ce- ny hurtowej o marżę detaliczną. Marża ta przeznaczona jest na pokry- cie kosztów działalności przedsiębiorstw handlowych oraz pozwala im osiągnąć określony zysk. Świadome kształtowanie przez państwo struktury cen de- talicznych jest ważnym instrumentem polityki społecznej i gospodarczej. Państwo może w ten sposób wpływać na rentowność produkcji poszczególnych wyrobów, a także kształtować strukturę popytu ze strony odbiorców końco- wych, w tym i ludności. poskonalenie zarządzania wymaga ulepszania istniejącego systemu cen jako decydującego ele- mentu wśród ekonomicznych instrumentów kierowania go- spodarką riarodową. Kierunek zmian systemu cen powinien być taki, aby lepiej służyły one dostosowywaniu produkcji do .potrzeb rynku krajowego i zagranicznego, zmniejszaniu zużycia surowców i materiałów oraz optymalnemu wykorzy- staniu zdolności produkcyjnych. System cen powinien też stworzyć niezbędne warunki prawidłowego rachunku na- kładów i wyników. Waga cen jako instrumentu ekonomicznego skłania do za- chowania wysokiego stopnia centralizacji decydowania o ich poziomie i strukturze. Proponuje się 7 trzy sposoby ustala- nia cen: l) ceny towarów grupy A, tzn. ceny podstawowych ;arty- kułów konsumpcyjnych, usług- oraz podstawowych surow- ców ustalane ser przez rząd jako obowiązujące, 2) ceny towarów grupy EJ, obejmującej określone przez rząd grupy środków produkcji i konsumpcji, ustala Pań- Stwowa Komisja Cen jako ceny maksymalne (producent może sprzedawać towary tej grupy po cenach niższych), 3) ceny towarów grupy C obejmujące pozostałe środki produkcji i konsumpcji ustalane sq na podstawie umowy• między producentami i odbiorcami. [przypisy: , hurtownia szkła, tanie odbitki, aranżacja wnętrz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘hurtownia szkła’

Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Trzeba tu jednak zastrzec, że rachunek nie może -być jedyną podstawą analizy; ekonomicznej, zwłaszcza w odniesieniu do ‘projektów o znaczeniu strategicznym, gdzie mogą występować czynniki i skutki niewymierne. np. spo- łeczne lub polityczne. Jednakże nawet w takich przypadkach rachunek sprzyja osiągnięciu większej precyzji oceny nakła- dów i efektów. W ‘metodach i formach rachunku ekonomicz- nego powinno się uwzględniać makroekonomiczny’ punkt wi- dzenia odpowiednio wyceniając poszczególne elementy i na- stępnie stosując odpowiednie algorytmy. ORGANIZAcJA I ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ SOCJALISTYCZNĄ Organizacja gospodarki narodowej to obiektywnie uwarun- kowane, celowe grupowanie rzeczy i ludzi w wyodrębnione instytucje powiązane ze sobą w określony sposób. Insty- tucje będące poszczególnymi członami tej organizacji są wy- posażone w normy postępowania, które stanowią o ich obo- wiązkach i prawach. Zarządzanie, czyli kierowanie postę- powaniem ludzi i decydowanie o rzeczach, odbywa się w da- nym układzie organizacyjnym obejmującym strukturę insty- tucjonalną gospodarki i państwa. Organizacja, kierowanie i zarządzanie gospodarką socjali- styczną opierają się na dwóch zasadniczych założeniach, Pierwsze z nich wyraża się w tezie o jedności polityki i gos- podarki. Polityka odgrywa rolę nadrzędną wobec gospodar- ki. Jedność polityki i gospodarki oraz dialektyczny związek między nimi ma podstawowe znaczenie jako fundamentalna przesłanka tworzenia struktur gospodarczych oraz metod kierowania i zarządzania w skali zarówno całej gospodarki, jak i poszczególnych jej ogniw. Założenie drugie .można wy- prowadzić z prakseologii; mówi ono o zapewnieniu spraw- ności i skuteczności działań gospodarczych, co między inny- mi wymaga rozgraniczenia praw i obowiązków poszczegól- nych instytucji w strukturze organizacyjnej gospodarki na- rodowej. Organizacja i zarządzanie gospodarką narodową opierają się na celowym układzie instytucji w sferze bazy i nadbudowy oraz na odpowiadających socjalizmowi meto- dach kierowania i zarządzania w dziedzinie produkcji, po- działu, wymiany i konsumpcji. [patrz też: , hurtownia szkła, brama garażowa, konstrukcje stalowe ]

Comments Off

« Previous Entries