Posts Tagged ‘fotele gabinetowe’

Gdyby dzialaly wylacznie przyczyny glówne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdyby działały wyłącznie przyczyny główne bez ubocz- nych, to wystarczyłoby wziąć jeden przypadek i na podstawie jego stanu i cech wnioskować o pozostałych, jak w przypadku analizy chemicznej wody, kiedy możemy wyciągać wnioski’ co do jej składu na podstawie analizy jednej jej kropli. Tam gdzie prawidłowość przebija się przez skutki działań ubocznych, trzeba analizować dostatecznie dużą ilość przy- padków, aby ustalić pewne prawidłowości. Przeciętny członek danej zbiorowości społecznej nie ma możliwości bezpośrednie- go obserwowania całej masy zdarzeń i przypadków. Wyciąga wnioski tylko z obserwacji dostępnej mu ich ilości. Jeśli uogólnia takie wnioski, to popełnia błąd, można bowiem z po- wodzeniem, wybierając ‘z tego samego zbioru inny zestaw faktów, dojść do zupełnie innych wniosków. Niestety, metoda mikroskopowego podejścia do zajwisk masowych jest dość powszechna w konstruowaniu sądów na co dzień, na własny użytek; takie postępowanie wywołuje wiele zamieszania w informacji -o życiu społeczno-ekonomicznym danego kraju. W dużym zbiorowisku zjawisk przeciwstawne zdarzenia ubo- czne, przypadkowe, kompensują się, a’uwydatniają się zda- rzenia istotne, stale powtarzające się, według których można sądzić o prawdopodobieństwie wystąpienia skutku. Badając odpowlednie prawidłowości nauka dochodzi do wy- krycia pewnych praw wyrażających istotne związki przyczy- nowo-skutkowe, określające daną prawidłowość. Jeśli prawa są wyrazem prawidłowości typu deterministycznego, polega- jącej na’ stałym bezwyjątkowym związku pewnych zjawisk (np. prawo Ohma, prawo ciążenia), to mamy wtedy do czy- nienia z prawami ogólnymi. Jeśli natomiast prawa wyrażają prawidłowości typu stochastycznego, polegające na tym, że pewne zjawiska towarzyszą sobie z określoną-częstotliwością, nazywamy statystycznymi. Proces gospodarowania jest zespołem działań zależnych, związków między zdarzeniami wynikającymi z ludzkich deL cyzji, których charakter – choć są decyzjami świadomymi i celowymi – określają warunki .zewnętrzne, niezależne od Woli i w znacznej mierze znajdujące Się poza zasięgiem świa- domości człowieka. Prawa ekonomiczne natomiast mają cha- rakter obiektywny, są .niezależne od świadomości człowieka, [przypisy: , szkoła paralotniowa, nagrzewnice powietrza, fotele gabinetowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fotele gabinetowe’

Gdyby dzialaly wylacznie przyczyny glówne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Porównanie różnicy w przyroście nakładu inwestycyjnego w technice A (I) w stosunku do nakładów w technice B(1z) przy tym samym identycznym co do ilości i jakości efekcie p z różnicą w kosztach eksploatacji techniki A(ZI) i techniki B(Z2) da nam w wyniku indywidualny okres zwrotu. Jest to w istocie okres, w którym zwrócone, zostaną dodatkowe na- kłady początkowe poniesione na podwyższenie wydajności (obniżkę. kosztów eksploatacji – zgodnie z zasadami racjo- nalności jest to druga strona tego samego zjawiska). Źródłem zwrotu jest obniżka kosztów eksploatacji: Z2-21= 1Z=tz

Comments Off

« Previous Entries