Posts Tagged ‘grzejniki dekoracyjne’

Prawo wartosci spelnia w produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Prawo wartości spełnia w produkcji towarowej’ funkcję regulatora proporcji produkcyjnych oraz wymiennych w kie- runku najbardziej ekonomicznego wykorzystania zasobów pracy ludzkiej oraz zmniejszenia nakładów pracy społecz- nie niezbędnej na jednostkę produkcji. Tym samym pełni ono funkcję bodźca postępu technicznego, a przy żywioło- wym rozwoju gospodarki również czynnika. powodującego rozwarstwienie producentów’. Producenci, którzy w porę zastosują właściwe rozwiązania techniczne, są w stanie. ob- niżyć swój indywidualny nakład pracy na jednostkę pro- duktu poniżej społecznie niezbędnego, osiągają zyski wyż- sze niż inni producenci. U podstaw prawa wartości leży zasada oszczędzania nakładów pracy ludzkiej. Sprawia to, że prawo to w pewnym zakresie działa również w so- cjalizmie . Pomiar nakładów pracy będżie się wówczas odbywał bezpośrednio’ w jednostkach czasu. Będzie to możliwe i opłacalne przy bardzo wy- sokim poziomie automatyzacji procesów produkcyjnych. Produkcja towarowa w socjalizmie Prawo wartości różnie spełnia swoje funkcje w zależności od istoty i formy stosunków ekonomicznych panujących w danym społeczeństwie. Determinuje ono sposób postepo- wania ludzi w procesie. realizacji założeń celu gospodarowa- nia, który określają stosunki ekonomiczne, wskazujące rów- nież optymalny sposób jego realizacji. Cel działania, środki jego realizacji oraz ramy dopuszczalnych rozwiązań wynika- ją zawsze z podstawowego prawa ekonomicznego danej for- macji. Natomiast na optymalne warunki osiągania celu wskazują: prawo wartości, prawa reprodukcji społecznej oraz prawa techniczno-bilansowe, Funkcję regulatora proporcji produkcyjnych najskutecz- niej pełniło prawo wartości w kapitalizmie wolnokonkuren- cyjnym. Istniała wówczas swoboda przepływu kapitału z jednej dziedziny produkcji do drugiej, nie było monopolu ani po stronie produkcji, ani po stronie konsumpcji. Inge- rencja państwa w “sprawy kształtowania proporcji gospo- darczych była wówczas sporadyczna. Na ogół nie występo- wała też sprzeczność między wymaganiami prawa wartości (wymiana towarów zgodnie z ich wartością) a zasadą maksy- malizacji zysków. W kapitalizmie współczesnym .zakres. re- gulującej roli prawa wartości został poważnie ograniczony przez istnienie i działanie monopoli oraz państwa. [patrz też: , grzejniki dekoracyjne, projektowanie ogrodów, hale przemysłowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘grzejniki dekoracyjne’

Prawo wartosci spelnia w produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Ceny artykułów konsumpcyjnych są wzajemnie zależne. Wynika to z tego, że wszystkie dobra konsumpcyjne są kon- kurencyjne w stosunku do siebie ze względu na ograniczony. poziom siły nabywczej konsumentów, ale jednocześnie są względem siebie substytucyjne (jeden gatunek herbaty jest prawie doskonałym substytutem innego gatunku, bara- nina jest substytutem wołowiny, koniak gruziński jest sub- stytutem koniaku francuskiego itd.). Jeżeli konsument wy- da więcej na jeden towar, będzie mógł kupić mniej innego. Rola cen w gospodarce narodowej Wykorzystując znajomość cenowej elastyczności popytu na poszczególne dobra i usługi można świadomie kształtować strukturę popytu, jednak tylko w pewnych granicach, istnie- ją bowiem dobra o małej elastyczności względem ceny lub w ogóle nie reagujące na jej zmiany (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘grzejniki dekoracyjne’

