Posts Tagged ‘hala namiotowa’

Ceny poszczególnych towarów maja zapewnic

Posted in Uncategorized  by admin
July 8th, 2018

Ceny poszczególnych towarów mają zapewnić zwrot po- niesionych nakładów, a poza tym powinny zapewnić uzy- skanie środków na dalszy rozwój produkcji tych towarów. Wielkość zawartej w cenie nadwyżki ponad koszty oraz spo- sób jej realizacji nie jest sprawą dowolną. Sposób realiza- cji produktu dodatkowego za pomocą cen w systemie gos- podarczym, w którym rozwój przedsiębiorstw opiera się na zasadzie samofinansowania uzupełnionego kredytem, wy- maga bardziej równomiernego rozdziału produktu dodatko- wego niż w systemie silnej centralizacji decyzji ekonomicz- nych. Sposób realizacji produktu dodatkowego jest obojęt- ny jedynie wówczas, gdy prawie w całości wpływa on do budżetu, skąd przedsiębiorstwa czerpią środki na swój roz- wój. Tak było przy konsekwentnie stosowanej zasadzie dwupoziomówości cen w Polsce i realizacji całej nadwyżki za pośrednictwem cen d6br i usług konsumpcyjnych. Read the rest of this entry »

Comments Off