Posts Tagged ‘encyklopedia zdrowia’

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

tworzywa-sztuczne[1]Tworzywa sztuczne to nazwa, pod jaką ukrywają się materiały wykonywane z włókien polimerowych, które nie występują w naturze. Za sztandarowy przykład może posłużyć w tym przypadku butelka plastikowa. Wytwarzanie tego rodzaju przedmiotów stanowi dość duże obciążenie dla środowiska, jednak segregacja i ponowne wykorzystywanie odpadów sprawia, że owo obciążenie wyraźnie maleje, jednocześnie nie pozbawiając ludzkości komfortu wynikającego z kupowania wody butelkowanej. Współcześnie tworzywa sztuczne odgrywają niezwykle istotną rolę – można spotkać je właściwie na każdym kroku. Warto jednak mieć świadomość, że jako odpady okazują się one być niezwykle kłopotliwe, ponieważ czas rozkładu w przypadku jednej butelki wykonanej z plastiku wynosi jakieś… 1000 lat! Tworzywa sztuczne mają wiele zalet – łatwo poddają się obróbce, są trwałe i wytrzymałe, odporne na korozje, a poza tym kosztują stosunkowo niewiele, szczególnie gdy porówna się je z innymi materiałami. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘encyklopedia zdrowia’

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Drobne, żółtawe spermatozoidy, ułożone przed uwolnieniem się w płytkę, powstają obficie przez wielokrotne podziały innych wegetatywnych komórek (SP). Jajo po zapłodnieniu przekształca się grubościenną zygotę, wchodzącą w stadium spoczynkowe. Podczas jej kiełkowania następuje redukcja chromosomów. Komórki nie zamieniające się w komórki rozrodcze giną, tak że u Votvoa• natrafiamy po raz pierwszy na regularne powstawanie „z włok”. Pewne rzędy wiciowców (Protomonadinae, Połymastiginae) są b ez ba r w n e; filogenetycznie powstały one niewątpliwie z form zabarwionych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘encyklopedia zdrowia’

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Jak każda nauka empiryczna, ekonomia – w oparciu o teo- retyczne i metodologiczne dyrektywy – ustala, które spo- śród zbioru obserwowanych faktów są faktami naukowymi, tj. takimi, których istnienie udowodniono dostępnymi meto- dami naukowymi. Opisanie, klasyfikacja i interpretacja fak- tów to stadium empiryczne nauki. Następne stadium – teo- retyczne – to poznawanie istoty faktów i procesów oraz wy- krywanie rządzących nimi prawidłowości. Zadaniem ekono- mii jest więc formułowanie teorii ekonomicznych, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘encyklopedia zdrowia’

Tworzywa sztuczne – co to?

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Konkretnym formom pracy, poszczególnym rodzajom czynności, towarzyszą odpo- wiednie zespoły środków materialnych, będące rezultatem pracy wcześniejszej, które określa się, mianem środków pro- dukcji. W zespole środków materialnych stosowanych w procesie Przedmiot produkcji, tj. w procesie zmiany formy materii, należy rozróż- pracy nić te środki, których formę się zmienia, i te, za pomocą któ- rych dokonuje się tej zmiany. Pierwszą grupę środków naz- wiemy przedmiotami pracy (praca dokonuje zmiany ich for- my), drugą zaś środkami pracy. Przedmioty pracy to tworzy- wo, jak by powiedział technolog. Przedmiotami pracy są więc zasoby naturalne przyrody w stanie surowym lub wstęp- nie przetworzonym. Przedmioty pracy dzieli się na półfabry- katy i surowce. Środki pracy służą do zmiany formy materii, do nadawania przedmiotowi pracy pożądanej postaci, do zmiany tworzywa w wytwory. W tym procesie środki pracy mogą spełniać dwo- jaką funkcję: jedne, bezpośrednio służące do przekształcania przedmiotu pracy, są narzędziami pracy, drugie zaś służące temu pośrednio to urządzenia pomocnicze. Narzędzia pracy to przedmioty specjalnie przystosowane do wykonywania okre- ślonej czynności (np. młót y, piły, noże, kotły, mikroskopy, transformatory, lokomotywy) będące pośrednikiem w oddzia- ływaniu żywej siły, roboczej na obrabiany przedmiot. Urzą- dzenia pomocnicze to takie urządzenia, jak budynki, kanały, drogi, mosty. Na proces produkcji składają się trzy zasadnicze elementy: 1) praca produkcyjna, czyli celowa działalność człowieka w procesie produkcji, 2) przedmioty pracy przekształcane w procesie pracy, 3) środki, pracy. 3. Społeczne siły wytwórcze i stosunki ekonomiczne. Sposób produkcji Skuteczność oddziaływania na przyrodę, mierzona efektami w postaci różnorodnych produktów zależy od społecznych sił wytwórczych. Społeczne siły wytwórcze, określają poten- cjał produkcyjny każdego społeczeństwa, a co za tym idzie stopień zaspokojenia jego potrzeb. Społeczne siły wytwórc;ze to dynamiczne połączenie człowieka i jego zdolności ze środ- kami pracy. [przypisy: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Comments Off

« Previous Entries