Posts Tagged ‘Fototapety do kuchni’

r – stopa dyskontowaprzyjmowana: 1)

Posted in Uncategorized  by admin
February 4th, 2018

r – stopa dyskontowaprzyjmowana: 1) w przypadku za- mierzeń rozwojowych finansowanych kredytem bankowym w wysokości stopy oprocentowania kredytu właściwej dla da- nego rodzaju zamierzenia, 2) w przypadku: a) oceny pozosta- łych zamierzeń rozwojowych, b) rachunku uzupełniającego przeprowadzonego w.odniesieniu do zamierzeń rozwojowych fmansowanych kredytem bankowym o oprocentowaniu in- nym niż 8%; s – średnia stawka amortyzacji obliczona na podstawie przewidywanej struktury środków trwałych; J – wartość nakładów inwestycyjnych oraz nakładów związanych z wdrażaniem postępu technicznego. Wartość J oblicza się z następującego wzoru: J = IzB, gdzie: I – nakład nominalny obejmujący: 1) nakłady na in- westycję podstawową, 2) nakłady na inwestycje towarzyszą- ce w rozmiarach uzasadnionych potrzebami inwestycji pod- stawowej or-az ochrony środowiska w zakresie, w jakim te nakłady są uwzględniane w zbiorczym zestawieniu kosztów (zzk); 3) nakłady na zakup licencji lub kmour-houi, prace ba- dawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, w tym uruchomienie no- wych wyrobów, szkolenie załogi itp.; ż – współczynnik za- mrożenia; B – nakłady na tworzenie zapasu środków obroto- wych . Formuła rozwinięta ma następującą postać: E = t=O 1=0 Minimalne wymaganie efektywności jest spełnione, gdy: E=1. Wyboru wariantu realizacyjnego badanego zamierzenia rozwojowego dokonuje się według zasady maksymalizacji wskaźnika E. A oto znaczenie symboli: m – okres obliczeniowy w latach; .t = O, 1, 2, … , m – kolejny rok okresu obliczeniowego; at – współczynnik dyskontujący, obliczany według wzoru: p – wartość produkcji; Kt – koszt bieżący; , N, – wartość nakładów kapitałowych łącznie z nakładami na ochronę środowiska, będąca sumą nominalnych nakładów inwestycyjnych i nakładów na tworzenie zapasu środków ob- rotowych (Nt = I, + Bt). [patrz też: , Obwody drukowane, Fototapety do kuchni, Hydraulika siłowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Fototapety do kuchni’

r – stopa dyskontowaprzyjmowana: 1)

Posted in Uncategorized  by admin
February 4th, 2018

W pewnych przypadkach jako mierniki oceny wyników produkcyjnych przedsiębiorstwa można stosować jednostki naturalne. Jest to wówczas, gdy produkcja jest w zasadzie jednorodna, a asortyment nie ulega istotnym zmianom. W praktyce przedsiębiorstwo wytwarza różne rodzaje i ga- . tunki produktu i wówczas do oceny jego działalności nie moż- na stosować mierników naturalnych. Różnorodną rodzajowo produkcję można sprowadzić do wspólnego mianownika w mierniku wartości produkcji glo- balnej jako sumę wartości pracy żywej i uprzedmiotowio- nej. Produkcję globalną można stosunkowo łatwo obliczyć na szczeblu przedsiębiorstwa, a również branży, gałęzi i go- spodarki narodowej. Jednakże produkcja globalna w roli miernika oceny przedsiębiorstwa ma szereg wad: odpowied- I nią jej wysokość łatwiej jest uzyskać stosując w produkcji drogie surowce i materiały; przedsiębiorstwo jest zaintere- sowane w zwiększaniu produkcji asortymentów pracochłon- nych kosztem asortymentów pracooszczędnych. Miernik ten skłania do rozbudowy kooperacji, co z jednej strony jest wskazane, gdyż pozwala na specjalizację i pełniejsze wYko- rzystanie maszyn i urządzeń, ale z drugiej – może być wy- korzystywane do łatwiejszego wykonania produkcji global- nej przez nie zawsze uzasadnione zwiększanie wartości prze- niesionej. Miernik produkcji towarowej ma tę zaletę, że obejmuje wartość produkcji sprzedanej, a więc nie tylko wyraża war- tościowo wielkość produkcji, ale potwierdza jej zgodność ze społecznym zapotrzebowaniem. Oczywiście chodzi tu nie o produkcję towarową planowaną, ale o zrealizowaną. Oba te mierniki – produkcja globalna i towarowa – są miernikami wartościowymi typu brutto. tzn. obejmują war- tość nowo wytworzoną i przeniesioną. Inną grupą mierników są mierniki wartościowe netto, które wyłączają wartość zuży- tych środków produkcji. Należą do nich: normatywna pra- cochłonność i normatywny Koszt przerobu. Normatywną pra- cochłonność oblicza się ustalając niezbędny nakład pracy w jednostkach czasu. Miernik ten można stosować tylko w ramach jednego przed~iębiorstwa, gdyż zróżnicowanie przedsiębiorstw pod względem techniczno-organizacyjnym pozbawia go cechy porównywalności. [hasła pokrewne: , klimatyzacja precyzyjna, Fototapety do kuchni, projektowanie wnętrz Kraków ]

Comments Off