Posts Tagged ‘Gotowe projekty domów’

Byloby to sprzeczne z zasada

Posted in Uncategorized  by admin
February 13th, 2018

Byłoby to sprzeczne z zasadą ekonomicznej efektywności produkcji oraz niezgod- ne z dążeniem do zaspokojenia istniejących potrzeb społecz- nych. Konieczna jest więc taka alokacja istniejących zaso- bów, aby najpełniej zaspokoić popyt efektywny, a równo- cześnie zapewnić możliwość kształtowania proporcji przy- szłych zgodniez określoną wizją rozwoju społeczeństwa so- cjalistycznego. Jeżeli jednak bieżące proporcje produkcyjne ustalamy zgodnie z wymaganiami prawa wartości, ma to wpływ na kształtowanie proporcji przyszłych . Mamy np. pewną sumę na inwestycje ‘krótkookresowe i perspek- tywiczne, łącznie 1000 mld jednostek. Prawo wartości nie jest i nie może być w socjalizmie głównym regulatorem proporcji produkcji bieżącej ani tym bardziej przyszłej. Może jednak i powinno być w sposób świadomy wykorzystywane w procesie planowania. Obie- ktywność tego prawa ujawnia się w sposób ewidentny w procesie gospodarczym; za pośrednictwem wielu ujem- nych zjawisk sygnalizuje ono istnienie dysproporcji w po- dziale pracy społecznej. Jeżeli podaż jakiegoś artykułu jest za mała w stosunku do popytu, a cena nie odzwierciedla je- go rzadkości, wówczas obok cen państwowych pojawia’ się cena spekulacyjna, natomiast przy nadmiarze innego pro- duktu i danej niskiej cenie wystąpi marnotrawstwo pracy społecznej z powodu nadmiernego zużycia danego dobra. Proporcje perspektywiczne muszą być kształtowane zgod- nie z wymaganiami podstawowego prawa ekonomicznego socjalizmu. Oznacza to, że należy wybrać działy decydują- ce o dynamice wzrostu całej gospodarki i stworzyć im wa- runki szybkiego rozwoju. Planowanie zatem musi prowadzić do świadomego odstępstwa od wymagań prawa wartości. Jak w kapitalizmie pogoń za maksymalnym zyskiem w interesie kapitalisty powoduje żywiołowe naruszanie zasad prawa wartości, tak w gospodarce socjalistycznej realizacja wyma- gań podstawowego prawa socjalizmu musi prowadzić do §wiadomego naruszania prawa wartości. [hasła pokrewne: , agencja interaktywna, Obwody drukowane, Gotowe projekty domów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Gotowe projekty domów’

Byloby to sprzeczne z zasada

Posted in Uncategorized  by admin
February 13th, 2018

Jeśli nakłady inwestycyjne (lin) zaoszczędzone w wyniku wyboru mniej kapitałochłonnych technik produkcji nie po- większą funduszu konsumpcji, wówczas mogą być przezna- czone na powiększenie rozmiarów dochodu narodowego ponad pierwotnie ustalony poziom bez naruszania założonego pozio- mu konsumpcji i nieprzekraczalnego funduszu inwestycji. Oszczędności netto (LIin) skierowane na cele rozwojowe nie mogą być w całości przeznaczone na inwestycje nadprogra- mowe, poniewaź przy pełnym za:trudnieniu wystąpiłby brak siły roboczej niezbędnej do realizacji tych dodatkowych nad- programowych inwestycji: Dlatego część oszczędności Llin trzeba przeznaczyć na dalszą modernizację w obiektach sta- rych, o niższej kapitałochłonności, aby zwolnić siłę roboczą potrzebną do eksploatacji inwestycji nadprogramowych zrea- lizowanych z funduszu Lliń. Ostatecznie Llin podzieli się na Llinp (inwestycje nadprogramowe) i Llin. (inwestycje moder- nizacyjne starych zakładów w celu uzyakarria siły roboczej). Część oszczędności netto, Llin, kierujemy na modernizację (punkt M” na rys. 29) uzyskując wyższą kapitałochłonność w starych obiektach i zwalniając siłę roboczą o rozmiarach LlZnp. Drugą część oszczędności, Llin, kierujemy na nowe nad- programowe inwestycje (na rys. 28 punkt C), w których za- trudniona tam siła robocza LlZnp wytworzy dodatkowy do- chód w wysokości d 3. W ostatecznym rezultacie kolejne weryfikacje projektowa- nych metod wytwarzania zapewniły maksymalizację celu (LlD+d), tj. przejście na izokwantę produkcji odpowiadają- cą wyższemu poziomowi dochodu narodowego. Proces weryfikacji metod wytwarzania można kontynuo- wać, aż do wyczerpania się możliwości zwiększania dochodu a Oszczędności można też skierować na dozbrojenie istniejących procesów technicznych, co spowoduje wzrost wydajności i przy tym samym stanie zatrudnienia nastąpi wzrost dochodu d. Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji przy danych środkach. Możliwości te pochodzą z różnic w stopach substytucji technikach stosowanych i projektowa- nych i wyczerpują się po wyrównaniu stóp substytucji. Ok- re~y zwrotu określone przez stopy substytucji rosną na sku-, , tek wyczerpania się “łatwych” warunków substytucji w eks- ploatowanych obiektach. [więcej w: , aranżacja wnętrz, kamery monitoring, Gotowe projekty domów ]

Comments Off