Posts Tagged ‘grzejniki dekoracyjne’

Prawo wartosci spelnia w produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Prawo wartości spełnia w produkcji towarowej’ funkcję regulatora proporcji produkcyjnych oraz wymiennych w kie- runku najbardziej ekonomicznego wykorzystania zasobów pracy ludzkiej oraz zmniejszenia nakładów pracy społecz- nie niezbędnej na jednostkę produkcji. Tym samym pełni ono funkcję bodźca postępu technicznego, a przy żywioło- wym rozwoju gospodarki również czynnika. powodującego rozwarstwienie producentów’. Producenci, którzy w porę zastosują właściwe rozwiązania techniczne, są w stanie. ob- niżyć swój indywidualny nakład pracy na jednostkę pro- duktu poniżej społecznie niezbędnego, osiągają zyski wyż- sze niż inni producenci. U podstaw prawa wartości leży zasada oszczędzania nakładów pracy ludzkiej. Sprawia to, że prawo to w pewnym zakresie działa również w so- cjalizmie . Pomiar nakładów pracy będżie się wówczas odbywał bezpośrednio’ w jednostkach czasu. Będzie to możliwe i opłacalne przy bardzo wy- sokim poziomie automatyzacji procesów produkcyjnych. Produkcja towarowa w socjalizmie Prawo wartości różnie spełnia swoje funkcje w zależności od istoty i formy stosunków ekonomicznych panujących w danym społeczeństwie. Determinuje ono sposób postepo- wania ludzi w procesie. realizacji założeń celu gospodarowa- nia, który określają stosunki ekonomiczne, wskazujące rów- nież optymalny sposób jego realizacji. Cel działania, środki jego realizacji oraz ramy dopuszczalnych rozwiązań wynika- ją zawsze z podstawowego prawa ekonomicznego danej for- macji. Natomiast na optymalne warunki osiągania celu wskazują: prawo wartości, prawa reprodukcji społecznej oraz prawa techniczno-bilansowe, Funkcję regulatora proporcji produkcyjnych najskutecz- niej pełniło prawo wartości w kapitalizmie wolnokonkuren- cyjnym. Istniała wówczas swoboda przepływu kapitału z jednej dziedziny produkcji do drugiej, nie było monopolu ani po stronie produkcji, ani po stronie konsumpcji. Inge- rencja państwa w “sprawy kształtowania proporcji gospo- darczych była wówczas sporadyczna. Na ogół nie występo- wała też sprzeczność między wymaganiami prawa wartości (wymiana towarów zgodnie z ich wartością) a zasadą maksy- malizacji zysków. W kapitalizmie współczesnym .zakres. re- gulującej roli prawa wartości został poważnie ograniczony przez istnienie i działanie monopoli oraz państwa. [patrz też: , grzejniki dekoracyjne, projektowanie ogrodów, hale przemysłowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘grzejniki dekoracyjne’

Prawo wartosci spelnia w produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Ceny artykułów konsumpcyjnych są wzajemnie zależne. Wynika to z tego, że wszystkie dobra konsumpcyjne są kon- kurencyjne w stosunku do siebie ze względu na ograniczony. poziom siły nabywczej konsumentów, ale jednocześnie są względem siebie substytucyjne (jeden gatunek herbaty jest prawie doskonałym substytutem innego gatunku, bara- nina jest substytutem wołowiny, koniak gruziński jest sub- stytutem koniaku francuskiego itd.). Jeżeli konsument wy- da więcej na jeden towar, będzie mógł kupić mniej innego. Rola cen w gospodarce narodowej Wykorzystując znajomość cenowej elastyczności popytu na poszczególne dobra i usługi można świadomie kształtować strukturę popytu, jednak tylko w pewnych granicach, istnie- ją bowiem dobra o małej elastyczności względem ceny lub w ogóle nie reagujące na jej zmiany (np. chleb). Informacja za pomocą cen jest szybka, skuteczna, pow- szechnie zrozumiała i tania. Pamiętać jednak trzeba, że cena jest zjawiskiem krótkookresowym, tzn. może informować o tym, co i jak produkować w ramach aktualnie posiada- nych zdolności produkcyjnych. Planowanie proporcji spo- łeczno-ekonomicznych w okresach perspektywicznych wy- maga użycia innych środków informacji – nakazów. Ta- niość, szybkość i powszechność informowania za pomocą cen wynika stąd, że do każdego zainteresowanego danym dobrem ekonomicznym cena dociera drogą naturalną, tj. podczas transakcji kupna-sprzedaży. Informacja cenowa jest na ogół skutecznym instrumen-, tern realizacji zadań planowych. Można ją wykorzystać za pośrednictwem mechanizmu rynkowego zgodnie z preferen- cjami indywidualnych konsumentów lub wbrew nim. Trze- ba jednak pamiętać, że działania sprzeczne z preferencjami indywidualnych konsumentów w dłuższym okresie są spo- łecznie nieopłacalne, prowadzą bowiem do zaniku zaintere- sowania wzrostem wydajności pracy, a tym samym rozwojem społecznym w ogóle. [hasła pokrewne: , nagrzewnice powietrza, grzejniki dekoracyjne, beton dekoracyjny ]

Comments Off

« Previous Entries