Posts Tagged ‘Gotowe projekty domów’

Byloby to sprzeczne z zasada

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Byłoby to sprzeczne z zasadą ekonomicznej efektywności produkcji oraz niezgod- ne z dążeniem do zaspokojenia istniejących potrzeb społecz- nych. Konieczna jest więc taka alokacja istniejących zaso- bów, aby najpełniej zaspokoić popyt efektywny, a równo- cześnie zapewnić możliwość kształtowania proporcji przy- szłych zgodniez określoną wizją rozwoju społeczeństwa so- cjalistycznego. Jeżeli jednak bieżące proporcje produkcyjne ustalamy zgodnie z wymaganiami prawa wartości, ma to wpływ na kształtowanie proporcji przyszłych . Mamy np. pewną sumę na inwestycje ‘krótkookresowe i perspek- tywiczne, łącznie 1000 mld jednostek. Prawo wartości nie jest i nie może być w socjalizmie głównym regulatorem proporcji produkcji bieżącej ani tym bardziej przyszłej. Może jednak i powinno być w sposób świadomy wykorzystywane w procesie planowania. Obie- ktywność tego prawa ujawnia się w sposób ewidentny w procesie gospodarczym; za pośrednictwem wielu ujem- nych zjawisk sygnalizuje ono istnienie dysproporcji w po- dziale pracy społecznej. Jeżeli podaż jakiegoś artykułu jest za mała w stosunku do popytu, a cena nie odzwierciedla je- go rzadkości, wówczas obok cen państwowych pojawia’ się cena spekulacyjna, natomiast przy nadmiarze innego pro- duktu i danej niskiej cenie wystąpi marnotrawstwo pracy społecznej z powodu nadmiernego zużycia danego dobra. Proporcje perspektywiczne muszą być kształtowane zgod- nie z wymaganiami podstawowego prawa ekonomicznego socjalizmu. Oznacza to, że należy wybrać działy decydują- ce o dynamice wzrostu całej gospodarki i stworzyć im wa- runki szybkiego rozwoju. Planowanie zatem musi prowadzić do świadomego odstępstwa od wymagań prawa wartości. Jak w kapitalizmie pogoń za maksymalnym zyskiem w interesie kapitalisty powoduje żywiołowe naruszanie zasad prawa wartości, tak w gospodarce socjalistycznej realizacja wyma- gań podstawowego prawa socjalizmu musi prowadzić do §wiadomego naruszania prawa wartości. [hasła pokrewne: , agencja interaktywna, Obwody drukowane, Gotowe projekty domów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Gotowe projekty domów’

Byloby to sprzeczne z zasada

Posted in Uncategorized  by admin
July 11th, 2018

Jeśli nakłady inwestycyjne (lin) zaoszczędzone w wyniku wyboru mniej kapitałochłonnych technik produkcji nie po- większą funduszu konsumpcji, wówczas mogą być przezna- czone na powiększenie rozmiarów dochodu narodowego ponad pierwotnie ustalony poziom bez naruszania założonego pozio- mu konsumpcji i nieprzekraczalnego funduszu inwestycji. Oszczędności netto (LIin) skierowane na cele rozwojowe nie mogą być w całości przeznaczone na inwestycje nadprogra- mowe, poniewaź przy pełnym za:trudnieniu wystąpiłby brak siły roboczej niezbędnej do realizacji tych dodatkowych nad- programowych inwestycji: Dlatego część oszczędności Llin trzeba przeznaczyć na dalszą modernizację w obiektach sta- rych, o niższej kapitałochłonności, aby zwolnić siłę roboczą potrzebną do eksploatacji inwestycji nadprogramowych zrea- lizowanych z funduszu Lliń. Ostatecznie Llin podzieli się na Llinp (inwestycje nadprogramowe) i Llin. (inwestycje moder- nizacyjne starych zakładów w celu uzyakarria siły roboczej). Część oszczędności netto, Llin, kierujemy na modernizację (punkt M” na rys. Read the rest of this entry »

Comments Off