Posts Tagged ‘giełda tworzyw sztucznych’

Koniecznosc wolnej konkurencji wynikala z

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Konieczność wolnej konkurencji wynikała z następujących czynników: a) zlikwidowane zostały przywileje i ograniczenia feudalne, co pozwoliło na swobodny dopływ kapitału do każ- dej dziedziny działalności gospodarczej; b) poza nielicznymi wyjątkami własność kapitału była ‘indywidualna, a właściciel kapitału sprawował funkcję kierownika niewielkiego przed- siębiorstwa; w efekcie w poszczególnych dziedzinach działal- ności gospodarczej powstała ogromna liczba przedsiębiorstw, a żadne z nich nie miało istotnego wpływu na podaż danych towarów: c) liczne male przedsiębiorstwa nie mogły zatem mieć istotnego wpływu na podaż, nie mogły też narzucać cen na wytwarzane przez siebie towary; ceny kształtowały się żywiołowo i w rezultacie ceny określonego towaru w danym rejonie były jednolite. Wszystkie przedsiębiorstwa konku- rowały między sobą o osiągnięcie możliwie wysokiego zysku i o zdobycie możliwie dobrej pozycji na rynku. W pewnym etapie rozwoju kapitalistycznego sposobu pro- dukcji wolna konkurencja odgrywała pozytywną rolę; przy- spieszała rozwój sił wytwórczych, pobudzała przedsiębior- czość, prowadziła do obniżki kosztów produkcji, przyspiesze- nia akumulacji i postępu technicznego oraz koncentracji i cen- tralizacji produkcji. . 4. Kapitalizm monopolistyczny O przejściu kapitalizmu do stadium monopolistycznego zade- cydował przede wszystkim rozwój Sił wytwórczych, główrnie i produkcji W przemyśle ciężkim, oraz wolna konkurencja eliminująca firmy słabsze, a wyróżniająca firmy zasobne w kapitał. Pro- wadziło to do przyspieszenia koncentracji i centralizacji ka- pitału i produkcji 10, a jednocześnie było ich warunkiem. W wyniku szybkiego rozwoju sił wytwórczych oraz koncen- tracji i centralizacji produkcji, kapitał coraz szybciej rozprze- strzeniał się na kuli ziemskiej; zmieniały się również prawne i własnościowe formy przedsiębiorstw kapitalistycznych. Za- miast małych przedsiębiorstw należących do pojedynczych kapitalistów zaczęły powstawać spółki akcyjne będące włas- nością anonimowych akcjonariuszy. Współwłaścicielami przedsiębiorstwa akcyjnego stają się wszyscy ci, którzy mają jego akcje. Wielkość kapitału zakła- dowego i rozmiary produkcji uniezależniają się od wielkości indywidualnego kapitału. [patrz też: , giełda tworzyw sztucznych, cyklinowanie bezpyłowe, blacha trapezowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘giełda tworzyw sztucznych’

Koniecznosc wolnej konkurencji wynikala z

Posted in Uncategorized  by admin
July 14th, 2018

Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji Wybór innej techniki produkcji i zdecydowanie się w no- wych obiektach na niższą kapitałochłonność (przesunięcie z punktu A do punktu B na izokwancie z rys. 28) może wy- tworzyć dwojaką sytuację: LII = Llim, LII > zlirn , co znaczy, że zwolniony fundusz inwestycyjny w Wysokości LII może być równy (lub większy) nakładowi na modernizację Lfim niezbędnemu do zwolnienia siły roboczej odpowiadającej rozmiarom wytworzonego deficytu siły roboczej LlZ (na sku- tek przejścia w nowych obiektach do rozwiązań mniej kapi- tałochłonnych, a więc bardziej pracochłonnych). Jeśli nazwiemy oszczędność (LII) funduszu 011 przeznaczo- nego na realizację celu o rozmiarach ,1 D oszczędnością brut- to, to różnicę Llin = LII – Lfim można określić jako oszczęd- ność netto, tj. fundusz nie obciążony nakładami na finanso- wanie likwidacji deficytu siły roboczej. Jeśli w wyniku reali- zacji technik o niższej kapitałochłonności LII = Lfim, to nie maksymalizujemy celu, gdyż przy danych środkach (011 i OZI) uzyskujemy ten sam efekt LlD, pozostając na tej samej izokwancie. Read the rest of this entry »

Comments Off