Posts Tagged ‘Firmy kurierskie’

W niektórych galeziach gospodarki narodowej,

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

W niektórych gałęziach gospodarki narodowej, np. w górnictwie, gdzie warunki obiektywne powodują duże zróżnicowanie kosztów własnych, prowadzi się rachunek wyrównawczy cen. Z jego funkcjo: nowaniem ,związane są zróżnicowane ceny rozliczeniowe. Ceny takie stosuje się w celu wyrównywania rentowności przedsiębiorstw, po- nieważ przy istnieniu trwałych różnic w kosztach własnych ustala- nie cen na podstawie przeciętnych gałęziowych kosztów produkcji stworzyłoby niejednakową sytuację dla poszeżególnych przedsiębiorstw. Część ‘przedsiębiorstw pracujących w lepszych warunkach otrzymała- by stosunkowo duże zyski, część mających obiektywnie gorsze warun- ki (a więc wyższe koszty) byłaby nie rentowna nie ze swojej winy. Podstawą ceny rozliczeniowej są koszty w danej grupie przedsię- biorstw lub w pojedynczym przedsiębiorstwie. W cenie rozliczenio- wej uwzględnia się zysk w formie kwoty zysku na jednostkę produk- tu, która w przypadku przedsiębiorstwo wysokich kosztach jed- nostkowych nie może być większa od kwoty zysku na jednostkę pro- duktu w przedsiębiorstwach o niskich kosztach produkcji. Tak utworzona cena -służy do rozliczania się przedsiębiorstwa ze źjedno- czeniem. Na tym szczeblu prowadzi się rachunek wyrównawczy cen – jedne przedsiębiorstwa otrzymują od zjednoczenia dopłaty wy- równujące różnice między ustaloną dla nich ceną fabryczną, inne wpłacają na rachunek wyrównawczy nadwyżki powstałe na skutek ustalania dla nich ceny rozliczeniowej ‘niższej od ceny fabrycznej. Stosowanie cen rozliczeniowych, i rachunku wyr6wnawczego umożliwia zastosowanie jednolitej ceny fabrycznej jako podstawy wszystkich innych rodzajów cen, w tym i ceny zbytu. Ceny rozli- czeniowe mają też ujemne strony. Jeteli stosuje się jel do przedsię- biorstw, W których wysokie koszty produkcji są wynikiem nieges- podarności, prowadzą one do utrwalania istniejącego stanu rzeczy. System cen fabrycznych niejednokrotnie korygowano w celu wy- eliminowania jego ujemnych skutków. Główną ujemną cechą obli- czania zysku jako procentu całości kosztów było dążenie do ich za- wyżania. [hasła pokrewne: , Usługi brukarskie Warszawa, drabiny aluminiowe, Firmy kurierskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Firmy kurierskie’

W niektórych galeziach gospodarki narodowej,

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2018

Ekonomiczna efektywność wyboru techniki produkcji Wybór innej techniki produkcji i zdecydowanie się w no- wych obiektach na niższą kapitałochłonność (przesunięcie z punktu A do punktu B na izokwancie z rys. 28) może wy- tworzyć dwojaką sytuację: LII = Llim, LII > zlirn , co znaczy, że zwolniony fundusz inwestycyjny w Wysokości LII może być równy (lub większy) nakładowi na modernizację Lfim niezbędnemu do zwolnienia siły roboczej odpowiadającej rozmiarom wytworzonego deficytu siły roboczej LlZ (na sku- tek przejścia w nowych obiektach do rozwiązań mniej kapi- tałochłonnych, a więc bardziej pracochłonnych). Jeśli nazwiemy oszczędność (LII) funduszu 011 przeznaczo- nego na realizację celu o rozmiarach ,1 D oszczędnością brut- to, to różnicę Llin = LII – Lfim można określić jako oszczęd- ność netto, tj. fundusz nie obciążony nakładami na finanso- wanie likwidacji deficytu siły roboczej. Jeśli w wyniku reali- zacji technik o niższej kapitałochłonności LII = Lfim, to nie maksymalizujemy celu, gdyż przy danych środkach (011 i OZI) uzyskujemy ten sam efekt LlD, pozostając na tej samej izokwancie. Read the rest of this entry »

Comments Off