Posts Tagged ‘Hale magazynowe’

Dyrektywne metody kierowania gospodarka polegaja

Posted in Uncategorized  by admin
July 1st, 2018

Dyrektywne metody kierowania gospodarką polegają na Rola metod dyrektywnych tym, że szczebel centralny wyznacza przedsiębiorstwom szczegółowe zadania, w metodach parametrycznych natomiast wykorzystuje się kategorie towarowo-pieniężne (cena, procent itp.). W oparciu o te kategorie szczebel centralny konstruuje parametry dla przedsiębiorstw w ten sposób, aby ogranicżyć szczegółowe dyrektywy i za pomocą parametrów -pobudzić przedsiębiorstwa do działalności gospodarczej po- żądanej z ogólnospołecznego punktu widzenia. Wzrasta w ten sposób samodzielność [ednostek gospodarujących, co z jednej strony wyraża się w stwarzaniu przedsiębiorstwom warunków skłaniających je do racjonalnego gospodarowania (przez oprocentowanie środków trwałych i obrotowych, kre- dyty inwestycyjne itp.), a z drugiej – w dawaniu im pra- wa do samodzielnych decyzji w dziedzinie inwestycji, płac, zbytu wytwarzanych wyrobów. Ani przesłanki teoretycznę, na których opiera się socja- listyczny sposób produkcji, ani współczesne doświadczenie, nie – upoważniają do stwierdzenia, jakoby wybór systemu gospodarowania sprowadzał’ się do alternatywy: supercen- tralizacja lub superdecentralizacja. Alternatywą nie jest też tzw. układ “mieszany” czy “systemy pośrednie”. Opar- Ciem dla kształtowania’ rzeczywistych systemów gospodaro- wania jest zasada centralizmu demokratycznego. Polega ona na tym, że nadrzędną rangę nadaje się interesom ogólnospo- łecznym, których zapewnienie gwarantuje ośrodek centralnej dyspozycji, przy jednoczesnym respektowaniu samodzielnoś- ci i inicjatywy organizacji gospodarczych. W strukturae organizacji gospodarki głównym ogniwem jest przedsiębiorstwo. W dalszej części zajmiemy się waż- nieJszymi• problemami przedsiębiorstwa socjalistycznego w przemyśle. 2. Przedsiębiorśtwo podstawowym ogniwem gospodarki Zanim w historycznym procesie gospodarowania powstało przedsiębiorstwo, najpierw występowało gospodąrstwo, któ- rego różne formy istnieją również współcześnie. Gospodar- stwo to specyficzna historycznie forma organizacyjnego zes- polenia ludzi iraeczy, której celem jest zaspokojenie potrzeb jego uczestników. Zgodnie z tym określeniem możemy wy- .mienić: gospodarstwo rolne złączone z domowym; gospodar- stwo domowe, gospodarkę miejską w obrębie granic miasta, gospodarkę narodową. [przypisy: , aranżacja wnętrz, Hale magazynowe, projektowanie wnętrz Kraków ]

Comments Off