Prawo wartosci spelnia w produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Możliwe jest również przesunięcie w lewo. Wiadomo, że w każdej gospodarce istnieją obiekty produkcyjne o różnym stopniu uzbrojenia pracy, Jeśli projektowane jednostki pro- dukcyjne _ odbiegają co do stopnia wyposażenia technicznego od tych, które są -już w eksploatacji, może wystąpić taka sy- tuacja, że nakłady inwestycyjne Al poniesione na zmniejsze- nie kosztów (AZ) w nowych obiektach szybciej się ‘zwrócą, jeśli zostaną przeznaczone na modernizację obiektów już eks- ploatowanych (kapitałochłonność w tych obiektach jest niska, a więc niska jest również wydajność). Przesunięcie na izokwancie produkcji na lewo od punktu A (rys. 28) do punktu B oznacza rezygnację z technik pro- jektowanych pierwotnie na rzecz’ technik mniej .kapitało- chłonnych, co daje oszczędności w środkach inwestycyjnych charakteryzują się mniejszą wydajnością na zatrudnionego, zapotrzebowanie na siłę roboczą wzrasta więc do wysokości OZ2. Wystąpi deficyt siły roboczej (rozporządzalne zasoby wynosiły OZI) 02 -OZI = LlZ. Izokwanta na rys. 29 ilustruje techniki produkcji w starych eksploatowanych obiektach aparatu wytwórczego (efekt o da- nej strukturze rezprezentuje jednostkę wytwarzanego docho- du narodowego D = 1). Ponieważ, jak wskazuje nachylenie izokwanty, warunki substytucji są dogodniejsze i niewielkie stosunkowo nakłady inwestycyjne na poprawę uzbroje- nia pracy zwiększają znacznie jej wydajność, co przy tych samych rozmiarach produkcji D pozwoli na- zwolnienie części zatrudnionej tam siły roboczej (LlZs) , taki manewr umożliwi wyrównanie deficytu siły roboczej (LlZs) w obiektach projek- towanych, jeśli rozmiary siły roboczej zwolnionej w wyniku modernizacji z- zaoszczędzonych środków inwestycyjnych (Llim) wyniosą: LlZs = LlZ. [przypisy: , hale przemysłowe, grzejniki dekoracyjne, Opakowania kartonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘grzejniki dekoracyjne’

Prawo wartosci spelnia w produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Stosuje się również takie metody oceny pracy, w których mie- rzy się zmęczenie, jakie ona wywołuje. Wszystkie tego rozdaj u metody mogą spełniać najwyżej rolę po- mocniczą przy całościowej ocenie wkładu pracy. W drugiej grupie metod stosuje się różnego rodzaju podejścia do oceny przede wszystkim samej pracy z uwzględnieniem wymagań stawianych pracownikowi. Problem sprowadza się do wyboru i okreś- lenia cech pracy pozwalających określić łączny wkład pracy. Ocenia ‘się np. jednocześnie warunki pracy i cechy pracownika: l – a) wy- kształcenie zawodowe, b) dokładność pracy, c) wysiłek fizyczny, d) otoczenie, e) odpowiedzialność. 2 – a) sprawność i kwalifikację, b) za- kres odpowiedzialności, c) wysiłek, d) warunki pracy. W naszej polityce płacowej zaleca się wartościowanie pracy m.in. w oparciu o następujące cechy: – złożoność pracy wymagająca od wykonawcy osiągnięcia okreś- lonego poziomu kwalifikacji; – uciążliwość pracy określona przez wysiłek i obciążenie mięśni; – odpowiedzialność w pracy związana z koniecznością szczególnej koncentracji uwagi i odpowiedniej staranności w wykonywaniu pracy, pozwalającej na uniknięcie powstania strat materialnych, nieszczęśli- wych wypadków itp. Kolejnym celem organizacji płac jelit powiązanie oceny pracy i wy- sokością płacy. Celowi temu służą dwa systemy: taryfowy i punktowy. W skład systemu taryfowego wchodzą: taryfikator płac, siatka ta- ryf, wyjściowa stawka płac. W systemie tym kwalifikator prac stanowi narzędzie oceny prac w oparciu o z góry ustalone kryteria wyni- kające z, przyjętej koncepcji mierzenia pracy. Kwalifikator zawiera opis wszystkich prac występujących w danej branży. Opis ten wyjaś- nia, dla poszczególnych przypadków prac, co pracownik powinien wie- dzieć, co powinien umieć zrobić oraz za co i w jakim zakresie odpo- wiada. Poza tym kwalifikator zawiera określenie zawodu lub specjal- ności i grupę zaszeregowania. Poszczególne grupy zaszeregowania, są powiązane z odpowiednią stawką płac. Kwalifikatory stanowią pod- stawę kształtowania struktury płac. [hasła pokrewne: , grzejniki dekoracyjne, Automatyka przemysłowa, pompy ciepła ]

Comments Off