Posts Tagged ‘Fototapety do kuchni’

r – stopa dyskontowaprzyjmowana: 1)

Posted in Uncategorized  by admin
July 2nd, 2018

r – stopa dyskontowaprzyjmowana: 1) w przypadku za- mierzeń rozwojowych finansowanych kredytem bankowym w wysokości stopy oprocentowania kredytu właściwej dla da- nego rodzaju zamierzenia, 2) w przypadku: a) oceny pozosta- łych zamierzeń rozwojowych, b) rachunku uzupełniającego przeprowadzonego w.odniesieniu do zamierzeń rozwojowych fmansowanych kredytem bankowym o oprocentowaniu in- nym niż 8%; s – średnia stawka amortyzacji obliczona na podstawie przewidywanej struktury środków trwałych; J – wartość nakładów inwestycyjnych oraz nakładów związanych z wdrażaniem postępu technicznego. Wartość J oblicza się z następującego wzoru: J = IzB, gdzie: I – nakład nominalny obejmujący: 1) nakłady na in- westycję podstawową, 2) nakłady na inwestycje towarzyszą- ce w rozmiarach uzasadnionych potrzebami inwestycji pod- stawowej or-az ochrony środowiska w zakresie, w jakim te nakłady są uwzględniane w zbiorczym zestawieniu kosztów (zzk); 3) nakłady na zakup licencji lub kmour-houi, prace ba- dawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, w tym uruchomienie no- wych wyrobów, szkolenie załogi itp.; ż – współczynnik za- mrożenia; B – nakłady na tworzenie zapasu środków obroto- wych . Formuła rozwinięta ma następującą postać: E = t=O 1=0 Minimalne wymaganie efektywności jest spełnione, gdy: E=1. Wyboru wariantu realizacyjnego badanego zamierzenia rozwojowego dokonuje się według zasady maksymalizacji wskaźnika E. A oto znaczenie symboli: m – okres obliczeniowy w latach; .t = O, 1, 2, … Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Fototapety do kuchni’

r – stopa dyskontowaprzyjmowana: 1)

Posted in Uncategorized  by admin
July 2nd, 2018

W pewnych przypadkach jako mierniki oceny wyników produkcyjnych przedsiębiorstwa można stosować jednostki naturalne. Jest to wówczas, gdy produkcja jest w zasadzie jednorodna, a asortyment nie ulega istotnym zmianom. W praktyce przedsiębiorstwo wytwarza różne rodzaje i ga- . tunki produktu i wówczas do oceny jego działalności nie moż- na stosować mierników naturalnych. Różnorodną rodzajowo produkcję można sprowadzić do wspólnego mianownika w mierniku wartości produkcji glo- balnej jako sumę wartości pracy żywej i uprzedmiotowio- nej. Read the rest of this entry »

Comments Off