Posts Tagged ‘fotki z budki’

Wybór techniki produkcji nalezy do

Posted in Uncategorized  by admin
July 7th, 2018

Wybór techniki produkcji należy do tych elementów wy- boru w procesie gospodarowania, które określają efektywność realizacji celów przy ograniczonych środkach i rosnących możliwościach techriicznych. Techniką produkcji nazywać będziemy metody realizacji danego celu wraz z określonymi rodzajami czynności i środków pracy. Technikę można więc . określić jako całokształt środków zastosowanych w danej pro- dukcji, a szerzej – w-danym działaniu gospodarczym. Potocz- nie wyróżnia się też techniki wytwarzania z punktu widzenia stopnia mechanizacji automatyzacji, a także stopnia praco- chłonności; kapitałochłonności i materiałochłonności. Analizując róźnorodnę procesy techniczne’można sobie wy- robić przekonanie, że dany cel gospodarczy, dany efekt pro- dukcji, można osiągnąć stosując różne metody, tj. różne tech- niki. Ma to ważne znaczenie przy projektowaniu no- wych jednostek produkcyjnych, rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Rozdysponowanie funduszu inwestycyj- nego przeznaczonego na rozszerzenie aparatu wytwórczego gospodarki narodowej wymaga wnikliwej analizy żamierzeń technicznych, tak aby w ostatecznym rezultacie _jego zastoso- wania otrzymać maksymalny efekt. 3. Relacje ilościowe w procesie produkcji Bez względu na rodzaj procesu produkcyjnego oraz stopień złożoności i liczbę zastosowanych narzędzi, środków pracy i urządzeń towarzyszących, a także strukturę zawodową za- trudnionych w poszczególnych procesach, w każdym można wyodrębnić dwie podstawowe grupy czynników: osobowe i rzeczowe. Są one względem siebie komplementarne, co zna- czy, że nie można produkować stosując jedynie czynniki oso- bowe (różne rodzaje pracy) bez rzeczowych i rzeczowe beż osobowych. Między tymi czynnikami istnieje również określo- na substytucyjność; są one zastępowalne i w procesie pro- dukcji mogą być stosowane w różnych proporcjach. Pamięta- jąc o bogatej’różnorodności czynników osobowych i rzeczo- wych przedstawimy zależność między nimi jako: gdzie: Z – różne ‘prace konkretne; C – zastosowane’ środki produkcji; P – efekt zastosowania czynników typu Z i C w danym procesie. [więcej w: , mobilne piaskowanie, fotki z budki, Opakowania kartonowe ]

Comments Off