Posts Tagged ‘hale przemysłowe’

Prawo wartosci spelnia w produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Prawo wartości spełnia w produkcji towarowej’ funkcję regulatora proporcji produkcyjnych oraz wymiennych w kie- runku najbardziej ekonomicznego wykorzystania zasobów pracy ludzkiej oraz zmniejszenia nakładów pracy społecz- nie niezbędnej na jednostkę produkcji. Tym samym pełni ono funkcję bodźca postępu technicznego, a przy żywioło- wym rozwoju gospodarki również czynnika. powodującego rozwarstwienie producentów’. Producenci, którzy w porę zastosują właściwe rozwiązania techniczne, są w stanie. ob- niżyć swój indywidualny nakład pracy na jednostkę pro- duktu poniżej społecznie niezbędnego, osiągają zyski wyż- sze niż inni producenci. U podstaw prawa wartości leży zasada oszczędzania nakładów pracy ludzkiej. Sprawia to, że prawo to w pewnym zakresie działa również w so- cjalizmie . Pomiar nakładów pracy będżie się wówczas odbywał bezpośrednio’ w jednostkach czasu. Będzie to możliwe i opłacalne przy bardzo wy- sokim poziomie automatyzacji procesów produkcyjnych. Produkcja towarowa w socjalizmie Prawo wartości różnie spełnia swoje funkcje w zależności od istoty i formy stosunków ekonomicznych panujących w danym społeczeństwie. Determinuje ono sposób postepo- wania ludzi w procesie. realizacji założeń celu gospodarowa- nia, który określają stosunki ekonomiczne, wskazujące rów- nież optymalny sposób jego realizacji. Cel działania, środki jego realizacji oraz ramy dopuszczalnych rozwiązań wynika- ją zawsze z podstawowego prawa ekonomicznego danej for- macji. Natomiast na optymalne warunki osiągania celu wskazują: prawo wartości, prawa reprodukcji społecznej oraz prawa techniczno-bilansowe, Funkcję regulatora proporcji produkcyjnych najskutecz- niej pełniło prawo wartości w kapitalizmie wolnokonkuren- cyjnym. Istniała wówczas swoboda przepływu kapitału z jednej dziedziny produkcji do drugiej, nie było monopolu ani po stronie produkcji, ani po stronie konsumpcji. Inge- rencja państwa w “sprawy kształtowania proporcji gospo- darczych była wówczas sporadyczna. Na ogół nie występo- wała też sprzeczność między wymaganiami prawa wartości (wymiana towarów zgodnie z ich wartością) a zasadą maksy- malizacji zysków. W kapitalizmie współczesnym .zakres. re- gulującej roli prawa wartości został poważnie ograniczony przez istnienie i działanie monopoli oraz państwa. [patrz też: , grzejniki dekoracyjne, projektowanie ogrodów, hale przemysłowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘hale przemysłowe’

Prawo wartosci spelnia w produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Bardzo ważnym rodzajem rachunku ekonomicznego jest rachunek efektywnosci techniki 1?rodukcji. Jest on podstawą wyboru odpowiedniej techniki spośród możliwych rozwiązań techniczno-ekonomicznych zarówno przy projektowaniu bu- dowy nowych inwestycji lub modernizacji, jak i przy ustala- niu rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. 2. Zadania gospodarki narodowej a wybór technik produkcji’ Program działania w skali ogólnogospodarczej powinien zawierać zadania dla poszczególnych podmiotów gospodar- czych i spełniać warunki ,ównowagi gospodarczej. Zidentyfi- kowanie i ilościowe określenie czynników wzrostu gospodar- czego, a następnie. sformułowanie zależności między nimi a wzrostem dochodu narodowego jest koniecznym warunkiem przy formułowaniu wstępnych koncepcji każdego programu gospodarczego dla danego kraju. Program taki powinien okre- ślać tempo wzrostu dochodu narodowego, poziom konsumpcji, stopę akumulacji, poziom zatrudnienia, a także na podsta- wie tych ustaleń – tempo wzrostu głównych gałęzi produk- cji z uwz-ględnieniem docelowej struktury popytu. Ogólnie-biorąc, program działania gospodarczego. powinien zawierać, jak większość programów działania, odpowiedź na pytanie: co wytwarzać, ile, kiedy: jak, gdzie. Można to zapi- sać jako: . gdzie: g – techniki produkcji (g = 1, 2, g); Q – ilość: i-rodzaj produktu’(i = 1,2, .,.,•n); h-lokalizacja (h= 1, 2, … , h’); t – czas (t == 1, 2, … , t’). Tak sformułowany program działania znajduje odzwiercie- dlenie w planie gospodarczym. Plan określa więc strukturę rzeczową produkcji: strukturę technik wytwarzania; prze- strzenną i czasową strukturę produkcji. Wszystkie decyzje prowadzące do sformułowania zadania opisanegowe wzorze (1) powinny być praygotowana w opar- ciu O odpowiedni rachunek ekonomiczny. Niezbędna jest więc znajomość związków występujących między środkami i cela- mi, znajomość ilościowych relacji między’ nakładami .i efek- tarni zmieniającymi się w czasie i przestrzeni. [podobne: , hale przemysłowe, siłowniki hydrauliczne, obróbka skrawaniem ]

Comments Off

Posts Tagged ‘hale przemysłowe’

Prawo wartosci spelnia w produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Możliwe jest również przesunięcie w lewo. Wiadomo, że w każdej gospodarce istnieją obiekty produkcyjne o różnym stopniu uzbrojenia pracy, Jeśli projektowane jednostki pro- dukcyjne _ odbiegają co do stopnia wyposażenia technicznego od tych, które są -już w eksploatacji, może wystąpić taka sy- tuacja, że nakłady inwestycyjne Al poniesione na zmniejsze- nie kosztów (AZ) w nowych obiektach szybciej się ‘zwrócą, jeśli zostaną przeznaczone na modernizację obiektów już eks- ploatowanych (kapitałochłonność w tych obiektach jest niska, a więc niska jest również wydajność). Przesunięcie na izokwancie produkcji na lewo od punktu A (rys. 28) do punktu B oznacza rezygnację z technik pro- jektowanych pierwotnie na rzecz’ technik mniej .kapitało- chłonnych, co daje oszczędności w środkach inwestycyjnych charakteryzują się mniejszą wydajnością na zatrudnionego, zapotrzebowanie na siłę roboczą wzrasta więc do wysokości OZ2. Wystąpi deficyt siły roboczej (rozporządzalne zasoby wynosiły OZI) 02 -OZI = LlZ. Izokwanta na rys. 29 ilustruje techniki produkcji w starych eksploatowanych obiektach aparatu wytwórczego (efekt o da- nej strukturze rezprezentuje jednostkę wytwarzanego docho- du narodowego D = 1). Ponieważ, jak wskazuje nachylenie izokwanty, warunki substytucji są dogodniejsze i niewielkie stosunkowo nakłady inwestycyjne na poprawę uzbroje- nia pracy zwiększają znacznie jej wydajność, co przy tych samych rozmiarach produkcji D pozwoli na- zwolnienie części zatrudnionej tam siły roboczej (LlZs) , taki manewr umożliwi wyrównanie deficytu siły roboczej (LlZs) w obiektach projek- towanych, jeśli rozmiary siły roboczej zwolnionej w wyniku modernizacji z- zaoszczędzonych środków inwestycyjnych (Llim) wyniosą: LlZs = LlZ. [przypisy: , hale przemysłowe, grzejniki dekoracyjne, Opakowania kartonowe ]

Comments Off