Posts Tagged ‘hurtownia szkła’

Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

Ceny hurtowe to ceny, po których przedstebtorstwa hurtowe sprzedają towary konsumpcyjne jednostkom organizacyjnym handlu detalicznego. Ceny te są wyisze od ceny zbytu o wielkość marży hur- towej. Marża ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów obrotu hurto- wego zapewniając jednocześnie zysk tym przedsiębiorstwom. Cenll detaliczne są to ceny ustalane na środki konsumpcji .oraz na te środki produkcji, które są przedmiotem sprzedaży rynkowej. Są to więc ceny, po których dobra ekonomiczne sprzedawane są ostatecz- nym odbiorcom – konsumentom. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hurtownia szkła’

Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

Trzeba tu jednak zastrzec, że rachunek nie może -być jedyną podstawą analizy; ekonomicznej, zwłaszcza w odniesieniu do ‘projektów o znaczeniu strategicznym, gdzie mogą występować czynniki i skutki niewymierne. np. spo- łeczne lub polityczne. Jednakże nawet w takich przypadkach rachunek sprzyja osiągnięciu większej precyzji oceny nakła- dów i efektów. W ‘metodach i formach rachunku ekonomicz- nego powinno się uwzględniać makroekonomiczny’ punkt wi- dzenia odpowiednio wyceniając poszczególne elementy i na- stępnie stosując odpowiednie algorytmy. ORGANIZAcJA I ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ SOCJALISTYCZNĄ Organizacja gospodarki narodowej to obiektywnie uwarun- kowane, celowe grupowanie rzeczy i ludzi w wyodrębnione instytucje powiązane ze sobą w określony sposób. Insty- tucje będące poszczególnymi członami tej organizacji są wy- posażone w normy postępowania, które stanowią o ich obo- wiązkach i prawach. Zarządzanie, czyli kierowanie postę- powaniem ludzi i decydowanie o rzeczach, odbywa się w da- nym układzie organizacyjnym obejmującym strukturę insty- tucjonalną gospodarki i państwa. Organizacja, kierowanie i zarządzanie gospodarką socjali- styczną opierają się na dwóch zasadniczych założeniach, Pierwsze z nich wyraża się w tezie o jedności polityki i gos- podarki. Polityka odgrywa rolę nadrzędną wobec gospodar- ki. Jedność polityki i gospodarki oraz dialektyczny związek między nimi ma podstawowe znaczenie jako fundamentalna przesłanka tworzenia struktur gospodarczych oraz metod kierowania i zarządzania w skali zarówno całej gospodarki, jak i poszczególnych jej ogniw. Założenie drugie .można wy- prowadzić z prakseologii; mówi ono o zapewnieniu spraw- ności i skuteczności działań gospodarczych, co między inny- mi wymaga rozgraniczenia praw i obowiązków poszczegól- nych instytucji w strukturze organizacyjnej gospodarki na- rodowej. Organizacja i zarządzanie gospodarką narodową opierają się na celowym układzie instytucji w sferze bazy i nadbudowy oraz na odpowiadających socjalizmowi meto- dach kierowania i zarządzania w dziedzinie produkcji, po- działu, wymiany i konsumpcji. [patrz też: , hurtownia szkła, brama garażowa, konstrukcje stalowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘hurtownia szkła’

Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

Rola planowania centralnego polega między innymi na zapewnieniu racjonalnego wykorzystania zasobów material- nych i ludzkich, a w tym nauki i postępu technicznego, w oparciu o kryterium interesu ogólnospołecznego. Dzięki planowaniu centralnemu inwestycje nie są pozostawione czynnikom samowywoławczym. W planie tym znajdują od- zwierciedlenie prawidłowości i perspektywy rozwojowe gos- podarki. Te ogólne funkcje planu centralnego zachowują trwały charakter w procesach doskonalenia planowania i zarządza- nia gospodarką socjalistyczną w ZSRR i w europejskich krajach demokracji ludowej. Wyjątek stanowi Jugosławia, ale i tam od pewnego czasu pobudzane są procesy wewnętrz- nej integracji gospodarczej, a w polityce coraz częściej poja- wia się postulat przyjęcia zasady planowania w skali makro- ekonomicznej, Centralny plan- nie przewiduje, że wszystkie decyzje gos- podarcze ma podejmować centrala i to zarówno w fazie two- rzenia planu, jak i w fazie jego wykonywania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hurtownia szkła’

Ceny hurtowe to ceny, po

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2018

Rozwój sił wytwórczych i towarzy- szący temu procesowi społeczny podział pracy prowadzą do zanikania form gospodarstwa i na tej drodze powstaj.e nowa, dziś powszechna forma organizacyjna wytwórczości, którą jest właśnie przedsiębiorstwo. Czym różni się zasadniczo gos- podarstwo od przedsiębiorstwa? Gospodarstwo przeważającą część wytwarzanego, produktu zużywało we własnym zakre- sie, a produkcja na potrzeby zewnętrzne stanowiła jedynie margines jego działalności. Natomiast w przedsiębiorstwie jest wręcz przeciwnie. Podstawowa jego. wytwórczość nasta- wiona jest na zewnątrz, a skala produkcji dla siebie stanowi tu margines jego działainości. Oczywiście nietrudno zauwa- żyć, że mówimy o formie organizacji produkcji, jaką jest przedsiębiorstwo w ogóle i ze taka jego forma występuje też powszechnie we współczesnej gospodarce kapitalistycznej. W dalszym ciągu ‘zajmować się jednak będziemy przedsię- biorstwem socjalistycznym, a czytelnik znający już z poprzed- niej części podręcznika założenia ustrojowe kapitalizmu zda sobie sprawę ze specyfiki tej samej’ formy przedsiębiorstwa w obu sposobach gospodarowania. Przedsiębiorstwo socjalistyczne’ jest organizacją zespalającą ludzi i rzeczy na podstawie społecznej własności środków produkcji, działa, w ramach społecznego podziału pracy stycznego i W oparciu o plan ogólnonarodowy samodzielnie realizuje cele odpowiadające interesom ogólnospołecznym; które są skojarzone z jego własnym interesem. Przedsiębiorstwo so- cjalistyczne jest wyodrębnioną cząstką majątku produkcyj- nego zespolonego z wytwórcami. Wyodrębnienie to ma cha- rakter techniczno-produkcyjny, organizacyjny i ekonomiczny. Wypdrębnienie techniczno-pro,dukcyjne wynika ,ze specy- fiki i roli przedsiębiorstwa w ramach społecznego podziału pracy. Grupuje ono środki produkcji właściwe dla danego rodzaju wytwórczości, oraz ludzi o kwalifikacjach, potrzeb- nych do posługiwania się tymi środkami. w celu wytworzenia określonego produktu, Odrębność prganizacYJna polega na określonym umiejsco- wieniu przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjne] gospo- darki i zakłada,’ że ono samo ma własny system’ kierowania ludźmi i dysponowania rzeczami. [hasła pokrewne: , stoiska targowe, hurtownia szkła, wyposażenie wnętrz ]

Comments Off